Definitieve gunning aanbesteding “Maatwerkvoorzieningen alle leeftijden 2017”

31 oktober 2016

Op maandag 31 oktober 2016 hebben de 14 Twentse gemeenten aan 218 zorgaanbieders die hebben ingeschreven op de aanbesteding “Maatwerkvoorzieningen 2017 alle leeftijden” een raamovereenkomst definitief ‘gegund’ onder de ontbindende voorwaarde dat de rechter in de tegen de gemeenten twee aangespannen kort gedingen tot heraanbesteding van de opdracht oordeelt.

Niet alle huidige zorgaanbieders hebben een raamovereenkomst gegund gekregen. Dat betekent dat per 1 januari 2017 een aantal cliënten naar een andere zorgaanbieder moet overstappen.

Door de definitieve gunning kunnen de gemeenten alle voorbereidingen gaan treffen om de zorgcontinuïteit voor de cliënten per 1 januari 2017 te waarborgen.

Met deze aanbesteding willen de Twentse gemeenten ook nieuwe zorgaanbieders door toetreding de kans geven om de gevraagde ondersteuning te leveren, het model maatwerkvoorzieningen vereenvoudigen en veranderingen in de tarieven doorvoeren. De Twentse gemeenten werken hierin samen, mede om hiermee zowel voor de gemeenten als de aanbieders de administratieve druk zo laag mogelijk te houden.

De gemeenten zijn – in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet - sinds 2015 verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en financieren van maatwerkvoorzieningen: Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname, Kortdurend Verblijf en de Naschoolse Dagbehandeling LVB (tot 18 jaar). Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding en logeren.

Resultaat aanbesteding

Na de aankondiging van de aanbesteding in april van dit jaar, hebben 252 zorgaanbieders zich ingeschreven. Met 218 aanbieders wordt voor 2017 een raamovereenkomst gesloten. Dit zijn 37% meer aanbieders dan in 2016. Om uiteenlopende redenen komt een aantal aanbieders niet in aanmerking voor een raamovereenkomst, bijvoorbeeld omdat zij niet hebben voldaan aan de in de aanbesteding gestelde (knock-out) eisen. Dit zegt echter niets over de kwaliteit van de zorg die zij leveren. De nieuwe raamovereenkomsten zijn  voor één jaar gesloten met mogelijkheid tot verlengen en gaan in op 1 januari 2017.

Kort gedingen

Er zijn twee kort gedingen tegen de gemeenten aangespannen met betrekking tot de voorgenomen gunning van 29 september 2016. De mondelinge behandeling van deze kort gedingen is eind november en de uitspraken worden uiterlijk twee weken later verwacht. De gemeenten hebben juridisch onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om voor de overige winnende zorgaanbieders nu al tot definitieve gunning over te gaan. Op basis daarvan is op 31 oktober 2016 besloten over te gaan tot definitieve gunning per 1 januari  2017 onder de ontbindende voorwaarde dat de rechter in de aangespannen kort gedingen tot heraanbesteding van de opdracht oordeelt.

Vervolg

De Twentse gemeenten gaan nu in gesprek met de nieuwe gecontracteerde zorgaanbieders. Verder kunnen de gemeenten  samen met de cliënten van huidige zorgaanbieders die in 2017 geen raamovereenkomst meer hebben de overgang naar een andere aanbieder voorbereiden. Daardoor is de zorgcontinuïteit gewaarborgd.

Mocht de rechter in  de kort gedingen tot heraanbesteding oordelen, dan is de definitieve gunning van de baan.  In dat geval zullen de gemeenten met de zorgaanbieders in overleg treden over een tijdelijke voortzetting van de dienstverlening.

Informatie voor cliënten

Voor cliënten die deze week geen brief van de gemeente ontvangen, verandert er niets. Omdat het van de persoonlijke situatie van cliënten afhangt of er iets verandert, nemen wij uiterlijk 11 november contact op met de cliënten die met een verandering te maken krijgen. Zij ontvangen deze week een brief. Meer informatie voor cliënten is te vinden op wijkteamsenschede/actueel