Internationale poëziewedstrijd over thema vrede

13 maart 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Winnares 2022

Vanaf vandaag kunnen inwoners uit Enschede en het hele Euregio-gebied gedichten inzenden

Dit jaar organiseert de gemeente Enschede samen met dichter en historicus Dick Schlüter een internationale poëziewedstrijd over het thema vrede. De wedstrijd vindt plaats in het kader van 375 jaar Vrede van Münster (1648 – 2023). Dit kroonjaar wordt groots gevierd in onze partnerstad Münster. Enschede sluit zich met de poëziewedstrijd aan bij dit feestelijke jaar.
Vanaf vandaag tot en met 13 april kunnen inwoners uit het hele Euregio-gebied gedichten inzenden in het Nederlands, Duits of Nedersaksisch/Platt Deutsch.

Belang van partnersteden en grensoverschrijdend samenwerken

Met de poëziewedstrijd wil de gemeente inwoners uitnodigen stil te staan bij onze vrede en het belang daarvan in relatie tussen landen. Partnersteden zoals Enschede en Münster zorgen door nauwe contacten op verschillende niveaus voor onderling begrip, vertrouwen en werken zo samen aan het oplossen van hedendaagse problemen over landsgrenzen heen.

Thema vrede

Het thema van de poëziewedstrijd is vrede: in de breedste zin van het woord. Hier in de grensregio is het vanzelfsprekend dat we als Nederlandse en Duitse buren naast elkaar wonen. Dat is in Europa niet altijd het geval geweest. Nederland heeft tot de Vrede van Münster 80 jaar oorlog gevoerd met Spanje. Daarnaast was er tussen 1618 en 1648 de 30-jarige oorlog tussen Zweden en het Habsburgse Rijk. Ook daarna zijn er oorlogen geweest. En ook nu is er oorlog in Europa. Zoveel mensen worden hier slachtoffer van. Dichter Dick Schlüter: ‘Met de poëziewedstrijd willen we inwoners uit het hele Euregiogebied uitnodigen om gedichten te schrijven over wat het thema vrede voor hen betekent. Wat voor gevoel hoort er bijvoorbeeld bij het beleven van vrede? Het mag ook een politiek getint gedicht zijn waarbij vrede het doel is. Kortom, het is aan de dichter(es) hoe om te gaan met dit thema inclusief de keuze voor de talen.’

Procedure

Deelnemers mogen in de talen Nederlands, Duits en Nedersaksisch/Platt Deutsch maximaal drie gedichten per taal inzenden die aan de spelregels voldoen. De feestelijke prijsuitreiking is op zaterdag 13 mei in boekhandel Broekhuis. De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Daarnaast krijgen de prijswinnaars een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro.

375 jaar Vrede van Westfalen en Vrede van Münster

Onze partnerstad Münster viert dit jaar 375 jaar Vrede van Westfalen. De Vrede van Westfalen bestaat uit twee vredesverdragen: (1) de Vrede van Münster die op 15 mei 1648 werd getekend. Dit verdrag maakte een eind aan de 80-jarige oorlog. (2) De Vrede van Osnabrück die op 24 oktober 1648 werd getekend. Dit betekende het einde van de 30-jarige oorlog. In onze partnerstad wordt de Vrede van Westfalen dit jaar groots gevierd met allerlei activiteiten voor de inwoners. De internationale poëziewedstrijd in Enschede is daar een onderdeel van en sluit zo aan bij deze viering.

Het project internationale poëziewedstrijd wordt medegefinancierd door het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

