Beroepschrift indienen

Indienen van beroep moet u met een beroepschrift doen. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan. Meestal wordt een beroepschrift ingediend nadat een bezwaarschrift is ingediend. Als u het niet eens bent met het antwoord op uw bezwaarschrift dan kunt u dus, binnen zes weken, met een beroepschrift hierop reageren en vertellen waarom u het er niet mee eens bent.

Voor het instellen van een beroep moet u griffierechten betalen. De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. Het bedrag moet binnen 4 weken op de bank- of girorekening van de griffie staan. Wacht dus niet te lang met betalen, anders wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen.
De hoogte van de griffierechten verandert jaarlijks en is ook afhankelijk of u beroept instelt als natuurlijk of als rechtspersoon (bijvoorbeeld als bedrijf of vereniging). Als u tegelijkertijd met het indienen van beroep of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vraagt moet u twee maal het griffierecht betalen Als de rechtbank u in het gelijk stelt krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
De hoogte van het griffierecht kunt u vinden op:

Rechtspraak (www.rechtspraak.nl) -> Naar de rechter -> Kosten van een procedure

U moet uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing versturen. Op de beslissing zal vaak een verzenddatum te vinden zijn. Is uw beroepschrift niet binnen 6 weken bij de rechtbank, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen. Het is verstandig om uw beroepschrift aangetekend te versturen. U kunt dan aantonen dat u het beroepschrift op tijd hebt verzonden.

Hoe kan ik deze termijn verlengen?
De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken. Het kan zijn dat u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen. Om uw recht op beroep niet te verspelen, kunt u binnen 6 weken een brief sturen naar de rechtbank, waarin u meedeelt dat u beroep wilt instellen. U schrijft waarom u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift en waarom u meer tijd nodig hebt voor uw beroepschrift. Bij de brief moet u, als dat mogelijk is, een kopie meesturen van de beslissing op het bezwaarschrift.

Wat betekent voorlopige voorziening bij beroep?
Tijdens de beroepsprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tegelijk met uw beroepschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw beroepschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan de Rechtbank Overijssel.

Het adres:
Rechtbank Overijssel
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Wat kost een voorlopige voorziening?
Voor het instellen van een beroep moet u griffierechten betalen. De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. Het bedrag moet binnen 4 weken op de bank- of girorekening van de griffie staan. Wacht dus niet te lang met betalen, anders wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen.
De hoogte van de griffierechten verandert jaarlijks en is ook afhankelijk of u beroept instelt als natuurlijk of als rechtspersoon (bijvoorbeeld als bedrijf of vereniging). Als u tegelijkertijd met het indienen van beroep of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening vraagt moet u twee maal het griffierecht betalen Als de rechtbank u in het gelijk stelt krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
De hoogte van het griffierecht kunt u vinden op:

Rechtspraak (www.rechtspraak.nl) -> Naar de rechter -> Kosten van een procedure

Wat betekent beroepschrift?
Een beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan.

Wat betekent kennelijk niet-ontvankelijk?
Een beroep is onder meer 'kennelijk niet-ontvankelijk' als het te laat is ingediend of als het griffierecht niet (op tijd) is betaald of het bestuursorgaan denkt dat het besluit u niet of niet rechtstreeks raakt of u niet de wettelijk verplichte gegevens hebt gegeven.

Wat betekent kennelijk ongegrond?
Een beroep is onder meer 'kennelijk ongegrond' als iemand klaagt over een beslissing die volgens de wet niet anders had kunnen zijn.

Wat betekent indienen verzetschrift bij beslissing op beroep?
Als uw zaak, zonder dat u daarin hebt toegestemd, schriftelijk is behandeld (dus op basis van de stukken) en u bent het niet eens met de beslissing van de rechter, kunt u in verzet gaan. U moet dan een verzetschrift indienen bij de rechtbank die de beslissing heeft genomen. U hebt hiervoor 6 weken de tijd. In uw verzetschrift moet staan vermeld: uw naam, uw adres, de redenen waarom u in verzet gaat en wat volgens u de beslissing had moeten zijn. U moet het verzetschrift ondertekenen.

