Enschede zet extra in op bestrijding armoede

""
25 september 2020

De gemeente Enschede gaat de komende jaren nog meer aandacht geven aan armoede en het voorkomen daarvan.

Voor die inzet besteedt de gemeente ongeveer een half miljoen euro extra. Het totale budget komt daarmee uit op meer dan 17,5 miljoen euro. Tal van maatregelen moeten er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen rondkomen met hun inkomen. Dat is wat het college van B&W voorstelt aan de gemeenteraad.

Wethouder Arjan Kampman: “Armoede is voor het college één van de belangrijkste onderwerpen en een speerpunt van het coalitieakkoord. We kunnen als gemeente niet de armoede oplossen, maar we doen er alles aan om die ondersteuning te geven die nodig is. En ik ben blij dat we dat samendoen met een groot aantal geweldige partners.” Zowel de Cliëntenraad Werk & Inkomen als de Wmo-raad hebben een positief advies uitgebracht.

De nota waarin de plannen staan heeft de titel ‘Rondkomen met je inkomen’. Het gaat over rondkomen met je inkomen in plaats van over armoede, omdat de gemeente wil voorkomen dat mensen denken dat er geen mogelijkheden zijn om te participeren of zich schamen. Bovendien gaat armoede niet alleen over de hoogte van het inkomen; ook iemand die goed verdient kan bijvoorbeeld schulden hebben. Daarnaast kunnen de negatieve gevolgen zelfs nog groter zijn wanneer armoede op de volgende generatie overgaat. Armoede is dus niet alleen een financieel probleem.

Voorbeelden van de maatregelen zijn de uitbreiding van het Kindpakket, het inrichten van “1-loket” en door gerichte communicatie meer bekendheid geven aan wat er allemaal is aan ondersteuning. Het doel is ook om mensen met geldproblemen bereiken zo vroeg mogelijk te bereiken om te voorkomen dat problemen verergeren. We nemen daarnaast diverse maatregelen op het gebied van schuldhulpverlening, zoals het perspectieffonds voor jongeren en het collectief schulden regelen. En we doen een onderzoek naar het gebruik en effect van de collectieve zorgverzekering voor minima. Ook de verdere verbetering van de samenwerking, met en tussen partners krijgt veel aandacht. Dit alles moet ervoor zorgen dat mensen meer rust en financiële ruimte krijgen. Dat de toekomst voor kinderen er beter uitziet, ze geen valse start maken en gelijke kansen hebben.

Goed beleid behouden en versterken

Met het armoedebeleid van de afgelopen jaren zijn veel inwoners effectief ondersteund. Dat blijkt uit de onderzoeken van KWIZ en het Nibud. Zij concluderen dat de gemeentelijke ondersteuning in een duidelijke behoefte voorziet en noemen o.a.:

  • De collectieve zorgverzekering minima;
  • De maatregelen waardoor inwoners met kinderen meer te besteden hebben;
  • Het brede Kindpakket, waaruit allerlei kosten worden vergoed; van fietsen tot (sport-, zwem- en gym) kleding, laptops, smartphones en kosten voor sport, cultuur en school.

Beide onderzoeken laten zien dat de basis van het beleid op orde is. Daarom wil de gemeente daarop verder bouwen.

Voor en door de stad

De onderzoeken van het Nibud en KWIZ zijn maar een paar onderdelen van alles wat gedaan is. Want in het afgelopen jaar is er intensief gewerkt aan het maken van nieuwe plannen voor het armoedebeleid. Gesprekken met partners in de stad, met ervaringsdeskundigen en diverse andere bijeenkomsten hebben naast de onderzoeken de basis gelegd voor deze kadernota ‘Rondkomen met je inkomen’. Doordat het beleid is gemaakt vóór, maar ook dóór de stad draagt dit bij aan de kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak ervan. Wethouder Kampman: “De nota is gemaakt voor de stad, maar het is nog veel meer het verhaal ván de stad. Je ziet niet vaak dat een participatietraject in voorbereiding op een nota zo uitgebreid gebeurt. Maar we wilden de mensen een gezicht geven. Je moet de worsteling zien, horen en meemaken om het hoog op de politieke agenda te kunnen zetten. Met dit participatieproces is het ons gelukt om het probleem urgent te maken. En met deze nota gaat het ons lukken om de mensen voor wie we dit doen nog beter te ondersteunen.”

Veerkracht

Enschede heeft in moeilijke tijden altijd veerkracht getoond. Het is zaak dat voor ogen te houden en met positieve energie en vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. De uitdagingen waar we nu voor staan moeten we met energie en verbondenheid aan gaan. De gemeente wil voorkomen dat de tweedeling in de maatschappij groter wordt. De komende jaren moet geïnvesteerd worden in de stad, in de veerkracht van de stad onder álle inwoners. De nota ‘Rondkomen met je inkomen’ biedt belangrijke handvatten om dat mogelijk te maken.