“Über sieben Brücken musst du gehen”

24 mei 2017

Gezamenlijke Duitslandagenda geeft vorm aan grensoverschrijdende ambities

Enschede is de meest Duitse stad van Nederland; samen met haar partners heeft Enschede doelstellingen en activiteiten geformuleerd op gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Deze zijn opgenomen in de Duitslandsagenda, die helpt om de kansen en mogelijkheden die de strategische ligging t.o.v. de grens biedt nóg beter te benutten. Het College van B&W heeft de Duitslandagenda in concept vastgesteld en geeft deze nu vrij voor consultatie.

In het Coalitieakkoord “Duurzaam samen sterker” legden de coalitiepartijen al de ambitie neer om werk te maken van de strategische ligging t.o.v. Duitsland. De Duitslandagenda is een volgende stap om richting te geven aan die samenwerking. Enschede is de eerste gemeente in Nederland met zo’n Duitslandagenda. “De cirkel moet rond. We willen het potentieel van bereikbare banen en economische groei dat over de grens aanwezig is, volop benutten”, aldus Onno van Veldhuizen. In het afgelopen jaar zijn op bestuurlijk én ambtelijk niveau veel contacten gelegd met Duitse overheden, kennisinstellingen en private partners. “We merken in deze contacten dat er in de grensregio veel draagvlak is voor samenwerking. Er is bereidheid om er nu een schep bij op doen, we liggen allebei aan de grens van ons eigen land, samen liggen we middenin Europa”.

“Über sieben Brücken musst du gehen”

De Duitsland Agenda kent zeven thema's: onderwijs, arbeidsmarkt, bedrijvigheid, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid & Toerisme. Het motto luidt "Über sieben Brücken musst du gehen", naar een bekend Duits lied. Op al deze thema’s zijn samen met de belangrijkste partners doelstellingen en activiteiten geformuleerd, die leiden tot grensoverschrijdend werken, leren, ondernemen, recreëren en leven.

Nieuwe initiatieven ontplooien én het wegnemen van belemmeringen

Enschede hanteert in de Duitslandagenda een tweesporen aanpak. Ten eerste  gaat het om het ontplooien en stimuleren van initiatieven en op de tweede plaats is er aandacht voor het  oplossen van knelpunten zoals bijvoorbeeld de erkenning van diploma's. Door op een gestructureerde manier op deze twee sporen te koersen zullen de kansen aan beide kanten van de grens steeds makkelijker bereikt worden. Om uiteindelijk de administratieve grens steeds verder “uit te gummen”.

Feedback ophalen

Nu het College van B&W de Duitslandagenda in concept heeft vastgesteld, verzoekt zij haar belangrijkste partners dit concept te toetsen aan hun kennis en betrokkenheid bij de samenwerking met Duitsland. Deze feedback wordt vervolgens verwerkt in het document om de Duitslandagenda in het najaar de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming.