Kapvergunning en meldingsplicht

Lees eerst zorgvuldig de informatie op deze pagia ga naar Kapvergunning en-meldingEr zijn verschillende regels voor binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom van Enschede. Ook kan er Landelijke geldende wetgeving van toepassing zijn (zie Wet natuurbescherming - hoofdstuk 4. Houtopstanden).

* Let op: In de hieronder staande regelgeving wordt gesproken over de stamomtrek van een boom of ander houtopstand. Voor de stamomtrek geldt bij meerstammigheid van een boom of houtopstand altijd de omtrek van de dikste stam.

Binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen: 

 • Een vergunning:
  • Alleen voor bomen en andere houtopstanden die op het “overzicht beschermwaardige bomen” staan.
  • Dit geldt ook voor bomen en houtopstanden die in een beschermwaardig gebied staan op dit overzicht met een stamomtrek van minstens 100 centimeter op 130 centimeter* hoogte boven het maaiveld;
 • Een melding:
  • Alleen voor bomen en andere houtopstanden met een stamomtrek van minstens 100 centimeter op 130 centimeter* hoogte boven het maaiveld, die niet op het “overzicht beschermingswaardige bomen” staan;
 • Voor alle andere bomen en andere houtopstanden is op een aantal algemene uitzonderingen na geen vergunning nodig.

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom van Enschede kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen. Er is buiten de bebouwde kom geen verplichting tot het doen van een melding. 

 • Een vergunning: moet u aanvragen voor bomen en andere houtopstanden met een stamomtrek van minstens 100 centimeter op 130 centimeter hoogte boven het maaiveld. 
 • Een vergunning: moet u ook aanvragen voor het rooien van een houtwal/ houtsingel of het vellen van een bosperceel. Ook als deze geen bomen of andere houtopstanden bevat met een stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 centimeter* hoogte boven het maaiveld.
 • Uitzonderingen: U hoeft geen vergunning aan te vragen voor:
  • Houtopstanden die vallen onder de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 4. houtopstanden).
  • Wegbeplanting en eenrijige beplanting op of langs landbouwgronden, bestaande uit populieren en/ of wilgen.
  • Vruchtbomen en windschermen om boomgaarden.
  • Kweekgoed, zoals kerstbomen, coniferen e.a.
 • Voor alle andere bomen en houtopstanden is op een aantal algemene uitzonderingen na geen vergunning nodig.

Algemene uitzonderingen binnen en buiten de bebouwde kom:

 • Bomen en andere houtopstanden die zijn aangeplant vanuit een herplantplicht zijn altijd vergunningplichtig
  Voor deze bomen of andere houtopstanden moet u dus altijd een vergunning aanvragen als u deze wilt kappen of werkzaamheden wilt verrichten die de boom of het houtopstand onherstelbaar beschadigen. Ook als deze niet op het overzicht beschermwaardige bomen staat of een stamomtrek van minder dan 100 cm op 130 centimeter* boven maaiveld heeft.
 • Niet vergunningplichtig
  Er zijn slechts twee uitzonderingen op de vergunningplicht. In de volgende gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen voor het kappen van een boom of ander houtopstand:
  • Het vellen van een boom of ander houtopstand op grond van de Plantenziektewet of na een aanschrijving van het college.
  • Als er direct gevaar ontstaat voor de veiligheid en de burgemeester u toestemming geeft tot direct vellen.

Overzichtstabel vergunning- en meldingsplicht

In de algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede vindt u voor de volledigheid een compleet overzicht van alle regels rond het kappen of het verrichten van werkzaamheden aan bomen en andere houtopstanden. Ook vindt u daarin een eenvoudige overzichtstabel waarin u stapsgewijs kunt zien of u eventueel een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. 

Relevante wetgeving

Naast de op deze pagina aangegeven gemeentelijke regelgeving gelden er ook een aantal landelijke regels en wetgeving rond bomen en andere houtopstanden, waar u rekening mee moet houden. Dit zijn bijvoorbeeld de zorgplicht vanuit de wegenwet en de Wet natuurbescherming (Rijksoverheid.nl). Deze wetgeving kan dus ook van toepassing zijn als u een boom wilt kappen in uw tuin of binnen een project. Ook als er geen vergunning- of meldingsplicht geldt voor deze boom of het houtopstand.

Zo moet u bijvoorbeeld altijd zelf controleren of er bijzondere of beschermde dier en plantensoorten in de (omgeving van de) boom voorkomen, die u met uw werkzaamheden kunt verstoren. Zo nodig dient u passende maatregelen te treffen conform de geldende natuurwetgeving, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van de kap van de boom.