Remigratie

Sinds 1 april 2000 is er de Remigratiewet. De Remigratiewet biedt personen die naar het land van herkomst willen remigreren en die tot de doelgroep behoren, faciliteiten om die wens te realiseren. Het land van herkomst is het land waar de remigrant of één van zijn ouders is geboren alsook het land waarvan de remigrant of één van zijn ouders de nationaliteit bezit of bezat.

De Remigratiewet wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Het Nederlands Migratie Instituut (NMI) ondersteunt deze terugkeer en verzorgt extra faciliteiten.

Voor wie is het bedoeld?
De Remigratiewet is er in de eerste plaats voor personen die zelf (of waarvan hun ouders) afkomstig zijn uit Turkije, Marokko, Suriname, Tunesië, Kaapverdië, de staten van het voormalig Joegoslavië, de Molukken, Griekenland, Italië, Portugal of Spanje en die willen terugkeren naar hun land van herkomst.

De tweede groep bestaat uit erkende vluchtelingen en asielgerechtigden (en hun kinderen), die willen vertrekken naar hun land van herkomst of naar een ander land naar keuze dat bereid is hen toe te laten.

Wat is er mogelijk?
De Remigratiewet biedt de basisvoorziening en de remigratievoorziening.

Waaruit bestaat de basisvoorziening?
De basisvoorziening bestaat uit een eenmalige vergoeding voor:

 • De reiskosten naar en in het bestemmingsland;
 • Het vervoer van bagage naar en in het bestemmingsland;
 • De kosten van levensonderhoud in de eerste twee maanden van hervestiging (de zogenaamde hervestigingskosten). Dit bedrag is gelijk aan twee keer het bedrag van de maandelijkse 45+ uitkering.

Wat zijn de voorwaarden voor de basisvoorziening?
De voorwaarden waaraan de remigrant moet voldoen om in aanmerking te komen voor de basisvoorziening. Om voor deze voorziening in aanmerking te komen moet de aanvrager:

 •  Behoren tot de doelgroep;
 • Op het moment van de aanvraag tenminste 1 jaar ononderbroken zijn hoofdverblijf in Nederland hebben gehad anders dan voor een tijdelijk doel;
 • Niet eerder gebruik gemaakt hebben van een voorziening in het kader van de Remigratiewet of de Remigratieregeling 1985;
 • Geen schulden aan het Rijk hebben of hiervoor een afbetalingsregeling hebben getroffen;
 • Geen vermogensbelasting verschuldigd zijn;
 • Een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de aanvrager in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit èn de nationaliteit van het bestemmingsland, dan dient hij/zij vóór de remigratie afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit.

In geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap moet ook de partner van de aanvrager, als deze eveneens in Nederland verblijft, tot remigratie overgaan.

Waaruit bestaat de remigratievoorziening?
De remigratievoorziening bestaat uit:

 • Een maandelijkse 45+ uitkering, die afhankelijk is van de gezinssamenstelling en het levenspeil in het bestemmingsland. Wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van een remigrant kunnen wel leiden tot een verlaging van de maandelijkse uitkering, maar verhogen deze nooit. Een remigrant die recht heeft op de 45+ uitkering heeft ook recht op de vergoedingen die bij de basisvoorziening horen, behalve op de hervestigingskosten;
 • Een ziekenfondsverzekering of een tegemoetkoming in de kosten van een zelf af te sluiten ziektekostenverzekering.

Wat zijn de extra faciliteiten?
De remigratievoorziening kent de volgende extra faciliteiten:

 • Een jaarlijkse indexering van de 45+ uitkering;
 • De mogelijkheid om bij spijt binnen één jaar na remigratie naar Nederland terug te keren;
  Een meerjarenvisum voor (familie)bezoek aan Nederland;
 • Een individuele uitkering voor beide partners na verbreking van de relatie;
 • Een financiële voorziening voor wezen tot aan hun meerderjarigheid;
 • De partner van de aanvrager kan bij het bezit van de Nederlandse nationaliteit deze behouden;
 • De mogelijkheid voor afgeschatte geremigreerde WAO'ers, die vóór 1 april 2000 zijn geremigreerd, om alsnog een remigratie-uitkering aan te vragen, indien zij op het moment van hun vertrek aan de voorwaarden voldeden.

Wat zijn de voorwaarden?
Om voor deze voorziening in aanmerking te komen moet de aanvrager:

 • Behoren tot de doelgroep;
 • Minimaal 45 jaar oud zijn op de dag van aanvraag;
 • Gedurende minimaal 6 maanden (onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag) een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering hebben ontvangen of AOW pensioen;
 • Op het moment van de aanvraag tenminste 3 jaar ononderbroken zijn hoofdverblijf in Nederland hebben gehad, anders dan voor een tijdelijk doel;
 • Geen schulden aan het Rijk hebben of hiervoor een afbetalingsregeling hebben getroffen;
  Geen vermogensbelasting verschuldigd zijn;
 • Een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de aanvrager in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit èn de nationaliteit van het bestemmingsland, dan dient hij/zij vóór de remigratie afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit;
 • Niet eerder gebruik gemaakt hebben van een voorziening in het kader van de Remigratiewet of de Remigratieregeling 1985.

In geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap moet ook de partner van de aanvrager, als deze eveneens in Nederland verblijft, tot remigratie overgaan.

De voorlichting over de Remigratiewet wordt verzorgd door:

Het Nederlands Migratie Instituut
Catharijnesingel 50
3511 GC Utrecht
telefoon: 030 - 234 29 36

De uitvoering van de Remigratiewet wordt verzorgd door:

De Sociale Verzekeringsbank
Postbus 9104
2300 PC Leiden
telefoon: 071 - 545 84 94
fax: 071 - 541 73 31