Woningklacht

Onder een woningklacht verstaan we een klacht over de technische toestand van een woning of een ander gebouw, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw.
Alle gebouwen moeten aan bepaalde technische voorschriften voldoen. Deze voorschriften zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 is bijvoorbeeld opgenomen dat panden veilig en energiezuinig moeten zijn, maar ook hoeveel daglicht minimaal binnen moet kunnen komen in een woning of hoeveel capaciteit de ventilatievoorzieningen moeten hebben. Ook moeten panden constructief veilig zijn.

Het komt voor dat een eigenaar zijn pand niet goed onderhoudt en dat een gebruiker, bijvoorbeeld een huurder, daar hinder van ondervindt. Ook kan het gebeuren dat omwonenden hinder ondervinden, bijvoorbeeld door een verwaarloosdeuitstraling van het pand.
Wanneer u hinder ondervindt als gevolg van achterstallig onderhoud, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Na ontvangst van uw klacht wordt de situatie door de gemeente beoordeeld en wordt bekeken of de klacht gegrond is. Is dat het geval dan kan de eigenaar worden opgedragen de klacht te verhelpen. Wij raden u wel altijd eerst aan om in gesprek te gaan met de eigenaar. Soms gaat het namelijk om een probleem tussen bijvoorbeeld de eigenaar en de huurder en is de gemeente niet bevoegd om handhavend op te treden. Ook heeft de gemeente beleid waarin is opgenomen hoeveel prioriteit aan klachten wordt gegeven. Daarnaast vindt de gemeente ook dat een bepaalde mate van verantwoordelijkheid bij de eigenaar van een pand ligt. Wij zullen de eigenaar wel altijd wijzen op de eventuele gezondheidsrisico’s.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Na ontvangst wordt de klacht door een inspecteur onderzocht. De inspecteur zal een onderzoek instellen. Bekeken wordt of sprake is van strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Als dat het geval is dan kan de eigenaar van het pand worden verzocht om de klacht te verhelpen.

Tijdens de behandeling van uw klacht worden uw belangen en die van degene op wie de klacht betrekking heeft tegen elkaar afgewogen. De dossiers zijn openbaar. Dat betekent dat bekend kan worden dat u de klacht heeft ingediend.

U kunt via dit loket een klacht indienen. Daarnaast kunt u bij de afdeling Publieksdienstverlening in het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 een klachtenformulier invullen waarmee u een woningklacht doorgeeft. Ook is het mogelijk het College van Burgemeester en Wethouders per brief te verzoeken handhavend op te treden. U kunt deze brief sturen naar:

Burgemeester en Wethouders, Posbus 20, 7500 AA Enschede.