Veel gestelde vragen informatiebijeenkomst 26-mei-2020

Hoeveel autoverkeer is er nu op de Gronausestraat en hoeveel wordt er in de toekomst verwacht?

De meest recente telling bij de grens overgang, geeft tussen de 8.000 en 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Met eerst de aanleg van de sluis en in de toekomst een verbetering van de Oostweg (zie mobiliteitsvisie Enschede) is de verwachting dat een aanzienlijk deel van het doorgaand verkeer op termijn geen gebruik meer zal maken van de Gronausestraat. De vermindering van verkeer zal geleidelijk gaan. Er is geen model om mee te berekenen hoe de daling ongeveer zal verlopen.

Op de tekeningen zie ik een nieuw bord dat niet lijkt op het bord Fietsstraat. Is het niet handiger wel het bord Fietsstraat te gebruiken of dat bord op te nemen in het bord?

Omdat de nieuwe inrichting van de Gronausestraat niet conform de richtlijnen van een fietsstraat is plaatsen we geen officieel fietsstraatbord.
Een fietsstraat moet een doorgaande fietsroute zijn met idealiter meer fietsers dan auto’s. De Gronausestraat is een doorgaande weg met rond de 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Door het toevoegen van een verkeerssluis maken we de Gronausestraat autoluw, waardoor we op den duur verwachten dat er minder motorvoertuigen gebruik maken van de Gronausestraat.

Bij de grens in Glanerbrug zie ik dat de onlogische gekozen plek voor het zebrapad blijft gehandhaafd en zelfs nog nadrukkelijker wordt middels de wegversmalling. Als wandelaar wil je of eerder of later oversteken om naar het park of Ariënshuis. Ook wordt de in- en uitrit van de parkeerplaats bij het park moeilijk toegankelijk voor de auto, dus ik zou adviseren deze wegversmalling met zebrapad op een logischere plek te verplaatsen.

Het Fietsveiligteam heeft vanuit het oogpunt van de fietsers maatregelen getroffen ten behoeve van de fietsveiligheid. Hierbij is er zo goed mogelijk rekening gehouden met de andere verkeersdeelnemers en consequenties van bepaalde maatregelen. Echter hebben we niet alles kunnen oplossen omdat niet alles mogelijk was binnen de kaders die door de gemeente Enschede waren meegegeven.

Wat is de capaciteit van de sluis?

In het handboek Wegontwerp van het CROW staat het volgende: Bij een etmaalintensiteit kleiner dan 4.000 motorvoertuigen per etmaal ontstaat nauwelijks tot geen vertraging. Boven de 8.000 motorvoertuigen per etmaal ontstaat structureel oponthoud.

Wat is het aanbod bij de sluis?

De meest recente telling bij de grens overgang, geeft tussen de 8.000 en 10.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit zijn aantallen die niet wenselijk zijn binnen een woonwinkel gebied. Door middel van de sluis willen we dit aantal verminderen. We stimuleren doorgaand verkeer richting Enschede om te rijden door oponthoud te creëren bij de verkeersluis.

Kan ik op Duitse feestdagen het dorp nog in door de sluis?

De sluis is bedoeld om het doorgaande verkeer vanuit Duitsland naar Enschede te weren. Door het oponthoud wat ontstaat aan de Duitse kant van de sluis zal dit verkeer op den duur omrijden om naar Enschede te komen. Het bestemmingsverkeer heeft dan alle ruimte om Glanerbrug in te rijden.

Waarom is er niet gekozen voor een smaller trottoir en een vrij liggend fietspad aan beide zijden van de straat. Lijkt mij de meest veilige optie voor de fietser.

We snappen dat veel mensen pleiten voor een smaller trottoir om zo meer ruimte te creëren voor de fietser. Echter hebben we als Fietsveiligteam besloten, in overleg met onze verkeerskundige, om dit niet te doen. Een bredere weg zorgt ervoor dat automobilisten harder gaan rijden. Doordat we de straat smaller houden voorkomen we dat automobilisten harder gaan rijden. Daarnaast zijn de kosten hiervoor erg hoog.

Fietsers rijden steeds op de stoep. Worden daar maatregelen voor genomen?

