Bezwaarschrift indienen

Hier vindt u algemene informatie over het indienen van bezwaar. Doorgaans kunt u bezwaar indienen als u het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan. Dat bezwaarschrift kunt u indienen bij het orgaan dat de beslissing heeft genomen of had moeten nemen, door toezending van het bezwaar aan de Commissie Bezwaarschriften, postbus 20, 7500 AA, Enschede.

U kunt digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Let op: als u bezwaar wilt maken tegen uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, dan kunt u dat bij het product 'Aanslagbiljet gemeentlijke belastingen' doen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift brengt de gemeente u geen kosten in rekening. Kosten die u zelf maakt – bijvoorbeeld kopieën, verzendkosten en vervoerskosten ten behoeve van een hoorzitting – zijn in principe voor uw eigen rekening.
Als u tegelijkertijd met het indienen van bezwaar of tijdens de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening vraagt bij de rechtbank moet u wel griffierecht betalen. Als de rechtbank uw verzoek om een voorlopge voorziening toewijst krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.
De hoogte van het griffierecht kunt u vinden op: 
Rechtspraak (www.rechtspraak.nl) -> Naar de rechter -> Kosten van een procedure

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen geldt echter een uitzondering. Aangezien het daarbij namelijk gaat om een bijzonder specialisme is de behandeling van bezwaarschriften tegen de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Bezwaar tegen de gemeentelijke belastingaanslag kunt u maken bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Hiervoor verwijzen we u naar de het Digitaal Loket van het GBT

Wat is er mogelijk?
U kunt bezwaar maken als:

 • U het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning hebt aangevraagd en Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat u deze niet krijgt;
 • U het niet eens bent met een beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen op aanvraag van iemand anders en u hierbij rechtstreeks bent betrokken. Uw buren hebben bijvoorbeeld een bouwvergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen een dergelijke verbouwing, want de zon wordt dan weggenomen. U bent rechtstreeks betrokken, dus u kunt bezwaar maken;
 • Voor het bestuursorgaan een termijn geldt en de beslissing op uw aanvraag niet binnen deze termijn wordt genomen;
 • Het bestuursorgaan weigert een beslissing te nemen;
 • U nadelige gevolgen hebt van een beslissing die een bestuursorgaan uit zichzelf neemt.

U kunt niet altijd bezwaar maken. Soms moet u administratief beroep instellen bij een ander bestuursorgaan. Bijvoorbeeld bij de minister tegen een beslissing van de burgemeester om een jachtvergunning in te trekken. Dit staat dan onder de beslissing vermeld.
Verder is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld. Een besluit met algemene regels is bijvoorbeeld een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren.

Voorlopige voorziening bij bezwaar
Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tegelijk met uw bezwaarschrift of tijdens de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is.

Een voorlopige voorziening moet u vragen bij:

Rechtbank Overijssel,
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB  ZWOLLE

Hoe gaat het in zijn werk?
U moet schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen of had moeten nemen. Zo'n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift.
Onderaan de beslissing staat in de meeste gevallen vermeld waar u het bezwaarschrift heen moet sturen. Let hierop! Staat dit niet vermeld en weet u het daardoor niet precies dan mag u er vanuit gaan dat uw bezwaarschrift op de juiste plek terechtkomt. Als uw bezwaarschrift bij de verkeerde instantie belandt, wordt het doorgestuurd naar de instantie die het bezwaar in behandeling moet nemen. Wordt uw bezwaarschrift doorgestuurd dan krijgt u daarvan bericht.

Wat moet ik vermelden in het bezwaarschrift?
Wat moet u In uw bezwaarschrift vermelden of meesturen:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, en zo mogelijk een kopie van de beslissing;
 • De redenen waarom u bezwaar maakt;
 • U moet het bezwaarschrift ondertekenen;
 • Als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven moet u, als daarom wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen;
  Eventueel moet u nog andere gegevens die volgens de wet verplicht zijn meesturen (bij het bestuursorgaan kunt u informeren of u nog andere gegevens moet meesturen).

Hoe ontvang ik bericht?
U en eventuele andere betrokkenen krijgen bericht van de beslissing die op uw bezwaar is genomen. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking de reden waarom een bepaalde beslissing is genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken beroep instellen. In de beslissing moet vermeld staan waar u in beroep kunt gaan.

