Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Op schriftelijk verzoek van de burger wordt het verstrekken van gegevens uit de BRP (Basisregistratie Personen) aan derden beperkt. De gemeente is wettelijk verplicht binnen de wettelijke gestelde termijn na het verzoek hieraan gevolg te geven. Indien de gemeente het voornemen heeft geen gevolg te geven aan het verzoek, dan dient de burger hiervan op de hoogte te worden gesteld door middel van een schriftelijke mededeling onder vermelding van de gronden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Na overlegging van een geldig legitimatiebewijs wordt een verzoek om geheimhouding persoonsgegevens behandeld.

Voor enkele instanties (rijksoverheden e.d.) kunt u geen geheimhouding aanvragen. Er wordt aan zogenaamde vrije derden (familie, kennissen, e.d.) zonder toestemming van u nooit informatie verstrekt. Aan afnemers (o.a. Sociale Verzekeringsbank (SVB), belastingdienst, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en deurwaarders) worden bepaalde gegevens zonder toestemming doorgegeven. Dit gebeurt op aanvraag en onder andere bij wijzigingen in het bevolkingsregister.

Wat moet ik meenemen?
U moet bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Voor een aanvraag van geheimhouding persoonsgegevens kunt u alleen terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening in het Stadskantoor. Het adres en de openingstijden kunt u hier vinden.