Planschade

De Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1, biedt de mogelijkheid om van de gemeente een tegemoetkoming in de schade te krijgen als gevolg van (onder andere) een onherroepelijk bestemmingsplan of een onherroepelijk ontheffingsbesluit. U krijgt alleen een tegemoetkoming in de schade, die redelijkerwijs niet (geheel) voor uw rekening behoort te komen en die niet al op een andere manier is vergoed, bijvoorbeeld door koop, onteigening of op een andere manier. U moet binnen 5 jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden, een verzoek om tegemoetkoming in schade indienen en u moet aantonen dat u schade lijdt.

Wat betekent het?
Planschade is schade als gevolg van een planologische wijziging. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de schade te vragen voor schade die het gevolg is van onder andere een onherroepelijk (er is geen bezwaar of beroep meer mogelijk) bestemmingsplan, een projectbesluit, een inpassingsplan of een ontheffing. Ook kan een bouwmogelijkheid wegbestemd worden. Schade kan zich voordoen als er nà de planologische maatregel bebouwing of gebruik is toegestaan die voor die tijd niet was toegestaan. Dit wordt planschade genoemd.

Voorbeeld:

Aan de overzijde van de straat waar u woont, bevindt zich een weiland. U heeft vrij uitzicht. De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Waar eerst alleen koeien konden lopen (agrarische bestemming) kunnen nu bijvoorbeeld huizen worden gebouwd, of komt er een industrieterrein. Uw woning daalt daardoor in waarde.

Planschade wordt alleen vergoed voor zover die niet voor uw rekening behoort te komen en die niet al op een andere manier is vergoed , bijvoorbeeld door koop, onteigening of op een andere manier. Planschade wordt niet volledig vergoed; er is sprake van een tegemoetkoming in inkomensderving of waardevermindering van de onroerende zaak (artikel 6.1 Wro). Schade die valt binnen het "normaal maatschappelijk risico" wordt niet vergoed en altijd blijft minimaal 2% van de schade voor uw rekening. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, moet u getracht hebben de schade te voorkomen of te beperken door bijvoorbeeld bezwaar en beroep in te stellen en mag de schade niet voorzienbaar zijn (had u kunnen weten dat er een planologische wijziging op komst was). Een aanvraag moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden en u moet aantonen dat u schade lijdt.

Voorbeelden:

Het kan zijn dat u ergens woont en dat het oude bestemmingsplan toestond, dat op uw perceel nog het één en ander gebouwd mocht worden. Het nieuwe bestemmingsplan laat die extra bebouwingsmogelijkheid niet meer toe. U heeft geprobeerd dit te voorkomen door het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep, maar de gemeente heeft toch doorgezet. U vindt dat u daardoor schade lijdt.
Uw buurman heeft een bouwvergunning gekregen waarvoor een ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wro moest worden verleend. U heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen die bouwvergunning, maar dat heeft niet geholpen. Het blijkt dat u nu tegen een hoge muur aan kijkt. U vindt dat u schade lijdt.

Een verzoek om tegemoetkoming in de schade moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders op een speciaal daarvoor vastgesteld formulier. U kunt dit aanvraagformulier - hier downloaden.
Het formulier kan ook toegestuurd worden. Daarvoor kunt u bellen: 053-4818181. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag brengt de gemeente het wettelijk voorgeschreven recht van € 300,- in rekening. Dit bedrag moet u binnen 4 weken, nadat u de ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft gekregen, betalen.

Nadat de gemeente het bedrag heeft ontvangen, wordt beoordeeld of uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Afhankelijk daarvan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de Schadebeoordelingscommissie Enschede, een commissie van onafhankelijke externe deskundigen.

De commissie beoordeelt uw verzoek, stelt u in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op uw aanvraag en gaat ter plaatse kijken. Vervolgens brengt de commissie een voorlopig advies uit, waarop u en de gemeente (en eventueel een andere belanghebbende) kunnen reageren.

Die reactie worden verwerkt in het definitieve advies, dat aan u wordt toegezonden. Het college van burgemeester en wethouders beslist daarna - aan de hand van het uitgebrachte advies - op uw aanvraag. De beslissing van het college wordt u toegezonden. Als blijkt dat u inderdaad schade heeft geleden, krijgt u het bedrag van € 300,- terug. In de begeleidende brief staat hoe u eventueel bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de beslissing van het college.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een verzoek om schadevergoeding moet schriftelijk worden ingediend op een speciaal daarvoor vastgesteld formulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de Publieksbalie in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51, in Enschede of kunt u hier downloaden.
Het adres en de openingstijden kunt u hier vinden. Deze balies kunt u vinden door op de infozuilen bij de receptie in de hal te kiezen voor "bestemmingsplannen". Het formulier kan ook toegestuurd worden. Daarvoor kunt u bellen, 14 053 (netnummer niet nodig). Vanuit het buitenland kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer +31 53 4818181. 

Wat moet vermeld worden op een aanvraagformulier?
U moet vermelden:

  • uw naam;
  • uw adres;
  • uw woonplaats;
  • de datum waarop u de brief schrijft;
  • het perceel (met adres) waarop de schade betrekking heeft;
  • sinds wanneer u eigenaar, huurder, of pachter bent (bewijs meesturen);
  • het besluit waardoor u schade lijdt (dus de naam van het bestemmingsplan of het vrijstellingsbesluit);
  • een omschrijving van de schade;
  • en tenslotte uw handtekening.

Toelichting: Het kan dus noodzakelijk zijn dat u, om alle vragen te kunnen beantwoorden, extra informatie moet inwinnen bij de Publieksbalie. 

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergoeding van planschade brengt de gemeente het wettelijk voorgeschreven recht van € 300,- in rekening. Dat bedrag moet u binnen 4 weken, nadat u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft gekregen, betalen.

Nadat de gemeente het bedrag heeft ontvangen, wordt beoordeeld of uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Afhankelijk daarvan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de Schadebeoordelingscommissie Enschede, een commissie van onafhankelijke externe deskundigen.

De commissie beoordeelt uw verzoek, stelt u in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op uw verzoek en gaat ter plaatse kijken. Vervolgens brengt de commissie een voorlopig advies uit, waarop u en de gemeente kunnen reageren.

De reacties worden verwerkt in het definitieve advies, dat aan u wordt toegezonden. Het college beslist vervolgens - aan de hand van het uitgebrachte advies - op uw verzoek. De beslissing van het college wordt u toegezonden. Als blijkt dat u inderdaad schade heeft geleden, krijgt u het bedrag van € 300,- terug. In de begeleidende brief staat hoe u verder bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de beslissing van het college.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.