Spelregels voor deelname

 • Opzet en spelregels poëziewedstrijden in het Nederlands, Duits en Nedersaksisch/Platt Deutsch
 • Het thema van de drietalige poëziewedstrijd is in de meest brede zin van het woord: Vrede/Frieden/Vrea.
 • Inwoners uit de hele Euregio, jong en oud mogen aan deze drietalige poëziewedstrijd deelnemen.
 • Per persoon mogen maximaal drie gedichten per taal worden ingezonden. Dus maximaal negen gedichten per persoon.
 • Gedichten moeten in het Nederlands, Duits en/of Nedersaksisch/Platt Deutsch zijn geschreven.
 • Plagiaat of vertalingen van het werk van andere dichters zijn verboden.
 • De maximale lengte van een gedicht is 50 regels, inclusief witregels en titel. Er is geen minimale lengte.
 • Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd in welke vorm dan ook.
 • Een deskundige jury beoordeelt op basis van anonimiteit de gedichten per taal en stelt een lijst met genomineerden samen. Voorzitter van de jury is dichter Dick Schlüter. De jury bestaat uit Nederlandse en Duitse leden.
 • De genomineerde dichters worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zaterdagmiddag 13 mei om 16.00 uur in Boekhandel Broekhuis te Enschede.
 • De winnaars van de eerste, de tweede en de derde prijs worden verzocht hun gedicht(en) in de in het gedicht gebruikte taal op 13 mei voor te dragen.
 • De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Tevens ontvangen de prijswinnaars ieder een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro.
 • Gedichten voor deze poëziewedstrijden in drie talen moeten voor 24.00 uur op donderdag 13 april 2023 worden aangeleverd.
 • Het aanleveren kan door een mail te sturen naar: r.bogaarts@enschede.nl. Of schriftelijk per brief aan: Gemeente Enschede, t.a.v. Cöordinator Duitsland René Bogaarts, Postbus 20, 7500 AA Enschede (Niederlande).
 • Lever de gedichten aan in een word-document en voeg deze als bijlage toe. Vermeld in de mail (of de brief) duidelijk uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en de titels van de bijlage(n). In de bijlagen staan de gedichten zonder naam van de dichter.
 • Genomineerde gedichten kunnen worden opgenomen in pers-, nieuws-, en social mediaberichten of gebruikt worden voor een affiche en eventueel worden uitgegeven in een bundel. Inzending van een gedicht voor deze poëziewedstrijden houdt in dat u akkoord gaat met een dergelijke publicatie tijdens of na de wedstrijd.
 • Deelname is gratis.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Internationaler Poesiewettbewerb zum Thema Frieden  

Ab heute können Einwohnerinnen und Einwohner von Enschede und dem gesamten Euregio-Gebiet Gedichte einreichen

In diesem Jahr organisiert die Gemeinde Enschede zusammen mit Dichter und Historiker Dick Schlüter einen internationalen Poesiewettbewerb zum Thema Frieden. Der Wettbewerb findet im Kontext von 375 Jahren Westfälischer Friede (1648 – 2023) statt. Dieses Jubiläumsjahr wird ausgiebig gefeiert in unserer Partnerstadt Münster. Enschede schließt sich den Festlichkeiten mit dem Poesiewettbewerb an. Ab heute bis zum 13. April können Einwohnerinnen und Einwohner der gesamten Euregio Gedichte auf Niederländisch, Deutsch oder Niedersächsisch/Plattdeutsch einreichen.

Relevanz von Partnerstädten und grenzüberschreitender Zusammenarbeit
Mit dem Poesiewettbewerb möchte die Gemeinde die Einwohner*innen dazu einladen, über unseren Frieden und seine Bedeutung in internationalen Beziehungen nachzudenken. Partnerstädte wie Enschede und Münster sorgen durch enge Kontakte auf verschiedenen Ebenen für gegenseitiges Verständnis und Vertrauen und arbeiten so gemeinsam und über Landesgrenzen hinweg an Lösungen aktueller Probleme.

Thema Frieden

Das Thema des Poesiewettbewerbs ist Frieden: im weitesten Sinne des Wortes. Hier in der Grenzregion ist es selbstverständlich, dass wir als niederländische und deutsche Nachbarn nebeneinander leben. Das ist in Europa nicht immer der Fall gewesen. Die Niederlande haben bis zum Westfälischen Frieden 80 Jahre lang Krieg geführt gegen Spanien. Darüber hinaus war zwischen 1618 und 1648 der 30-jährige Krieg zwischen Schweden und dem Habsburgerreich. Auch danach gab es Kriege. Und auch jetzt herrscht Krieg in Europa. Dem fallen so viele Menschen zum Opfer. Dichter Dick Schlüter: „Mit dem Poesiewettbewerb wollen wir Einwohnerinnen und Einwohner aus dem gesamten Euregio-Gebiet dazu einladen, Gedichte darüber zu schreiben, was das Thema Frieden für sie bedeutet. Welche Art von Gefühl ist zum Beispiel mit dem Erleben von Frieden verbunden? Es kann auch ein politisch angehauchtes Gedicht sein, wobei Frieden das Ziel ist. Um es kurz zu machen, es ist den Dichter*innen überlassen, wie sie mit diesem Thema umgehen und in welcher Sprache sie schreiben.“

Vorgehensweise

Teilnehmende dürfen in den Sprachen Niederländisch, Deutsch und Niedersächsisch/Plattdeutsch jeweils höchstens drei Gedichte einreichen, die den Regeln entsprechen. Die feierliche Preisverleihung findet am Samstag, den 13. Mai in der Buchhandlung Broekhuis statt. Der erste Preis beträgt 150 Euro, der zweite Preis 100 Euro und der dritte Preis 75 Euro. Die Preisträger*innen erhalten außerdem jeweils ein Paket mit Gedichtbänden im Wert von 50 Euro. 

