Lopende raamcontracten met zorgaanbieders worden verlengd

Dit voorjaar hebben de veertien Twentse gemeenten het proces van inkoop van zorg en ondersteuning geëvalueerd.

Besloten is om voor 2016 niet opnieuw te gaan inkopen maar om de lopende raamcontracten met een jaar te verlengen. Wel is het nodig om op basis van de ervaringen van het eerste jaar enkele wijzigingen door te voeren in de werkafspraken. Deze wijzigingen zijn inmiddels gedeeld met de zorgaanbieders.

Het besluit om de lopende contracten nu te verlengen komt voort uit de evaluatie van het inkoopproces. Gemeenten en zorgaanbieders keken terug op het aanbestedingsproces van 2014. De belangrijkste conclusie was dat zowel gemeenten als zorgaanbieders trots zijn op de samenwerking tijdens het inkooptraject en tevreden over het behaalde resultaat. Tegelijkertijd was er grote behoefte om in 2015 rust te creëren en tijd vrij te maken voor het samen nadenken over de toekomst: de transformatie. De belangrijkste aanbeveling was dus om in 2016 niet opnieuw in te kopen maar alle overeenkomsten met een jaar te verlengen en waar nodig wat wijzigingen door te voeren.

De wijzigingen en reparaties gaan voornamelijk over het verduidelijken van begrippen en het verbeteren van administratieve en procedurele afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders. Daarmee willen we de administratieve lasten verlichten. Om de reparaties zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk, zijn er in juli en augustus klankbordgroepen gevormd met zowel gemeenten als zorgaanbieders. Binnen deze klankbordgroepen is geïnventariseerd waar het slimmer of simpeler kan en zijn aangepaste tekstvoorstellen getoetst bij aanbieders. Op 1 oktober zijn op bestuurlijk niveau de besluiten genomen over de wijzigingen in de werkafspraken (deels gemeentelijk, deels besluiten van de BestuursCommissie (OZJT).