Waarom deze veranderingen?

De huidige economische tijd vraagt om scherpe keuzes van de gemeente. Ook bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarom ziet de gemeente zich genoodzaakt onder andere te bezuinigen op de openbare ruimte. Deze bezuinigingen begonnen in 2015 met 1 miljoen euro en liepen op naar 1,5 miljoen euro in 2016 tot uiteindelijk 2 miljoen euro vanaf 2017 en verdere jaren.  

Hoe zijn de maatregelen tot stand gekomen?

De raad heeft op 12 november 2014 een maatregelenpakket vastgesteld voor de uitvoering van de noodzakelijke bezuinigingen op de openbare ruimte. Aan dit besluit van de gemeenteraad is een zorgvuldig voorbereidingstraject voorafgegaan. Zo heeft de gemeente in de afgelopen periode de mogelijkheden onderzocht samen met bewoners, ondernemers en instellingen in de stad. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd. Zowel op stedelijk niveau als in de wijken. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de gemeenteraad met een concreet pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Toch is met deze maatregelen nog niet de totale bezuinigingsopgave ingevuld. Voor 2017 moet nog 700.000 euro structureel worden gevonden om de totale taakstelling van 2 miljoen euro in te vullen. 

Wat gaat er door de bezuinigingen veranderen?

Vanaf 2015 kon u de eerste gevolgen van de bezuinigingen merken in de hele stad en in uw eigen buurt.  

Minder maaien

Ongeveer de helft van al het gazon wordt langer gras. Één van de bezuinigingsmaatregelen is het minder maaien van ongeveer de helft van alle gazons binnen de bebouwde kom van Enschede. Dit betekent dat er soms nog maar twee keer per jaar wordt gemaaid, waardoor er lang gras komt te staan. Ook in het buitengebied gaat de gemeente minder vaak maaien en wordt het gras langer.

De plekken waar de gemeente minder maait zijn bepaald aan de hand van onder andere: 
•    technische eisen, (zoals de omvang van machines);
•    behoud van de functie van een plek (speelplek, hondenuitlaatplaats etc.);
•    behoud van de belangrijke structuren (zoals de singels). 

Veiligheid

Voor de veiligheid blijven we extra bijmaaien langs bijvoorbeeld wegen en kruisingen om deze overzichtelijk te houden. Ook worden trapvelden, speelplekken en  hondenuitlaatvoorzieningen bijgemaaid zodat deze bruikbaar blijven.  Ziet u toch een onveilige situatie, zoals een onoverzichtelijk geworden kruispunt? Meldt deze dan bij de gemeente via de gemeentelijke website. De gemeente kan dan aanvullende maatregelen nemen om de onveilige situatie weg te nemen.

Duurzaamheid en biodiversiteit

De gemeente vindt duurzaamheid en biodiversiteit belangrijk. Zo biedt het langere gras ook meer mogelijkheden aan verschillende soorten planten en dieren. Daarnaast gebruiken we vanaf 2015 ook geen chemische middelen meer bij de bestrijding van onkruid op de verharding. We streven er daarbij naar om te voorkomen dat het onkruid op de verharding toeneemt ten opzichte van afgelopen jaren. Dit door het toepassen van de voor Enschede meest geschikte alternatieve bestrijdingsmethoden. Hier zetten we inmiddels vanaf 2015 ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor in.

Bladafval

Blad van bomen en struiken blijft meer en langer liggen. Sinds het najaar van 2015 ruimen we minder vaak de herfstbladeren. Zie voor meer informatie het bericht: Nieuwe aanpak opruimen herfstbalderen. 

Klachten en meldingen

Uw klacht of melding wordt alleen nog direct opgepakt als het om veiligheid gaat. Denk bij een melding over veiligheid bijvoorbeeld aan een boom die op de weg dreigt te vallen. Of struiken die te ver zijn uitgegroeid, waardoor een kruispunt van een weg onoverzichtelijk is geworden. Meer hierover leest u bij: Meldingen over de openbare ruimte.

Fonteinen

Mogelijk gaan fonteinen op enkele plekken op termijn uit. Als er geen bedrijven of bewoners worden gevonden die fonteinen willen adopteren dan worden deze op een aantal plekken op termijn uitgezet. Het onderhoud en de energiekosten van deze fonteinen zijn voor de gemeente te hoog om ze in stand te houden. 

Kleinere veranderingen in de binnenstad

In het maatregelenpakket zijn ook nog enkele specifieke maatregelen opgenomen voor de binnenstad, zoals het stoppen met sfeerverlichting. Met ondernemers en bewoners in de binnenstad gaan we onderzoeken hoe we deze maatregelen kunnen opvangen. Als dit niet lukt, kan het zijn dat u kleine veranderingen gaat merken. 

Het kan langer duren voordat u een antwoord krijgt 

Als u een initiatief heeft of als er bijvoorbeeld vragen van u zijn over een project in uw buurt kan het zijn dat het langer duurt voordat u wordt geholpen. Dit komt omdat de gemeente zich ook genoodzaakt ziet te bezuinigen op ondersteunend personeel.