Subsidie sportverenigingen

Sportverenigingen zijn een belangrijke partner voor de uitvoering van het sportbeleid. Daarom wil de gemeente deze sportverenigingen belonen voor hun maatschappelijke bijdrage via een subsidie.

Jeugdsportsubsidie

Talentontwikkeling van de jeugd vindt de gemeente Enschede belangrijk. Sport draagt hierin bij als middel om normen en waarden te leren, een sociaal netwerk op te bouwen, jezelf te ontplooien en een positief zelfbeeld te krijgen. Via een jeugdsportsubsidie stimuleert de gemeente activiteiten die dit speerpunt ondersteunen. Vormen kinderen uit een lage(re) sociale klassen een doelgroep, dan is extra subsidie beschikbaar. Zij zijn namelijk minder vaak lid van een sportvereniging en het kost meer inspanning hen te verleiden tot een lidmaatschap.

Volwassenensportsubsidie

Een maatschappelijk actieve vereniging heeft een rol binnen de thema’s gezonde leefstijl, vorming, sociale binding, economie en leefbaarheid. De vrijwillige inzet van de volwassen leden vormt hiervoor de basis. De gemeente beloont vanuit de sport-als-middel-gedachte deze vitaliteit,  via een volwassenensportsubsidie. Daartoe dient de vereniging wel een minimum-aantal maatschappelijke activiteiten te verrichten.

Subsidie gehandicaptensportvereniging

De subsidie voor gehandicaptensportverenigingen is alleen bestemd voor specifieke gehandicaptensportverenigingen. De aard van de sportbeoefening binnen deze verenigingen is een bijzondere maatschappelijke activiteit op zichzelf.  Zo’n club heeft alleen leden met een beperking en  kan daarnaast geen andere maatschappelijke activiteiten organiseren.

Huurkorting

Daarnaast verstrekt de gemeente een huurkorting bij gebruik van haar sportaccommodaties, door het toepassen van niet-kostendekkende tarieven.

Aanvragen subsidie

Alle informatie over subsidie voor sport; het subsidiestelsel, het aanvragen van subsidie en het afleggen van verantwoording over toegekende subsidie, vind u op de website www.vitalesportverenigingen.nl van de gemeente Enschede.