Bomenlaan Erve Spiele

De kastanjelaan naar het vroegere Erve Spiele is een waardevol stukje natuur in de stad.

In de jaren zeventig is de boerderij gesloopt en is de wijk Park Stokhorst gebouwd. De laan met paardenkastanjes is behouden gebleven. In 2019 is vastgesteld dat de bomen al enkele jaren achteruit gaan. Vierentwintig bomen zijn geveld. Samen met wijkbewoners werkt de gemeente aan de realisatie van een nieuwe bomenlaan.

Nieuwe aanplant bomenlaan

De conditie van de paardenkastanjes verslechtert door de kastanjebloedingsziekte en schimmels en zwammen. Om risico van vallende takken en bomen te voorkomen zijn in 2019 veertien bomen aangemerkt om geveld te worden. Na extern advies werden dit uiteindelijk 24 bomen, de gehele oostzijde van de laan.

Op 8 juli 2019 is er een bewonersavond geweest waarbij met elkaar is besproken wat het meest wenselijk is nu er nog een halve laan staat en een deel weg is. De uitkomst is dat de komende winter de Oostlaan opnieuw wordt aangeplant. Daarvoor wordt in september een ontwerpavond georganiseerd. De Westlaan blijft voorlopig staan. In december volgt een nadere schouw met betrekking tot schimmels en zwammen. De gezondheid van elke boom aan de westzijde van de laan is in kaart gebracht. Klik hier voor het overzicht bomen Westlaan.

Informatie

Met direct aanwonenden wordt per nieuwsbrief gecommuniceerd. Deze nieuwsbrieven zijn ook te downloaden op deze webpagina. Ook andere relevante documenten vindt u op deze webpagina. Zijn er vragen dan kunt u die stellen aan stadsdeelbeheer Oost of aan de wijkregisseur Oost

Documenten bomenlaan

Nieuwsberichten bomenlaan