Bijlage regels carbidschieten jaarwisseling 2020-2021

Carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom op 31 december 2020 tussen 10.00u en 16.00uur, mits:
a. daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 30 liter;

b. daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;

c. degene die het carbidschieten verricht, een schriftelijke toestemming daartoe kan overleggen van de eigenaar van het terrein van waaraf wordt geschoten;

d. de plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten is gelegen:
1. op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
2. op een afstand van ten minste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
3. op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
4. op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.

e. wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen;

f. het vrije schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen;

g. er geen bus deksels of andere gevaar zettende voorwerpen worden weggeschoten;

h. het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt;

i. het terrein van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal;

j. binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, in totaal niet meer dan tien bussen voor het carbidschieten worden gebruikt dan wel gebruiksklaar voor carbid-schieten aanwezig worden gehouden;

k. de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;

l. het carbidschieten plaatsvindt door een persoon van ten minste 16 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;

m. teneinde de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen, toezicht op het carbidschieten wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen;

n. uiterlijk 29 december 2020 melding is gedaan van het carbidschieten via het meldformulier carbidschieten.

Aanvullende regels COVID-19

Carbidschieten in de vorm van een evenement is niet toegestaan;
Een publiek van maximaal 2 personen (inclusief de carbidschieter) mag aanwezig zijn;  
Te allen tijde dient de veilige afstandsnorm van 1,5 meter in acht te (kunnen) worden genomen.