​​​​​​​Eenmalige meevallers zorgen voor positief jaarresultaat van 9,3 miljoen euro

20 mei 2020

De gemeente Enschede heeft over 2019 een positief resultaat geboekt van 9,3 miljoen euro.

Dat blijkt nu de jaarrekening is opgemaakt en door het College van B&W aan de Raad is aangeboden. Het positieve resultaat wordt vooral behaald door eenmalige meevallers. “Onze lobby werpt incidenteel z’n vruchten af, echter  structureel moet er nog steeds geld worden bijgelegd. Strakke sturing op de financiële situatie blijft de komende jaren dan ook noodzakelijk” aldus wethouder financiën June Nods.

De afgelopen jaren heeft Enschede scherpe keuzes gemaakt om het gemeentelijke huishoudboekje op orde te brengen en houden. Schulden zijn afgebouwd, risico’s zijn verkleind en de algemene reserve is versterkt. Dat maakt dat enige buffer is opgebouwd om tegenvallers op korte termijn te kunnen opvangen. Helaas blijkt die buffer direct nodig te zijn. De coronacrisis stelt de maatschappij voor grote financiële gevolgen. De gemeente heeft eerder al maatregelen aangekondigd om directe verlichting te bieden aan ondernemers, instellingen, verenigingen en inwoners. De pandemie heeft echter voor de gemeente zelf ook flinke financiële impact. “De komende maanden zullen we een goede balans moeten vinden tussen enerzijds het aan de gang houden van de stad en anderzijds de financiële mogelijkheden die de gemeente daarvoor beschikbaar heeft” aldus wethouder financiën June Nods.

Economische voorspoed

2019 was voor de stad een jaar van economische voorspoed. Nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk in Enschede en was het aantal banen zo groot. Dat liet zich ook zien in de uitstroom uit de bijstand en minder inwoners die gebruik maakten van de sociale werkvoorziening . Daarnaast laat de ruime verkoop van bedrijfskavels andermaal zien dat de economie op vollen toeren draaide. De binnenstad floreerde, de leegstand was nog nooit zo laag en bezoekersaantallen zaten in de lift.

De groei bereikt helaas nog niet iedereen. We zien dat er nog steeds armoede in Enschede is en dat er op dat gebied nog het nodige van ons wordt gevraagd zeker gezien de economische gevolgen die de maatregelen tegen het coronavirus hebben.

Resultaten 2019

In 2019 is de Regiodeal gesloten die voor Enschede en Twente uitermate goed zijn voor de verdere ontwikkeling van onze stad en deze regio. Binnen de regiodeal heeft Enschede de leiding in drie belangrijke projecten; Kennispark, Creatieve broedplaatsen en het Twents fonds voor vakmanschap. Vanuit de totale Regiodeal wordt een bedrag van ruim 160 miljoen euro in Twente geïnvesteerd. Deze projecten gaan ook Enschede helpen om zich verder te ontwikkelen tot innovatieve kennisstad.

In het sociaal domein versnellen we de transformatie en is er een huis van sturing ingericht. Op het gebied van maatschappelijke ondersteuning is op veel beleidsterreinen vooruitgang geboekt. Enkele voorbeelden zijn vernieuwde werkwijze bij armoedebestrijding (Mobility mentoring), de pilot kracht van verenigingen en de onderwijs jeugdarrangementen. Samen met partners zijn de speerpunten voor beleid Jeugdhulp en Wmo voor de komende jaren bepaald om de beweging naar meer preventie en minder zware zorg te versterken.

2019 was ook het jaar van visies. Deze visies helpen ons in het boeken van resultaten op onze strategische opgaves. Enkele belangrijke visies die zijn vastgesteld zijn onder andere de woonvisie, retailvisie en de economische visie.

Financiële cijfers

Het voordelige jaarrekeningresultaat bedroeg 9,3 miljoen euro. Dit is 1,2% van de totale begroting. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van de meevallers op beschermd wonen, arbeidsmarktparticipatie, sociale werkvoorziening, onderwijs, WMO en jeugdhulp. In veel gevallen als gevolg van incidentele bijstellingen van rijksuitkeringen. Naar de toekomst toe moet er echter nog steeds worden bijgelegd en lopen rijkskortingen verder op. De coronacrisis stelt de gemeente ook voor nieuwe financiële uitdagingen. Aandacht blijft nodig om de begroting meerjarig in balans te houden.

Besluitvormingsproces

Op 15 juni is de behandeling in de stedelijke commissie en op 29 of 30 juni is de behandeling in de gemeenteraad.

Bekijk hier de gemeenterekening 2019.