Wat betekent bestuursorgaan?
Een bestuursorgaan is een instantie die bevoegd is tot het verrichten van bepaalde bestuurshandelingen, dus instanties die publiekrechtelijke bestuursbevoegdheden bezitten en die helemaal of voor een groot deel onder de overheid vallen. De gemeente Enschede heeft drie bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.”

Hoe gaat het in zijn werk?
Voor het instellen van beroep moet u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan. In deze brief moet u ook schrijven wat naar uw mening de beslissing van de rechter zou moeten zijn. U moet uw beroepschrift (zo mogelijk in tweevoud) sturen naar de griffier van de rechtbank, ter attentie van de sector bestuursrecht. Onderaan de beslissing van het bestuursorgaan staat vermeld bij welke rechtbank u moet zijn.
Bij uw beroepschrift kunt u als dat mogelijk is een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift meesturen. Wilt u nog meer stukken meesturen, dan is het handig als u alles (voor zover mogelijk) in tweevoud bij uw beroepschrift doet.

  • Vooronderzoek: De rechter vraagt alle stukken op bij het bestuursorgaan dat de beslissing op uw bezwaar heeft genomen. Als de stukken binnen zijn, onderzoekt de rechter de zaak. Het is mogelijk dat hij u in deze fase oproept. De rechter kan na het vooronderzoek een beslissing 'op basis van de stukken' nemen. U krijgt hiervan bericht. De rechter kan beslissen dat een beroep 'kennelijk niet-ontvankelijk' of 'kennelijk ongegrond' is. Tenslotte kan de rechter beslissen dat de rechtbank 'kennelijk onbevoegd' is. Bijvoorbeeld als uw zaak bij de civiele rechter moet worden behandeld. Als de rechter op basis van de stukken een beslissing neemt en u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in verzet gaan. De rechter kan ook een beslissing op basis van de stukken nemen als alle partijen daarvoor toestemming geven. In zo`n geval is het niet meer mogelijk in verzet te gaan. Hoger beroep is dan ook uitgesloten.
  • Rechtszitting: Als de rechter de zaak niet op basis van de stukken afhandelt, dan verwijst hij uw zaak 'naar de zitting'. Dit betekent dat er een rechtszitting wordt gehouden. U krijgt hiervoor een oproep. U doet er verstandig aan om naar de zitting te komen. In bepaalde gevallen bent u dat ook verplicht. In uw oproep staat waar en wanneer de zitting wordt gehouden en of u verplicht bent om te komen. Ook staat in dit bericht vermeld op welke dagen u de processtukken kunt inzien. De rechter kan een beslissing nemen op basis van de stukken. Als de rechter dit beslist zonder de toestemming van de partijen, kunt u in verzet gaan. Als u hebt toegestemd in een beslissing op basis van de stukken, krijgt u niet meer de mogelijkheid uw verhaal zelf nog eens toe te lichten tijdens een zitting. U kunt dan niet meer in verzet gaan en hoger beroep is ook uitgesloten. Denkt u dus van tevoren goed na of u instemt met een beslissing op basis van de stukken, als de rechter u dat vraagt.
  • Getuigen en deskundigen: Wilt u getuigen of deskundigen naar de zitting laten komen, dan moet u dat minimaal 4 dagen voor de zitting doorgeven aan de griffie van de rechtbank.
  • De uitspraak: Na een behandeling op een zitting volgt een uitspraak. U ontvangt hiervan een exemplaar.

 

Waar stel ik beroep in?
In de meeste gevallen stelt u beroep in bij de rechtbank. In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen. Voor een belastingzaak moet u naar de belastingkamer van het gerechtshof (voor belastingzaken is de brochure verkrijgbaar 'Bezwaarschrift, Beroepschrift of Verzoekschrift'). Gaat het om een beslissing over studiefinanciering dan moet u bij het College van Beroep Studiefinanciering zijn. Voor een aantal beslissingen op economisch gebied moet u naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Soms moet u rechtstreeks (zonder dat u eerst naar de rechtbank gaat) naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorbeelden hiervan zijn ruimtelijke ordeningzaken en een groot aantal milieuzaken.

De beslissing van de rechter geeft aan bij welke hogere rechter u in beroep kunt gaan.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.