Gevelreiniging

In de gemeente Enschede worden regelmatig gevels van gebouwen en/of huizen gereinigd. Dit kan de nodige overlast veroorzaken voor mens en milieu. Overlast in de vorm van geluidsoverlast of stofvorming. Het kan ook zijn dat er vervuild afvalwater wordt geloosd op het openbaar riool.
Op het reinigen van gevels zijn diverse wetten en besluiten van toepassing: de Wet milieubeheer (WM) voor het lozen op het riool; de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) voor het lozen op oppervlaktewateren en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor geluidshinder.
Omdat er zoveel mogelijke gevolgen voor het milieu zijn mag het reinigen van gevels alleen uitgevoerd worden als daarvoor een ontheffing is verleend door het bevoegd gezag.