Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda West

Stadsdeel West actiepunten 2021

De uitvoering van de actiepunten is afhankelijk van de ontwikkelingen van COVID-19.

Actiepunten per thema

Openbare orde en Veiligheid

 • Het aanpakken van woonoverlast en verward gedrag
 • Onderzoeken innovatie oplossingen fietstunnels Zuid-West

Wonen en leven

 • Continueren maatwerk interventies bijplaatsingen afval
 • Ontwikkelen “Cromhoff”
 • Vernieuwen Oost-Boswinkel

Jeugd

 • Het inzetten van beweegteams op de plaza’s

Duurzaamheid & Circulair

 • Verrvolgen pilot opwekken energie buitengebied
 • Het vergroenen van straten en buurten d.m.v. verschillende projecten en initiatieven

Werk en meedoen

 • Verbinden van “Gluren bij Culturen” met buurtinitiatieven
 • Het doorontwikkelen van Buurtteam Stevenfenne

Voorzieningen

 • Investeren op vindbaarheid twee Wijkwijzers
 • In gebruik nemen De Boei – “Hart van West”
 • Verzelfstandigen van wijkcentrum ’t Ni-je Terphoes

Actiepunten per wijk of dorp

Haven- en Industriegebied

 • Ontwikkelen veiligheidsaanpak Havengebied

Stadsveld

 • Continueren gebiedsgerichte aanpak Hatteler Park
 • Vernieuwen Oogstplein
 • Ontwikkelen gebiedsvisie ‘Stadsveld naar 2025’

Pathmos’

Uitvoeren project ‘Politiekids’

Boswinkel

 • Doorontwikkelen aanpak leefbaarheid en veiligheid ‘Klein Boswinkel’
 • Verbeteren leefbaarheid ‘Vredestein’-buurt

Usselo

 • Herinrichten Dorpsplein

Boekelo

 • Realiseren MFA De Zweede

Twekkelo

Realiseren wijkverkeersplan