Met welke termijn moet ik rekening houden?
U moet er voor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt, bij het bestuursorgaan is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het niet meer in behandeling genomen. In enkele gevallen is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan 6 weken. Het bestuursorgaan hoort bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u heeft. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij het bestuursorgaan. Hebt u bezwaar, omdat het bestuursorgaan de gevraagde beslissing niet op tijd neemt, dan geldt geen bezwaartermijn. U mag uw bezwaarschrift in dat geval echter niet onredelijk laat indienen. U mag bijvoorbeeld niet een jaar wachten voor u bezwaar maakt, dit is onredelijk.

Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd (dus binnen 6 weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch maar een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen 6 weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij. In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt staan. Als niet alle gegevens (bijvoorbeeld de redenen waarom u bezwaar maakt) in uw bezwaarschrift staan, krijgt u de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd dan kan het bestuursorgaan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.

Hoe kan ik het beëindigen?
Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk of mondeling. U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken als u wordt 'gehoord'.

Wat betekent een bestuursorgaan?
Een bestuursorgaan is hetzelfde als een administratief orgaan. Dit zijn alle instanties die bevoegd zijn tot het verrichten van bepaalde bestuurshandelingen, dus instanties die publiekrechtelijke bestuursbevoegdheden bezitten en die helemaal of voor een groot deel onder de overheid vallen.
Voorbeelden van bestuursorganen zijn instanties van de rijksoverheid, een provincie, een gemeente en een waterschap. Maar ook de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, de Sociale Verzekeringsbank en een universiteit zijn. bestuursorganen.

Wat betekent horen?
Heeft u bezwaar aangetekend tegen een besluit, dan zal de gemeente u en andere betrokkenen vragen uw bezwaar (mondeling of schriftelijk) toe te lichten. Dit wordt 'horen' genoemd. U en de personen die bij de voorbereiding van de beslissing hun mening hebben gegeven, worden hierover ingelicht. Als het bestuursorgaan u wil 'horen' dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt tot 10 dagen voor het horen gegevens of bewijsstukken bij het bestuursorgaan afgeven of toesturen. De stukken die betrekking hebben op de zaak en het bezwaarschrift kunt u in elk geval een week lang inzien. Meestal liggen de stukken ter inzage bij het bestuursorgaan. Alle betrokkenen kunnen kopieën krijgen (de kosten hiervan zult u meestal moeten betalen). U kunt u op die manier op het horen voorbereiden.
U wordt gehoord in het bijzijn van de andere betrokkenen. U kunt ook vragen om afzonderlijk te worden gehoord, mits u daarvoor een goede reden heeft. Het bestuursorgaan beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand wel ingelicht over wat is besproken. Van het horen wordt ook een verslag gemaakt.
Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij het bestuursorgaan, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

Wanneer word ik gehoord?
Het bestuursorgaan hoeft u niet altijd te horen. Het is niet verplicht u te horen als:

 • Het bezwaar heel duidelijk niet-ontvankelijk is;
 • Het bezwaar 'kennelijk ongegrond' is;
 • U en eventuele betrokkenen hebben aangegeven dat ze niet gehoord willen worden;
 • Aan het bezwaar helemaal tegemoet wordt gekomen, zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden.

Wat moet ik nog meer weten?
In de meeste gevallen kunt u na de bezwaarschriftprocedure in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van een van de 19 rechtbanken. Vervolgens kunt u dan in veel gevallen in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit geldt niet in alle gevallen.

Milieu- en ruimtelijke ordeningszaken:

 • Beroep in eerste en enige instantie: afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Den Haag)
 • Ambtenarenzaken; beroep: sector bestuursrecht van een van de 19 rechtbanken; hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht).
 • Sociale Verzekeringszaken; beroep: sector bestuursrecht van een van de 19 rechtbanken; hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht).
 • Vreemdelingenzaken; beroep in eerste en enige instantie: sector bestuursrecht, bureau vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag.
 • Studiefinancieringszaken; beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep Studiefinanciering (Groningen).
 • Een aantal economische- en landbouwzaken; beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Den Haag).

Arrondissementshoofdplaatsen
Nederland is verdeeld in 19 arrondissementen. Elk arrondissement heeft een hoofdplaats. In die hoofdplaatsen zijn de rechtbanken (en bureaus voor rechtshulp) gevestigd. Dit zijn de volgende plaatsen:

 • Alkmaar
 • Almelo
 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Assen
 • Breda
 • Den Haag
 • Dordrecht
 • Groningen
 • Haarlem
 • 's Hertogenbosch
 • Leeuwarden
 • Maastricht
 • Middelburg
 • Roermond
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Zutphen
 • Zwolle

U adresseert uw bezwaarschrift aan:

Gemeente Enschede
Commissie Bezwaarschriften
Postbus 20
7500 AA Enschede