College biedt voorstel herfinanciering FC Twente ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan

01 februari 2017

In de vergadering van het college van B&W is het voorstel voor de herfinanciering van FC Twente besproken en deze is nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

In een persbericht en in een persgesprek met diverse pers heeft wethouder Eelco Eerenberg vandaag tekst en uitleg gegeven. Dit bericht luidt als volgt:

Noodzaak tot herfinancieren FC Twente blijft

Geen 32 miljoen, maar 25,4 miljoen is het voorstel van college

Sinds het dieptepunt vorig jaar gaat het steeds beter met FC Twente. Zowel sportief als ook qua management, financiën en bestuur. Toch is er ook de onzekerheid van een belastingclaim aan de zijde van FC Twente. Beiden geven de aanleiding het arrangement van de gemeente te verlagen van 32 miljoen euro tot 25,4 miljoen euro. Dit ligt in de lijn met de opstelling van de andere zakelijke crediteuren van FC Twente.

Wethouder Eelco Eerenberg: “De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een pakket maatregelen, dat enerzijds het financiële risico voor de gemeente minimaliseert en anderzijds een gezond FC Twente mogelijk maakt”. Dit pakket met maatregelen is vastgesteld door B&W en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is nu aan zet om over dit voorstel te debatteren en te beslissen.

De door het college voorgestelde herfinanciering bestaat uit de volgende maatregelen:

- Handhaving van de gemeentelijke geldlening van 17 miljoen euro.
- Aanvullend een garantstelling van maximaal 8,4 miljoen euro voor een aan te trekken lening waarmee voor FC Twente aflossing van directe schulden aan derden plaats kan vinden.

Maatschappelijke tegenprestaties

Onderdeel van het voorgestelde arrangement zijn ook diverse maatschappelijke tegenprestaties. Zo zal FC Twente actief blijven met maatschappelijke projecten zoals “Scoren in de wijk”. Het college verlangt van FC Twente een maximale inspanning voor het ontwikkelen en gezond maken van het vrouwenvoetbal, zeker met het oog op het naderende EK. Ook verlangt de gemeente inzet van FC Twente op gebied van duurzaamheid om haar stadion te verduurzamen. Een voorbeeld van een al uitgevoerde tegenprestatie: FC Twente heeft al eerder in het herstructureringstraject kaarten beschikbaar gesteld aan de voedselbank.

De belastingclaim

Over de omvang en het moment van de mogelijke belastingclaim is nog geen duidelijkheid. Omdat de duidelijkheid over deze claim nog jaren kan duren, geeft dit FC Twente ook tijd om te zoeken naar een oplossing en om nog verder op krachten te komen. Het college vindt het ten principale dat FC Twente dit zelf dient op te lossen en heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Zorgvuldigheid

Omdat de herfinanciering met “publiek geld” plaats vindt, gelden er speciale wettelijke voorwaarden die extra zorgvuldigheid meebrengen. In de gesprekken en onderhandelingen is het belang van die zorgvuldigheid altijd het uitgangspunt geweest.

Procedure

Het college legt dit voorstel nu voor aan de gemeenteraad met het verzoek in te stemmen met dit voorstel en de bijbehorende afspraken en bepalingen.

Enkele vragen en antwoorden die we publiceren bij het nieuwsbericht

Hoe komt het dat er eerst sprake zou zijn van 32 miljoen en er nu maar 25,4 miljoen nodig is?

FC Twente draait beter en dat betekent dat zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de gemeente de bijdragen en de garantstelling lager uit kan vallen.

Is de herfinanciering dan nog nodig?
Ja. Zonder een aanvullende gemeentelijke garantstelling kan FC Twente niet overleven en zou de gemeente Enschede blijven zitten met een verliespost van 17 miljoen euro. Het college van B&W wil graag, net als FC Twente zelf, dat er een sprake is van een gezonde professionele voetbalclub in de stad.

Wat betekent dit lagere bedrag voor de toekomst?
Het totale bedrag voor de herfinanciering van FC Twente is lager, daarmee is de aflossing voor FC Twente ook lager in vergelijking met de aflossing die geldt bij een bedrag van 32 miljoen euro. Het risico voor de gemeente is kleiner en het bedrag is voldoende om van FC Twente weer een gezonde professionele voetbalclub te maken. De schuldenlast daalt dus.

Wat kan Twente doen met het geld?
De aanvullende garantstelling biedt FC Twente de mogelijkheid geld te lenen bij banken tegen gunstige maar tegelijk marktconforme voorwaarden.

Hoe loopt het proces vanaf nu?

Met dit stuk vanuit het college heeft de gemeente Enschede nog geen concreet besluit genomen. Het college legt het met FC Twente uitgewerkte scenario nu voor aan de gemeenteraad en die gaat een beslissing hierover nemen. Dit scenario maakt een herfinanciering van FC Twente mogelijk en daarmee ook het voortbestaan. Een gezonde club in een gezonde stad is daarbij het uitgangspunt. Met dit pakket aan maatregelen is het risico voor de gemeente het kleinst en is de herfinanciering van FC Twente definitief mogelijk. Het is daarbij nu aan de raad om hierover te beslissen.

Dus in februari is er een besluit?
Dat is goed mogelijk. Het kan ook zijn dat één avond debat niet voldoende is. Op de datum van besluitvorming zal de gemeente hierover richting de pers reageren.

Wat gaat er gebeuren als de garantstelling niet wordt aangenomen als voorgesteld?
In dat geval is een faillissement van FC Twente niet ondenkbaar en zal Enschede rekening moeten houden met een verlies van 17 miljoen Euro door het niet kunnen nakomen van de betalingsverplichtingen uit de huidige geldlening.

Hoe gaat de gemeente FC Twente controleren?
Eén van de eisen behorend bij de garantstelling is dat de huidige governance- en toezichtconstructie bij FC Twente dient te blijven bestaan gedurende de looptijd van de garantstelling. Daarnaast is al in de huidige lening-overeenkomst sprake van een uitgebreide informatieplicht die vanuit deze herfinanciering nog verder wordt aangescherpt. Hierbij moet FC Twente allerhande stukken tijdig aan de gemeente overleggen zoals o.a. de 3 rapportages aan de KNVB. Daarbij heeft de gemeente een externe toezichthouder bij FCT aangesteld, voor de duur van de garantstelling.

Waarom is er gekozen voor een lening en een garantstelling?
Het betreft een bestaande lening van 17 miljoen euro en een (nieuwe) garantstelling van 8,4 mln. Deze combinatie van lening en garantstelling is voor de gemeente en voor FC Twente het gunstigst.
Het is de beste combinatie als je kijkt naar aspecten als grootte van de financiering, rentelasten  en risico.

Hoe  lang zijn jullie aan het onderhandelen geweest?
Vanaf de datum van het raadsbesluit van 18 december 2015 zijn er wekelijks onderhandelingsgesprekken geweest.