Als Fietsveiligteam zijn we bekend met het aantal fietsers dat over het trottoir fietst. Door middel van alle maatregelen die we gaan treffen gaan wij ervan uit dat fietsers zich veiliger voelen op de Gronausestraat en dus minder op het trottoir gaan fietsen. Dit zal echter enige tijd duren omdat we het hebben over een gedragsverandering, iets wat niet zomaar verandert.

Vanwege de locatie van de sluis (bij de grens) lijkt de Spoorbaanstraat een sluiproute te kunnen worden. Wordt daar nog iets aan gedaan?

Opstopping zal ontstaan bij het verkeer dat vanuit Duitsland komt. Om de Spoorbaanstraat te gebruiken als sluiproute moet er over het Redemptoristenpark gereden worden. De aansluiting op Gronausestraat/Redemptoristenpark zit precies naast de sluis. Mocht blijken dat bestuurders niet genoeg geduld hebben om de laatste 10 meter voor de sluis af te wachten, kan verkeerskundig gezien de aansluiting Gronausestraat/Redemptoristenpark éénrichtingsverkeer gemaakt worden.

Is er ooit onderzocht waarom fietsers op het trottoir fietsen? In de oude situatie fietste niemand op de stoep.

In 2017 is Lorette Bosch, een betrokken fietser en Glanerbrugger, een Facebookactie gestart om aandacht te vragen voor de fietsonveilige situaties op de Gronausestraat. Deze onveilige situaties komen met name voort uit de aanpassingen van de Gronausestraat. Omdat zij en vele anderen zich onveilig voelden op de Gronausestraat weken veel fietsers uit naar het trottoir. Met de huidige maatregelen hebben we de Gronausestraat dusdanig veilig gemaakt voor fietsers dat wij verwachten dat fietsers zich veiliger voelen op de rijbaan zodat er minder gebruik wordt gemaakt van het trottoir door fietsers.

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren? M.a.w. hoe lang ligt de straat open?

De aanbesteding vindt plaats aan het einde van de zomer. Daarna willen wij zo snel mogelijk beginnen. We gaan in overleg met ondernemers om de overlast voor hen te beperken. Gezien de soorten werkzaamheden verwachten wij dat het project in fases wordt uitgevoerd. Op de website www.enschede.nl/gronausestraat kunt u hier t.z.t. meer informatie over vinden.

Het is nu zo dat veel fietsers het trottoir gebruiken. Gaat er na de reconstructie van de Gronausestraat ook gehandhaafd worden op de fietsers die dan het trottoir gebruiken?

Dit blijft een lastig probleem waar we in Glanerbrug al veel mee te maken hebben. Door de verschillende kaders waar me mee te maken hadden konden we het trottoir niet versmallen. We maken de Gronausestraat aantrekkelijker om op te fietsen maar we snappen ook heel goed dat dit een gedragsverandering zal zijn bij de fietsers en dat dit lang zal duren.

Wat gaan we doen met de middenberm? Veel auto's steken hier over wat leidt tot gevaarlijke verkeersituaties.

Tijdens de vergaderingen van het Fietsveiligteam hebben we uitvoerig gediscussieerd over de middenberm. Alle deelnemers zijn bekend met de auto's die over de middenberm heen rijden, wat niet de bedoeling is. Echter willen wij niet voor overstekende fietsers en voetgangers een gevaarlijk obstakel creëren door een verhoogde stoeprand bijvoorbeeld.

Wat gaat er gebeuren met de parallelwegen langs de ingang van de Gronausestraat (Enschedese kant)?

De parallelwegen bij de ingang van Glanerbrug (Enschede kant) blijven bestaan. Men hoeft niet op de hoofdweg te rijden. Wel creëren we een gelijkwaardige kruising aan het begin van de winkelboulevard waardoor fietsers niet plotseling op de weg hoeven in te voegen. Dit zorgt voor een veiligere verkeerssituatie voor zowel de fietser als automobilisten.

Hoe kunnen burgers nog gebruik maken van hun recht op medezeggenschap?

