Enschede pakt geluidhinder langs drukke wegen aan

02 oktober 2017

Het college van B&W heeft onlangs het ontwerp actieplan omgevingslawaai 2018-2023 vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. Het actieplan gaat over het aanpakken van hoge geluidniveaus door wegverkeer, treinen en industriegebieden. Het actieplan geeft de locaties aan waar de geluidsniveaus boven 63 dB uitkomen op gevels van woningen. In Enschede wordt dit uitsluitend veroorzaakt door rijdend wegverkeer.

De gemeente Enschede heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen getroffen om geluidshinder langs de drukste wegen aan te pakken. In de afgelopen 5 jaar zijn 270 woningen geïsoleerd en op een aantal wegen is geluidsreducerend asfalt aangelegd.

Economische groei

Door de economische groei worden de wegen steeds drukker en is geluidshinder niet te voorkomen. In het nieuwe actieplan zijn 11 locaties aangewezen, waar de geluidniveaus op woningen het hoogst zijn. Het nieuwe actieplan geeft aan dat de gemeente Enschede ook de komende vijf jaar woningen blijft isoleren en mogelijk ook geluidsreducerend asfalt aanlegt bij geplande onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Enschede ontvangt subsidie van het rijk voor de aanpak. Met de subsidie kunnen we de komende jaren 7 van de 11 locaties aanpakken. Hiermee verbeteren we het woonklimaat van onze inwoners.

Ter inzage

Het ontwerp actieplan ligt vanaf 5 oktober tot en met 15 november ter inzage. Na het behandelen van de zienswijzen wordt begin 2018 het definitieve actieplan omgevingslawaai ter vaststelling aangeboden aan het college en kan de uitvoering beginnen.