Gevelreiniging

In de gemeente Enschede worden regelmatig gevels van gebouwen en/of huizen gereinigd. Dit kan de nodige overlast veroorzaken voor mens en milieu. Overlast in de vorm van geluidsoverlast of stofvorming. Het kan ook zijn dat er vervuild afvalwater wordt geloosd op het openbaar riool.
Op het reinigen van gevels zijn diverse wetten en besluiten van toepassing: de Wet milieubeheer (WM) voor het lozen op het riool; de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) voor het lozen op oppervlaktewateren en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor geluidshinder.
Omdat er zoveel mogelijke gevolgen voor het milieu zijn mag het reinigen van gevels alleen uitgevoerd worden als daarvoor een ontheffing is verleend door het bevoegd gezag.

U kunt een aanvraagformulier en meer informatie over gevelreiniging aanvragen bij de gemeente op onderstaand adres:

Gemeente Enschede
Hengelosestraat 51
telefoon: 053 - 481 56 40

U kunt het meldingsformulier ook hier downloaden en uitprinten: 
Meldingsformulier gevelreiniging

Aan het verlenen van een ontheffing voor gevelreiniging zijn geen leges verbonden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een verzoek om ontheffing voor het reinigen van een gevel moet u minimaal twee weken van tevoren bij de gemeente aanvragen. Op het aanvraagformulier worden onder andere de volgende gegevens gevraagd:

  • naam en adres van de aanvrager
  • plaats en datum van de werkzaamheden
  • reden van gevelreiniging
  • hoe en waar lozen van eventueel afvalwater
  • productinformatiebladen van toegepaste reinigingsmiddelen

Aan de hand van het ingevulde formulier wordt gecontroleerd of dit voldoet aan de verschillende wetten en besluiten. Als u hieraan voldoet ontvangt u een schriftelijke toestemming. Aan deze schriftelijke toestemming hangen voorschriften waaraan u moet voldoen en waarop ook gecontroleerd wordt door onze handhavers.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.