Algemene vragen en antwoorden over de Ontwerp-energievisie

Waarom is de energietransitie nodig?

De energietransitie is aan de ene kant nodig omdat fossiele brandstoffen, zoals aardgas, opraken. Aan de andere kant zorgt het gebruik van fossiele brandstoffen ervoor dat de aarde opwarmt. Hierdoor verandert ons klimaat. Het wordt warmer, droger en buien worden steeds heviger. Om dat tegen te gaan, moeten we onze energievoorziening veranderen. Dan zorgen we er samen voor dat de aarde ook nog een fijne plek is om te leven voor generaties na ons.

Wat is de Enschedese Energievisie?

In de energievisie beschrijven we maatregelen voor energiebesparing, de overschakeling naar duurzame bronnen van energie en de opslag en vastlegging van koolstofdioxide (CO2) in de bodem en gewassen. Het gaat om de periode 2021-2030. Met onze visie willen we bereiken dat we in Enschede meer duurzame energie opwekken. Om precies te zijn: 8% ten opzichte van het totale energieverbruik. Op 1 januari 2019 was dat aandeel 9,9 %. In 2050 willen we zelfs klimaatneutraal zijn.

Wat betekent Energieneutraal?

Een energieneutrale woning is zo zuinig, dat deze nauwelijks nog energie nodig heeft voor verwarming. De energie die nog nodig is, wordt ter plekke duurzaam opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen. Een energieneutrale gemeente is een gemeente waar alle energie, die nodig is voor wonen, werken, industrie, vervoer en recreëren binnen de eigen gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt.

Hoe kunnen we elektriciteit op een duurzame manier opwekken?

Slechts 15 procent van de elektriciteit die we op dit moment in Nederland gebruiken, is duurzaam opgewekt; de rest is afkomstig uit fossiele bronnen, zoals kolen en aardgas. Volgens het Klimaatakkoord moet in 2030 70% van alle elektriciteit duurzaam opgewekt worden. In Enschede dragen we hieraan bij met zonne- en windenergie. We vinden het belangrijk dat inwoners daarbij vanaf het begin kunnen meedenken. Ook moeten er voor hen mogelijkheden zijn om financieel van energieprojecten te kunnen profiteren.

Wat is een warmtevisie?

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de Warmtevisie. Deze visie geeft per wijk inzicht in het meest geschikt duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn.

Gaan we dan geen aardgas meer gebruiken?

Dat klopt. Aardgas is een fossiele brandstof en geen vorm van duurzame energie. We gaan geleidelijk over op andere vormen van energie.

Wat is een wijkuitvoeringsplan?

In de Wijkuitvoeringsplannen kijken we per wijk wat het beste alternatief voor aardgas is. We maken tussen 2021en 2030 meerdere Wijkuitvoeringsplannen. Samenwerking is daarbij erg belangrijk. Met woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, netwerkbedrijven, warmtebedrijven, het lokale bedrijfsleven, de wijk- en dorpsraden en bovenal met de inwoners

Wat is het Energieloket?

Op Energieloket Enschede vind je informatie over energiebesparende (en vaak gratis) maatregelen. Ook bieden we persoonlijke adviesdiensten aan met de hulp van vrijwilligers en zijn er energiecoaches die je kunnen helpen. Je kan er een account aanmaken en zien hoeveel je bespaart door slimme tips en trucs.

Wat kun je zelf al doen in en om je huis?

Leg dan bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak, gebruik ledlampen, isoleer je woning, kook op inductie en koop energiezuinige apparaten. Duurzamer leven? Je kunt bijvoorbeeld minder vlees eten, je groente en fruit lokaal kopen, elektrisch rijden of, nog beter, vaker de fiets pakken, minder vaak vliegen enzovoort. Kijk op Energieloket Enschede voor meer tips.

Hoe gaan we de energietransitie betalen?

Voor het boeken van resultaat is het belangrijk dat iedereen meedoet, maar ook mee kan doen. Dat is nu nog niet het geval. Het ontbreekt de gemeente aan voldoende mensen en financiën, de woningbouwcorporaties aan voldoende investeringsvermogen en de bewoners aan financiële middelen om hun woning te verduurzamen. We moeten dus zoeken naar oplossingen om de kosten te dekken. Zo volgen we de mogelijkheden die provincie, Rijk en EU bieden voor het aanvragen van subsidies en kredieten en we lobbyen bij het Rijk voor meer middelen en trekken daarbij samen op met andere gemeenten.

Wat is de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente)?

In de Regionale Energiestrategie Twente worden de klimaatdoelen uitgewerkt tot het jaar 2030. Dit gaat om op opwekken van duurzame elektriciteit en het aardgasvrij maken van Twente. Het is een uitwerking van de landelijke klimaatdoelen en dit gebeurt in 30 energieregio’s. In Twente werken de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence , netwerkbedrijf Cogas en de netbeheerders Coteq en Enexis samen in de Twentse energieregio. Enschede

Wat staat er in Regionale Energiestrategie Twente 1.0?

In de RES Twente 1.0 staat beschreven hoe we in onze regio in 2030 de helft van ons huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken (dat is 1,5 TWh) en hoe we onze woningen en bedrijfspanden (aard)gasvrij verwarmen. Ook Enschede draagt hieraan bij. Deze bijdrage wijkt niet af van de bijdrage die we voorstellen in de energievisie.