Zelforganisaties

In Enschede bestaan, net als in andere steden, veel organisaties van de verschillende migrantengemeenschappen. Deze organisaties worden ‘zelforganisaties' genoemd. Een zelforganisatie is een organisatie, stichting, groep of vereniging die is opgericht op eigen initiatief van een aantal mensen, meestal van dezelfde nationaliteit. De zelforganisaties organiseren zelfstandig ontmoetingsactiviteiten, zoals cursussen, excursies, culturele en religieuze feesten/activiteiten of activiteiten op het gebied van integratie en emancipatie. Ook geven de zelforganisaties informatie en ondersteuning aan hun leden.
De initiatieven van zelforganisaties zijn meestal hoofdzakelijk in het leven geroepen om zowel de integratie te bevorderen als de eigen cultuur in stand te houden.  

Wat betekent het woord 'zelforganisatie'?
Het voorvoegsel ‘zelf' in het woord ‘zelforganisatie' betekent het volgende:

  • Een migrantengroep heeft zijn eigen specifieke belangen
  • De organisatie wordt gedragen door de eigen mensen, die op vrijwillige basis actief zijn;
  • De groep neemt de eigen verantwoordelijkheid om echt in te burgeren in de Nederlandse samenleving en daartoe activiteiten te organiseren. In sommige gevallen formuleren de organisaties deze eigen verantwoordelijkheid als streven, maar veel vaker word dit punt naar voren gehaald door de omgeving.

De leden van zelforganisaties zijn grotendeels inwoners van Enschede die in een aantal opzichten verschillen met de meeste autochtone inwoners van Enschede. De leden van de zelforganisaties verschillen ook met de leden van andere zelforganisaties. Er zijn verschillen qua herkomst, etniciteit, cultuur, politiek en religie. Het is voor een aanzienlijk deel van de gemeenschappen nog steeds zo dat er sprake is van ongelijke maatschappelijke kansen ten opzichte van de autochtone bevolking. Het gaat vaak om kansen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op het gebied van sociale en politieke participatie. Als er veel allochtone zelforganisaties in een stad zijn is dit een teken dat er een verlangen is naar een eigen plek onder gelijken en ook het streven naar een meer gelijke deelname aan het maatschappelijke verkeer.

Van de volgende Enschedese zelforganisaties is informatie in dit digitale loket opgenomen:

Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede
Eind jaren tachtig steeg het aantal Assyriërs in Nederland. In Enschede kwamen ook meer Assyriërs wonen. Een aantal Assyriërs uit Enschede kreeg toen het idee om een culturele vereniging en tevens ontmoetingsplaats voor de Assyriërs op te richten. In 1987 is toen de AMVE opgericht. AMVE staat voor Assyrische Mesopotamische Vereniging in Enschede.
De AMVE probeert de Assyrische cultuur, taal en tradities te behouden. Daarnaast probeert de vereniging ook de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Deze doelen probeert de AMVE via verschillende commissies en door gerichte activiteiten te bereiken.

Het adres van AMVE is:
Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE)
De Reulver 112a
7544 RT Enschede
telefoon: 053 - 476 68 73
fax: 053 - 436 65 05
internet: www.BethNahrin.nl
e-mail: Info@bethnahrin.nl

Arya Sabha
Ayra Sabha Enschede is een Surinaams Hindoestaanse vereniging uit Enschede. De vereniging Ayra Sabha Enschede wordt voor en door leden georganiseerd en is actief op het gebied van sociaal en cultureel welzijn. Ayra Sabha Enschede is aangesloten bij de landelijke vereniging FASNED. FASNED is de afkorting van Federatie Ayra Samaj Nederland. In de afgelopen jaren heeft de vereniging Ayra Sabha Enschede een kleurrijke geschiedenis binnen de Hindoestaanse gemeenschap van Enschede opgebouwd.

U kunt Arya Sabha Enschede via het secretariaat bereiken.

Het adres van het secretariaat is:
Ayra Sabha Enschede
Cornelia Schefferlaan 18
7545 RZ Enschede
telefoonnummer: 053 - 433 92 23
Bij geen gehoor: 053 - 430 94 90

Kamer van Koophandel V 075554
Rabobank 39 68 01 889

Chinese Vereniging Enschede
De Chinese vereniging Enschede is een zelforganisatie in Enschede.

Het postadres is:
de Klomp 5-7, 7511 DG Enschede

DAVET
Twentse Jongerenvereniging DAVET is een zelforganisatie. DAVET heeft beschikking over een eigen ruimte in Enschede.