375 Jahre Westfälischer Friede und Friede von Münster

Unsere Partnerstadt Münster feiert in diesem Jahr 375 Jahre Westfälischer Friede. Der Westfälische Friede besteht aus zwei Friedensverträgen: (1) Dem Frieden von Münster, der am 15. Mai 1648 unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag beendete den 80-jährigen Krieg. (2) Dem Frieden von Osnabrück, der am 24. Oktober 1648 unterzeichnet wurde. Damit endete der 30-jährige Krieg. In unserer Partnerstadt wird der Westfälische Friede in diesem Jahr mit allerlei Aktivitäten für die Einwohnerinnen und Einwohner gefeiert. Der internationale Poesiewettbewerb in Enschede ist Teil dieser Feierlichkeiten.

Das Projekt Internationaler Poesiewettbewerb wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Nederland kofinanziert.

Spielregeln für Teilnehmende

 • Konzept und Spielregeln Poesiewettbewerb in Niederländisch, Deutsch und Niedersächsisch/Plattdeutsch
 • Das Thema des dreisprachigen Poesiewettbewerbs lautet im weitesten Sinne des Wortes: Vrede/Frieden/Vrea.
 • Einwohnerinnen und Einwohner der gesamten Euregio, Jung und Alt, dürfen sich an diesem dreisprachigen Poesiewettbewerb beteiligen.
 • Pro Person dürfen maximal drei Gedichte pro Sprache eingereicht werden. Also höchstens neun Gedichte pro Person.
 • Gedichte müssen auf Niederländisch, Deutsch und/oder Niedersächsisch/Plattdeutsch verfasst werden.
 • Plagiate oder Übersetzungen von Werken anderer Dichter*innen sind verboten.
 • Die maximale Länge eines Gedichts beträgt 50 Zeilen, einschließlich Leerzeilen und Titel. Es gibt keine Mindestlänge.
 • Gedichten dürfen nicht, in welcher Form auch immer, schon einmal veröffentlich worden sein.
 • Eine Fachjury beurteilt anonym die Gedichte pro Sprache und erstellt eine Nominierungsliste. Vorsitzender der Jury ist Dichter Dick Schlüter. Die Jury setzt sich aus niederländischen und deutschen Mitgliedern zusammen.
 • Die nominierten Dichter*innen werden persönlich zur Preisverleihung am Samstagnachmittag, dem 13. Mai um 16.00 Uhr in die Buchhandlung Broekhuis in Enschede eingeladen.
 • Die Gewinner*innen des ersten, zweiten und dritten Preises werden gebeten, ihr(e) Gedicht(e) in der im Gedicht verwendeten Sprache am 13. Mai vorzutragen.
 • Der erste Preis ist ein Betrag in Höhe von 150 Euro, der zweite Preis in Höhe von 100 Euro und der dritte Preis in Höhe von 75 Euro. Die Preisträger*innen erhalten außerdem jeweils ein Paket mit Gedichtbänden im Wert von 50 Euro.
 • Gedichte für diesen Poesiewettbewerb in drei Sprachen müssen vor 24.00 Uhr am Donnerstag, dem 13. April eingegangen sein.
 • Gedichte können per E-Mail eingereicht werden an: r.bogaarts@enschede.nl. Oder schriftlich per Brief an: Gemeinde Enschede, z.Hd. Koordinator Deutschland René Bogaarts, Postfach 20, 7500 AA Enschede (Niederlande).
 • Speichern Sie die Gedichte als Word-Dokumente und fügen Sie diese als Anlage hinzu. Geben Sie in der E-Mail (oder dem Brief) deutlich Ihren Namen, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer und den Titel der Anlage(n) an. Aus den Anlagen soll der Name des Dichters oder der Dichterin nicht hervorgehen.
 • Nominierte Gedichte können in Presse-, News- und Social Mediaberichten veröffentlicht oder für ein Poster verwendet und eventuell in einem Bündel herausgegeben werden. Reichen Sie ein Gedicht für diesen Poesiewettbewerb ein, so erklären Sie sich dadurch mit einer solchen Veröffentlichung während oder nach dem Wettbewerb einverstanden.
 • Teilnahme ist kostenlos.
 • Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.