Enschede en tien andere Nederlandse kennissteden intensiveren samenwerking

Netwerk van Kennissteden Nederland
15 oktober 2020

De Nederlandse samenleving is voor haar toekomstige welvaart en welzijn in hoge mate afhankelijk van haar vermogen om innovaties te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Sinds 2009 hebben elf Nederlandse kennissteden, waaronder Enschede, hun economische innovatiekracht gebundeld via het Netwerk Kennissteden Nederland. Namens het netwerk overhandigde Marja van Bijsterveldt (burgemeester van Delft en voorzitter van het Netwerk Kennissteden Nederland) op 12 oktober het position paper ‘Impact van kennis’ aan minister van Engelshoven van OCW.

Met PDFhet position paper benadrukt Het Netwerk Kennissteden het belang van versterking en onderlinge verbinding van kennisintensieve ecosystemen in Nederland; met de rijksoverheid als belangrijke samenwerkingspartner, ambassadeur en adviseur. Dit is noodzakelijk om een internationaal concurrerende Nederlandse kenniseconomie te behouden.

De Enschedese wethouder June Nods is binnen het Netwerk Kennissteden Nederland bestuurlijk trekker van het onderdeel ‘kennisintensieve ecosystemen’. De andere twee focusgebieden binnen het netwerk zijn ‘Maatschappelijke impact kennis’ en het ‘verbeteren stedelijke randvoorwaarden, in het bijzonder studentenhuisvesting en internationalisering’.

“In Enschede werken kennisinstellingen en bedrijfsleven al ruim 30 jaar samen om van science business te maken. Ook op landelijk niveau is er steeds meer aandacht voor de verbindingen tussen onderzoek enerzijds en de samenleving en ondernemers anderzijds. Dit moeten we blijven aanjagen, want hier plukken we als kennisland allemaal de vruchten van”, aldus Nods wethouder Economie en Innovatie.

Netwerk Kennissteden Nederland

De Nederlandse kennissteden hebben gemeen dat binnen hun gemeentegrenzen een sterk kenniscluster van universiteiten en hogescholen is gevestigd. Zij zijn de kurken waarop de Nederlandse kenniseconomie drijft. Het Netwerk Kennissteden Nederland bestaat uit de steden en universiteiten van Amsterdam, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting.