Enschede krijgt extra middelen voor de Sociale Werkvoorziening

21 juni 2018

De Sociale Werkvoorziening (SW) Enschede krijgt extra geld van het Rijk. Voor 2018 krijgt Enschede er per saldo 1,2 miljoen euro bij.

Daarnaast komt de SW-sector in aanmerking voor een Rijksbijdrage uit hoofde van de LIV (Lage Inkomensvoordeel). Dit levert Enschede nog eens 0,4 miljoen euro op. Door de extra middelen van het Rijk krijgt de SW een ruimere financiële armslag en kan 0,9 miljoen euro teruggeven aan de algemene middelen.

Bovenop deze extra bijdragen uit Den Haag draagt de SW ook bij aan de bezuinigingsmaatregelen die in Enschede in 2018 gerealiseerd moeten worden. Er wordt voor een bedrag van 0,3 miljoen euro bijgestuurd.

Succesvolle lobby

In totaal verbetert het financiële beeld van de SW Enschede met 1,9 miljoen euro in 2018. Deze positieve resultaten zijn mede tot stand gekomen dankzij intensief overleg in Den Haag. Patrick Welman, wethouder economie en werk: “Al geruime tijd wordt stevig ingezet op een lobby in Den Haag om extra middelen voor de SW te krijgen. Je ziet nu dat dat zijn vruchten afwerpt. Dat is goed voor de Sociale Werkvoorziening en goed voor Enschede. Stilzitten kunnen we echter zeker niet. Ook de komende jaren moeten we blijven pleiten voor meer financiële middelen vanuit Den Haag.”

Deze extra middelen betekenen een aanzienlijke financiële verbetering voor de Sociale Werkvoorziening. Voor de jaren 2019 en verder is het financiële voordeel kleiner, omdat de nieuw af te sluiten cao vanaf volgend jaar volledig doorwerkt. Verwacht wordt in 2019 een structureel voordeel van 0,5 miljoen euro.

Anticipatie op landelijke trend

Het landelijke beeld dat de SW het met steeds minder geld moet doen, zoals de Volkskrant onlangs berichtte, klopt ook voor Enschede. In de Programmabegroting van vorig jaar heeft Enschede hierop al geanticipeerd. Daarin is een verslechtering opgenomen van 1,8 miljoen euro in 2018 oplopend tot 3,1 miljoen in 2021.

Die al ingeboekte teruggang in budgetten wordt nu door het Rijk deels gecompenseerd. Voor 2018 bijna volledig, voor 2019 en verder dus 0,5 miljoen euro. Per saldo is er nog steeds een achteruitgang in Rijksfinanciering, maar iets minder heftig dan vorig jaar geraamd.