Het adres van de Twentse Jongerenvereniging DAVET is:
Twentse Jongerenvereniging DAVET
Poolmansweg 36
7545 LS Enschede
telefoon:
fax: 053 - 434 01 66
internet: www.davet.nl

Het postadres van Twentse Jongerenvereniging DAVET is:
Twentse Jongerenvereniging DAVET
Postbus 596
7500 EK Enschede

ENDER
Stichting Ender is een studiecentrum voor studiebegeleiding en aanvullend onderwijs. De stichting biedt leerlingen een studieomgeving waar ze actief, zelfstandig en plezierig kunnen studeren. De leerlingen wonen intern zodat zij zich goed op hun studie kunnen richten. Stichting Ender biedt de leerlingen mogelijkheden om zich zelfstandig en met perspectief in de maatschappij te vestigen of om met een nieuw perspectief terug te keren naar het gezin waar ze vandaan komen.

De stichting is in 1994 opgericht om iets te doen aan onderwijs- en opvoedingsproblematiek van Turkse leerlingen en studenten. Sinds september 1996 is er met een project begonnen met het doel om leerlingen uit heel Nederland die lager, middelbaar of hoger onderwijs volgen met hun studie behulpzaam te zijn door het aanbieden van huisvesting en een bevorderlijke studieomgeving.

Stichting Ender wil leerlingen, ouders en school ondersteunen om de emancipatie van allochtone jongeren zoveel mogelijk te bevorderen. De verbeterde studieresultaten zullen het perspectief op de arbeidsmarkt verbeteren en de aandacht die wordt besteed aan samenwerking, kweken van respect voor anderen en maatschappelijke betrokkenheid zal de jongeren helpen als mondige en betrokken burgers te functioneren.

Het bezoekadres van Stichting Ender is:
Waalstraat 285
7523 RH Enschede
telefoon: 053 - 430 77 33
fax: 053 - 430 77 99
internet: www.meetwente.nl
e-mail: info@sisender.nl

De studiebegeleiding wordt gegeven op diverse locaties in Enschede.

Islamitische Vereniging Enschede Moskee
De Islamitische Vereniging Enschede Moskee (IVEO) is een zelforganisatie in Enschede.

Het adres is:
IVEO
2e Emmastraat 50
7545 MP
Telefoon: 053 4351078
E-mail: iveo@planet.nl

Koerdische Vereniging Enschede
KVE is de afkorting van Koerdische Vereniging Enschede. De KVE is een zelforganisatie voor Koerden van Irakese afkomst. De vereniging is opgericht op 20 april 2000 en heeft momenteel zo’n 87 leden.

De vereniging is opgericht om de integratie te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen. De KVE organiseert diverse voorlichtingsbijeenkomsten om haar leden goed te informeren over hoe verschillende dingen werken in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld over de werkgelegenheid. Zodat het voor een lid makkelijker wordt om een baan te vinden.

De KVE beschikt nog niet over een eigen ruimte. Voor activiteiten wordt een ruimte gehuurd.

Het postadres is:
KVE
Reigerstraat 44
7523 VC Enschede
telefoon: 053 - 435 93 88
mobiel: 06 - 47 97 80 10
e-mail: kve@home.nl

Koerdische Vereniging Enschede MIDIA
KVE Midia is een zelforganisatie van en voor Koerdische vluchtelingen en asielzoekers die wonen in Enschede. KVE is de afkorting van Koerdische Vereniging Enschede. De Koerdische vluchtelingen en asielzoekers kunnen profiteren van de diensten van de vereniging en haar activiteiten. KVE Midia is een afdeling van de landelijke verenging KV Midia uit Amsterdam. Deze overkoepelende vereniging, KV Midia, bestaat in totaal uit negen afdelingen die verdeeld zijn over diverse plaatsen in Nederland.

Het postadres van KVE Midia is:
KVE Midia
Postbus 40212
7504 RE Enschede

Het bezoekadres van KVE Midia is:
KVE Midia
Weegschaalstraat 45
7421 CC Enschede
telefoon: 053 - 435 29 88

Overijsselse Turks-islamitische Vrouwenorganisatie
De vereniging Otivo is een zelforganisatie van en voor allochtone dames van Turkse afkomst. Otivo is de afkorting van: Overijsselse Turks-islamitische Vrouwenorganisatie. De leden van Otivo komen niet alleen uit Enschede maar ook uit andere plaatsen in Overijssel. De vereniging Otivo heeft beschikking over een eigen ruimte in Enschede. De ruimte wordt gebruikt voor diverse activiteiten. Zo wordt binnenkort gestart met het geven van computerles door en voor leden.

Het adres van Otivo is:
Otivo
Ledeboerstraat 56
7512 EA Enschede
telefoon: 053 - 432 44 53

Platform ARAM
Platform Aram is een zelforganisatie voor en door arameeërs. De verenigingsactiviteiten richten zich op ontmoeting, eigen cultuurbeleving en hulpverlening maar ook op de maatschappelijke problemen waar de achterban mee te maken heeft. Platform Aram is qua ledenaantal een van de grootste verenigingen in Enschede. Platform Aram is voor de Aramese gemeenschap in Enschede van groot belang. Door diversiteit in de activiteiten van Platform Aram is er veel interesse ontstaan onder de arameeërs om lid te worden van Platform Aram.

Platform Aram is ontstaan in de jaren tachtig. In de jaren tachtig kwam de toestroom van de Aramese vluchtelingen naar Nederland op gang. Door vervolging en onderdrukking hebben de Aramese Christenen noodgedwongen hun woongebied Aram Nahrin (Mesopotamië) moeten ontvluchten en hun heil gezocht in verschillende Westerse landen, waaronder ook in Nederland. Vanaf midden jaren zeventig kwamen de Arameeërs voor het eerst naar het Europese continent. De eerste groep kwam rond 1975 in Nederland aan. Het grootste deel vestigde zich in Twente; voornamelijk in Hengelo en Enschede. Het resterende deel vestigde zich in Amsterdam en omgeving. Er ontstond een behoefte aan begeleiding van gevluchte Arameeërs in hun asielprocedure, het bevorderen van de integratie en het behoud van de eigen identiteit, taal en cultuur.

In 1981 is de eerste Aramese vereniging in Enschede opgericht, onder de naam: Syrisch Orthodoxe Culturele Vereniging (SOCV). In 1989 zijn nog twee Aramese verenigingen in Enschede opgericht; Suryoye Jongeren Vereniging (SJV) en Suryoye Dolabani Vereniging (SDV). In 1993 zijn de drie verenigingen gefuseerd tot Platform Aram.

In samenwerking met andere zusterorganisaties in Nederland is in 1989 een overkoepelend orgaan opgericht: de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN). De SAFN is opgericht om de belangen van de Aramese gemeenschap ook op landelijk niveau te kunnen behartigen. Platform Aram is tevens vanaf 1989 lid van de landelijke federatie.

Het adres is:
Platform AramVlierstraat 93
7544 GG Enschede
telefoon algemeen: 053 - 431 70 08
telefoon kantoor: 053 - 431 48 12
internet: www.platformaram.nl
e-mail: info@platformaram.nl

Pir Sultan Abdal kültür ve Dayanisma Dernegi
De vereniging PSA-DER is een cultuurvereniging die voor en door haar leden wordt georganiseerd. PSA-DER staat voor Pir Sultan Abdal kültür ve Dayanisma Dernegi. De vereniging is opgericht in 1995 in Enschede.

De vereniging is genoemd naar de legendarische Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal was een 16e eeuws anatolische alevitische zanger, mysticus en verzetsstrijder.

De vereniging richt zich in eerste instantie op heel Twente. De vereniging heeft waar mogelijk ook samenwerkingsverbanden met andere alevitische verenigingen zowel in als buiten Twente.

Omdat PSA-DER een cultuurvereniging is hebben de activiteiten die zij organiseert een culturele grondslag. Onder cultuur verstaan we alles samenhangend aan de alevitische religiositeit, ook wel het Alevitisme genoemd. Omdat de alevitische cultuur sterk verbonden is met gelijkheids- en rechtvaardigheidsidealen komen de culturele aspecten ook tot uiting in de maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld: het versterken van de positie van vrouwen, het vergroten sociale competentie lagere klassen, het benadrukken van onderwijs en scholing voor jongeren.

Het postadres van PSA-DER is:
PSA -DER
Postbus 63
7500 AB Enschede

Het adres van PSA-DER is:
PSA-DER
Voorzieningen Cluster Roombeek
telefoon algemeen: 053 - 434 05 06
telefoon voorzitter: 06 - 30 47 90 16
internet: www.pirsultan.nl

Samenwerkende Democratische Organisaties
Stichting SDO is een Enschedese zelforganisatie die bestaat uit meerdere organisaties. Stichting SDO is de afkorting van Samenwerkende Democratische Organisaties. Stichting SDO bestaat uit de volgende organisaties: TTIB, El Ele en STVE. Stichting SDO heeft beschikking over een eigen ruimte in Enschede.

Het adres van SDO is:
Stichting SDO
Hoog en Droog 25
7511 KS Enschede
telefoon: 053 - 432 00 87

Het postadres van is:
Stichting SDO
Postbus 1365
7500 BJ Enschede

Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede
De Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede (SIVE) is een samenwerkingsverband van 3 vrouwenorganisaties, namelijk:
- Eerste Enschedese Vrouwengroep Allochtonen (EEVA);
- Stichting Enschedese Vrouwenraad (EVR);
- Turkse Vrouwenvereniging ÇAGRI.

SIVE is een centrum van en voor vrouwen en haar activiteiten. In het kader van integratie is SIVE bedoeld voor zowel allochtone als autochtone vrouwen. Aangezien SIVE een centrum is van en voor vrouwen kunnen er tijdens de open inloop en activiteiten geen mannen worden toegelaten.

Mocht je kennis willen maken met SIVE, dan kun je altijd tijdens de openingsuren een keer binnenlopen om informatie te vragen over SIVE en haar activiteiten.

SIVE is gevestigd aan de Langestraat 11b, eerste verdieping. Het is gelegen in de stad, tegenover het gemeentehuis. De ingang is een grote gele deur.

Het adres van het SIVE is:
Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede (SIVE)
Langestraat 11b
7511 HA Ensched
telefoon : 053 - 434 74 42
fax: 053 - 434 73 92
e-mail: sive@wanadoo.nl

De openingstijden van SIVE zijn:
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Stichting Marokkanen Enschede Noord
SMEN is een afkorting, SMEN betekent Stichting Marokkanen Enschede Noord. SMEN is een zelforganisatie van en voor allochtonen van Marokkaanse afkomst die hoofdzakelijk wonen in Enschede Noord.

Het adres van SMEN is:
Stichting Marokkanen Enschede Noord
Hunzestraat 49
7523 RV ENSCHEDE
Tel: 06 13422867
E-mail: smen122@cs.com
SMEN is ook gevestigd in het Voorzieningencluster Roombeek.

Stichting Marokkaans Platform Enschede
De Stichting Marokkaans Platform Enschede (SMPE) is een Enschedese zelforganisatie.

Het adres van SMPE is:
SMPE
Wilhelminastraat 115
7511 DN Enschede

Surinaams Platform Enschede
SPE is een zelforganisatie voor allochtonen van Surinaamse afkomst die wonen in Enschede. SPE is de afkorting van Surinaams Platform Enschede.

Het adres van SPE is:
SPE
Kerkstraat 84
7532 AV Enschede
telefoon: 053 - 461 18 34

Stichting Islamitisch Arabisch Onderwijs en Cultuur
SIAOC is de afkorting van Stichting Islamitisch Arabisch Onderwijs en cultuur.

Het Postadres van SIAOC is:
Postbus 782 7500 AT Enschede
Telefoon: 053 - 434 70 76

Stichting voor Somaliers in Gelderland en Overijssel
De stichting voor Somaliërs in Gelderland en Overijssel is een zelforganisatie in Enschede.

Het adres is:
Stichting voor Somaliers in Gelderland en Overijssel
Postadres Haaksbergerstraat 30
7545 GA Enschede
E-mail: ssgo@live.nl

Stichting Boyokani
De Stichting Boyakani is een afrikaanse zelforganisatie in Enschede.

Het adres is:
Stichting Boyokani
Postadres: Preludestraat 32
7534 XJ Enschede

Turkse Culturele Vereniging Enschede
De Turkse Culturele Vereniging Enschede wordt kortweg TKVE genoemd. De TKVE is een zelforganisatie voor allochtonen van Turkse afkomst die wonen in Enschede. De TKVE is in 1978 onofficieel opgericht door Yasar Yavuzer, Fazli Guner en Kemal Erkek. De officiële oprichting vond plaats op 30 mei 1989. De TKVE is opgericht om de Turkse gemeenschap in Enschede te informeren over verschillende onderwerpen en om diverse bijeenkomsten te organiseren.

TKVE is geopend van maandag tot en met zondag van 14.00 uur tot 00.00 uur.

Het adres van TKVE is:
Turkse Culturele Vereniging Enschede
Lonnekerspoorlaan 124
7523 JM Enschede
telefoon: 053 - 433 84 91
e-mail: tkve@xs4all.nl

Tutti Noi
Tutti Noi is een zelforganisatie voor allochtonen van Italiaanse afkomst die wonen in Enschede.

Het adres van Tutti Noi is:
Tutti Noi
De Reulver 112b
7544 RT Enschede
telefoon: 053 - 477 26 89

Ulu Gençlik 
Ulu Gençlik is een Turkse jongerenvereniging uit Enschede. De vereniging is opgericht in 1994. Een groep Turkse jongeren uit Enschede nam hiertoe het initiatief. De vereniging organiseert diverse activiteiten voor en door leden. De activiteiten variëren van zaalvoetbal tot computercursussen. De vereniging heeft op dit moment ongeveer 185 leden.

De kantine van de vereniging is bijna elke dag vanaf 12.00 uur tot ongeveer 23.00 uur geopend. De dagen waarop de kantine geopend is, staan niet precies vast.

Het adres van Ulu Gençlik is:
Ulu Gençlik
Ledeboerstraat 56
7512 EA Enschede
telefoon: 053 - 432 44 53

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.