Aeronextlife (AXL) kan starten op Technology Base Twente

Gemeente Enschede verleent upcyclebedrijf omgevingsvergunning

Het College van B&W heeft vandaag Aeronextlife (AXL) de omgevingsvergunning verleend. Genoemd bedrijf kan naar verwachting op korte termijn starten met haar activiteiten. AXL is gespecialiseerd in een ‘upcycle’-methode waarbij onderdelen van vliegtuigen die uit de leasing komen, met name Boeings 737, een nieuw leven krijgen. Het gaat daarbij om vliegtuigen die nog volledig vliegwaardig zijn, maar waarvan de energie-efficiëntie en/of het comfort voor de reizigers niet meer voldoende zijn om het toestel economisch rendabel in te zetten. De vliegtuigen zijn dus aan het eind van hun economische levensduur, niet van hun technische levensduur.

Aeronextlife gaat starten in twee bestaande hangars aan de noordzijde van het vliegveld om zich na de pioniersfase door te ontwikkelen op een definitieve locatie in het gebied.

Duurzame ontwikkeling

AXL sluit overeenkomsten met vliegtuigeigenaren om de voor hen herbruikbare onderdelen op te slaan tot gebruik. De bedrijfsactiviteit van AXL is duurzaam omdat er zoveel mogelijk onderdelen en materialen worden hergebruikt. Daarnaast krijgen leegstaande panden een nieuwe functie. Het duurzame karakter past goed bij de filosofie van Technology Base Twente. AXL zal op korte termijn werkgelegenheid bieden aan 35 mensen, op termijn zal dit doorgroeien naar 70.

Beperkt aantal zienswijzen

Het inpassen van de activiteiten van AXL op het terrein van Technology Base Twente wordt mogelijk gemaakt met een omgevingsvergunning. Het ontwerp-besluit is op 9 oktober 2015 gepubliceerd en is 6 weken ter inzage gelegd. Tegen het ontwerp-besluit zijn 6 zienswijzen ingediend. Veel zienswijzen werden ingediend tegen de vliegbewegingen, de exploitatie van de luchthaven en de mogelijke overlast hiervan. Het vliegen, starten en landen maken echter geen onderdeel uit van deze vergunning. Hiervoor zijn en worden andere procedures gestart zoals ontheffing voor civiel medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Twenthe. Dit ontwerp-besluit, waarvoor het rijk bevoegd is, heeft tot en met 4 januari jl. ter inzage gelegen.

Achtergrond

Op 1 januari 2008 is, met het stoppen van de militaire vliegbasis Twenthe, een gebied van ongeveer 500 ha in het hart van het stedelijk gebied Twente beschikbaar gekomen en zijn ruim 1500 arbeidsplaatsen verdwenen. In de plannen voor nieuwe ontwikkelingen van het gebied heeft het creëren van nieuwe werkgelegenheid steeds centraal gestaan. Het oorspronkelijke plan voor het noordelijk deel van het terrein (ontwikkeling commerciële burgerluchthaven) is medio 2014 stopgezet. Hierop heeft op verzoek van Provinciale Staten Overijssel en de gemeenteraad Enschede de commissie Wientjes in oktober 2014 geadviseerd over de toekomst van het gebied. Dit advies vormt de basis voor de nieuwe planontwikkeling. Kern van het advies is dat de voormalige luchthaven zich moet kunnen ontwikkelen tot een iconisch bedrijventerrein op het gebied van de moderne maakindustrie met behoud van een beperkte vliegfunctie: Technology Base Twente.