Cliënten zorgboerderij ‘t Polböske worden overgeplaatst

20 juli 2017

De inspectie, gemeente Enschede en het OM hebben een onderzoek ingesteld naar mogelijke misstanden bij de zorgboerderij ‘t Polsböske.

Reeds bij het eerste signaal dat we als gemeente ontvingen zijn andere professionele hulpverleners ingezet op de locatie. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor Gezondheidszorg hebben op 18 juli besloten om zorgboerderij ’t Polsböske een bevel tot het direct uitplaatsen van cliënten te geven. Ook de gemeente heeft besloten om de inzet van het persoonsgebonden budget van de Wmo-cliënten bij ’t Polsböske niet meer toe te staan. De door de gemeente ingezette andere deskundige hulpverleners blijven ter plaatste totdat de overdracht van alle cliënten is afgerond. De zorgcontinuïteit is niet in het geding.

De Toezichthouder Zorg van de gemeente Enschede heeft  onderzoek gedaan of de bepalingen uit de wet WMO worden nageleefd. Uit dat onderzoek is gebleken dat de door de zorgboerderij geleverde zorg niet voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wmo. Om die reden is er richting de Zorgboerderij aangegeven en met de cliënten besproken dat de inzet van het persoonsgebonden budget van de Wmo-cliënten zal worden herzien.

Als gemeente gaat onze eerste zorg uit naar de cliënten. Na de ontvangst van het eerste signaal hebben wij in het belang van de kwetsbare jongeren direct een andere zorgaanbieder bereid gevonden om 24 uurs professionele ondersteuning toe te voegen bij de zorgaanbieder. We continueren deze extra zorg totdat de zorg en ondersteuning van alle cliënten door ’t Polsböske is overgedragen aan een andere aanbieder die passende en verantwoorde hulp danwel goede zorg levert. Wij hebben hierover nauw contact met de cliënten en in het geval van de jeugdigen ook met de ouders/voogden. Op dit moment is daarmee de zorg in ieder geval gewaarborgd.   

’t Polsböske is een zorgaanbieder die zich richt op kwetsbare jongeren van 14 tot en met 21 jaar. Deze instelling is niet door de Twentse gemeenten gecontracteerd, maar het is een instelling die werkt op basis van PGB’s. Bij deze instelling zijn 10 cliënten ondergebracht. Vanuit Enschede gaat het om 8 jongeren,  waarvan 3 onder de 18 jaar. Ook is er 1 minderjarige cliënt uit Almelo en 1 minderjarige cliënt uit Hof van Twente betrokken. Zij ontvangen zorg vanuit de Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Om een zorgvuldige overdracht te bewerkstelligen heeft de gemeente contact met de inspecties, politie, de twee andere betrokken gemeenten en met enkele zorgaanbieders om e.e.a. goed op elkaar af te stemmen. Voor meer informatie over het onderzoek van de inspecties verwijzen wij naar het nieuwsbericht en het bevel op de website van de inspecties.