Netwerk Kennissteden Nederland vraagt ministers te investeren in ‘kraamkamers’ van innovatie

22 juni 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) heeft samen met het Nationaal Campussen Overleg (NCO) een Verbindingsagenda opgesteld. De organisaties leggen in het document de nadruk op het verbeteren van de samenwerking tussen de 13 Nederlandse Kennissteden en het Rijk en het (door)ontwikkelen van de kennissteden als kraamkamers van innovatie. Ze vragen daarbij de ministers om investeringen hiervoor.

“Samen met het Rijk willen we werken aan het (door)ontwikkelen van innovatiedistricten, zoals bij ons het Kennispark en de Universiteit Twente. Een goede verbinding tussen overheden, kennisinstellingen, de campusorganisaties en het bedrijfsleven is hierbij essentieel.”, aldus Jeroen Diepemaat, bestuurlijk voorzitter NKN-alliantie kennisintensieve ecosystemen en wethouder gemeente Enschede.

Een betere verbinding en samenwerking

Daar draait het allemaal om volgens de 13 Nederlandse Kennissteden. Door de krachten te bundelen denken de universiteitssteden beter en efficiënter een bijdrage te kunnen leveren aan de innovatiekracht van Nederland. Landelijk en Europees zijn er veel initiatieven en programma’s gericht op clusterontwikkeling en stimulering van topsectoren. Tegelijkertijd werken de kennissteden vanuit een eigen lokale aanpak aan het faciliteren van de innovatie en economische groei. Het NKN ziet kansen om meer verbinding aan te brengen binnen en tussen deze ecosystemen. Daarnaast willen zij meer aandacht voor de kennissteden, ofwel de ruimtelijke landingsplekken van innovatie. De Verbindingsagenda biedt een handreiking om de samenwerking tussen Rijk en regio vorm te geven.

Samen optrekken met het Rijk

De kennissteden spelen een belangrijke rol in het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem en nemen de omringde regio mee in de innovatieve en economische (daad)kracht. Hier komt talent samen en krijgen startups en scale-ups vorm en ruimte. Zij scheppen de kaders voor het vestigingsklimaat en investeren in de netwerken tussen bedrijven, innovatieclusters, onderzoek en onderwijs. Valorisatie kan daardoor sneller tot wasdom komen. Zo zetten de kennissteden een cruciale stap richting oplossingen voor maatschappelijke transities en een duurzamere wereld. “Vanuit die unieke positie willen we graag samen met het Rijk optrekken in het oplossen van bestaande knelpunten en de mogelijkheden benutten om kennisintensieve ecosystemen te versterken”, vervolgt Diepemaat.

Talenten bundelen om innovatie te stimuleren
“Op dit moment vragen we de ministers om met ons in gesprek te gaan. We hebben de Verbindingsagenda opgesteld, aan de hand waarvan wij denken Nederland verder te helpen. In de regio denken we (internationaal) afgestuurd talent nog beter aan te kunnen trekken en hun blijfkans te verhogen door gericht te investeren in de kennisinfrastructuur en de ruimtelijke randvoorwaarden”, aldus Diepemaat. “Daarmee zorgen we ervoor dat andere landelijke innovatieprogramma’s, zoals het Groeifonds en de investeringsagenda’s van de ROM’s, economic boards en Techleap, nog succesvoller zijn. Hier profiteert innovatief Nederland als geheel van.” 

Overhandiging document minister Adriaansens

De Verbindingsagenda is op dinsdag 16 mei aangeboden aan de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gisteren vond er een fysiek overhandigingsmoment plaats aan minister Adriaansens. De minister reageerde daarop als volgt: “Ik wil de aanbieders bedanken voor hun inzet voor innovatie vanuit de Nederlandse kennissteden en ga de agenda goed bekijken. Campussen zijn belangrijke plekken waar ondernemers en onderzoekers elkaar vinden en kennis vertalen naar producten. Iets waar Nederland nog beter in kan én moet worden, om innovatief en concurrerend te blijven. En waar ik met het Nationaal Groeifonds en via de ROM’s ook zelf extra in investeer. En ik roep de kennissteden zelf op om ook extra stappen te zetten, bijvoorbeeld met het ontwikkelen van infrastructuur en ruimte die meer kennis, onderzoek, startups en scale-ups mogelijk maakt.”

De Verbindingsagenda is een initiatief van het Netwerk Kennissteden Nederland, Universiteiten van Nederland en het Nationaal Campussen Overleg. Bekijk hier de Verbindingsagenda.