Keti Koti Tafel in Stadhuis: ‘Laten we blijven luisteren naar elkaar’

29 september 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

English version: below

Hoe werkt het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen ervan door in het hier en nu? Dat vraagstuk stond centraal tijdens de Keti Koti Tafel, die op donderdag 28 september in het stadhuis van Enschede werd gehouden. De tafel is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Enschede en Hogeschool Saxion en Universiteit Twente.

Zo’n tachtig mensen waren aangeschoven voor de Twentse Keti Koti Tafel - een nieuwe traditie in de vorm van een maaltijd waarbij je samen met tafelgenoten vragen bespreekt en ervaringen uitwisselt. In de gesprekken werd volop gesproken over thema’s als vooroordelen, racisme, en werd zowel terug als vooruitgekeken. Het koor Fri Yeye zorgde voor de muzikale omlijsting van deze bijzondere avond. De bijeenkomst vormde het startpunt voor de Twentse activiteiten in het kader van de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Een veelbesproken thema tijdens de bijeenkomst was het opstaan tegen racisme en ongelijkheid. “Als je ziet dat iemand die je goed kent ergens anders wordt behandeld, puur omdat die van kleur is, dan raakt dat je enorm”, zo verwoordde één van de deelnemers het. “Je wilt dan iets doen, maar tegelijkertijd voel je je soms zó machteloos.” Ook spraken de tafelgasten over wat er nodig is voor meer gelijkwaardigheid: “En dat begint bij elkaar echt horen en naar elkaar luisteren.”
De initiatiefnemers kijken positief terug op de bijeenkomst: ‘Wat het ons bevestigde is, dat we vooral minder moeten praten over mensen, maar juist mét elkaar”, zegt Linda Pasqual-van der Landen, die namens de Universiteit Twente betrokken is bij het organiseren van de tafel. “En het allerbelangrijkste, laten we blijven luisteren naar elkaar. Echt luisteren. En dat hebben we hier samen met elkaar gedaan en verdient een opvolging.”

Keti Koti Table in Town Hall: 'Let's keep listening to each other'

How does the Dutch history of slavery and its consequences affect the here and now? That question was the focus of the Keti Koti Table, held on Thursday 28 September in Enschede's city hall. The table is a joint initiative of Gemeente Enschede and Hogeschool Saxion and University of Twente.

Over eighty people joined for the Twentse Keti Koti Table - a new tradition in the form of a meal where you discuss questions and exchange experiences together with tablemates. The conversations included plenty of discussion on topics such as prejudice, racism, and looked back as well as forward. The Fri Yeye choir provided musical accompaniment to this special evening. The meeting was the starting point for Twente's activities as part of the National Slavery Remembrance Year.

A common theme at the gathering was standing up against racism and inequality. "When you see that someone you know well is treated differently, purely because they are of colour, it affects you enormously," one of the participants put it. "You want to do something then, but at the same time you sometimes feel so powerless." The table guests also talked about what is needed for more equality: "And that starts with really hearing each other and listening to each other."
The initiators look back on the meeting positively: "What it confirmed to us, is that we should above all talk less about people, but rather with each other," says Linda Pasqual-van der Landen, who is involved in organising the table on behalf of the University of Twente. "And most importantly, let's keep listening to each other. What we have seen here was great and deserves a follow-up."