We hebben vorig jaar een oproep gedaan via verschillende kanalen zoals De Grensstreek en brieven om inwoners van Glanerbrug en ondernemers aan de Gronausestraat uit te nodigen om deel te nemen aan het Fietsveiligteam. Uiteindelijk is er een representatieve afvaardiging van inwoners en ondernemers uit Glanerbrug gekozen om het Fietsveiligteam te vormen met allemaal één gezamenlijk doel; een fietsveiligere Gronausestraat. Met name voor de gemeente was het erg belangrijk dat het team uit een goede mix van inwoners uit Glanerbrug, ondernemers aan de Gronausestraat en gebruikers van de Gronausestraat bestond.

Er is gekozen voor een sluis aan de oostzijde van de Gronausestraat. Vraag is bij hoeveel verkeersbewegingen er congestie ontstaat? Wanneer ontstaat er ontstopping en hoeveel oponthoud gaat dit geven?

Eén van de punten die uitvoerig is behandeld tijdens de vergaderingen en schouw was de hoeveelheid doorgaand verkeer dat dagelijks door het woonwinkelgebied van de Gronausestraat rijdt. Om dit doorgaand verkeer tegen te gaan, en dus autoluw te maken, creëren we een fietsveiligere omgeving. Doorgaand verkeer wordt geweerd en bestemmingsverkeer voor winkeliers of bewoners van Glanerbrug krijgt hierdoor ruimte om wel door te rijden. De gemeente kijkt op dit moment naar opwaardeer mogelijkheden van de aansluiting tussen de N35 en de Oostweg voor het doorgaand verkeer. Ook deze oplossing zal even wennen zijn maar op den duur zullen automobilisten die niet in Glanerbrug hoeven te zijn, omrijden via de Oostweg of Euregioweg.

Waarom wordt de kruising met de Veldstraat en Dr. Stamstraat niet gemarkeerd met gele klinkers?

Tijdens de schouw zijn we alle kruisingen langs gelopen en hebben we besloten alle kruisingen met een andere kleur te beklinkeren. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk dat men aankomt op een kruising waar de normale verkeersregels gelden. Alle kruisingen, dus ook de kruising tussen de Veldstraat en Dr. Stamstraat worden beklinkerd met gele stenen. Hierdoor gaan automobilisten zachter rijden en creëren we een fietsveiligere omgeving.

Wanneer beginnen de uitvoeringen en wanneer verwacht men hiermee totaal klaar te zijn?

Net als u willen we graag zo snel mogelijk tot de uitvoering komen. We verwachten hier tegen het einde van de zomer aan toe te komen.

Hoe moet ik de uitstapstrook voor mij zien?

Tijdens de schouw en vanuit de ervaring die de leden van het Fietsveiligteam met zich mee brachten merken we dat er veel gevaarlijke situaties ontstonden door openslaande portieren. Fietsers moesten uitwijken en kwamen midden om de weg terecht. Om deze situaties in de toekomst te voorkomen hebben we de uitstapstrook ontwikkeld. Hiermee zorgen we ervoor dat automobilisten meer ruimte krijgen om de hun portier open te doen en uit te stappen, zonder dat de fietser hier last van heeft.

Er liggen nu witte steentjes in de weg die een fietsstrook suggereren. Wat gaat er met deze stenen gebeuren?

Dit is een punt waar we als team lang over hebben gediscussieerd. Uiteindelijk hebben we gekozen om de steentjes te verwijderen om zo het fietspad op te nemen in de gehele weg. Op deze manier willen we stimuleren dat fietsers gebruik gaan maken van de hele straat. Daarnaast past deze oplossing goed bij het aanpassen van de straat naar een 'auto-te-gast' straat. Ook deze aanpassing zal even wennen zijn voor veel fietsers en automobilisten maar we willen door het verwijderen van de witte steentjes een gedragsverandering stimuleren bij de fietsers.

Ik vind de kruising met de Kerkstraat en Tolstraat gevaarlijk. Hoe pakken jullie dit aan?

Het Fietsveiligteam vindt dit ook een gevaarlijke kruising. We hebben met het team veel oplossingen bedacht en zijn hierin ook goed geadviseerd door onze verkeerskundige. We hebben verkeerslichten bedacht, een rotonde en punaise maar we hadden te maken met kaders. Om deze reden hebben we besloten om de kruising optisch kleiner te maken door overrijdbare geleiders te plaatsen. De kruising wordt hierdoor kleiner en overzichtelijker. Een overzichtelijkere kruising is veiliger voor automobilisten, fietsers en voetgangers.