Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak boekt goede resultaten

Stadhuis Enschede
17 februari 2021

In Enschede stijging inwoners in bijstand lager dan landelijk

De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak boekt goede resultaten. Dat blijkt uit de evaluatie van 2020. Nadat er jarenlang tekorten waren op de budgetten voor het verlenen van bijstand is dit in 2019 omgebogen naar een klein voordeel. Hoewel het bijstandsbestand in Enschede stijgt (+1,8% eind oktober 2020), ontwikkelt dit zich nog steeds gunstiger dan in de rest van Nederland (+3,6% eind oktober 2020).

Tegelijkertijd hebben werkzoekenden door de coronamaatregelen niet alle aandacht gekregen die misschien nodig was. De begeleiding is zoveel mogelijk aan de omstandigheden aangepast, zoals het bieden van meer digitale dienstverlening. Echter deze manier van werken is niet voor iedereen geschikt. De meeste instellingen en bedrijven hebben hun deuren ook periodes moeten sluiten, waardoor verschillende trajecten tijdelijk gestaakt moesten worden. Ook is het niet helemaal gelukt om verbeteringen door te voeren, zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de Doen!Beurs. 

De activiteiten gaan daarom in 2021 zoveel mogelijk door. Het gaat vooral om het vergroten van aandacht voor werkzoekenden en het afstemmen van inzet binnen het sociaal domein. Dat is nodig, omdat de mensen die het betreft behoefte hebben aan meer ondersteuning.

Dat schrijft het College van B&W in de jaarlijkse evaluatie van de Enschedese Arbeidsmarkt en het uitvoeringsprogramma voor 2021. Daarnaast is het regionale Uitvoeringplan van Werkplein Twente vastgesteld.

Wethouder Kampman: “Het signaal dat uit de evaluatie blijkt is dubbel. Aan de ene kant is het ons gelukt om het in alle opzichten beter te doen dan vergelijkbare steden als het gaat om de ontwikkeling van banen en werkloosheidscijfers. Aan de andere kant betekent ‘beter’ helaas niet dat er minder mensen werkloos zijn geworden. Gelukkig ontvangen we van de Rijksoverheid meer geld om deze mensen te helpen. Een deel van de plannen om de nodige ondersteuning te bieden is al klaar en daar gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag. In totaal besteden we in 2021 bijna 25 miljoen euro.”

Verbetering keten van dagbesteding naar werk

De gemeente bouwt aan een keten van dagbesteding naar werk om ook de mensen die moeilijker aan werk komen toekomst te bieden. De gemeente helpt deze mensen weer “fit” te worden op allerlei gebieden. Het gaat om financiën, taalvaardigheid, sociaalvaardigheid en ook om vaardigheden die nodig zijn om een vak uit te oefenen. Bij dat laatste heeft het Werkplein een belangrijke rol.

In het kader van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak investeert de gemeente ieder jaar meer geld in aandacht voor mensen. Door meer tijd te investeren in werkzoekenden kunnen zij beter worden begeleid. Vaak betekent dit mensen te helpen opnieuw mee te doen in de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat de beperkingen en stress van bijvoorbeeld schulden of het niet goed kunnen spreken van de taal worden opgelost.

Belangrijke rol Werkplein

De stap naar werk maken mensen met ondersteuning van het Werkplein. Werkplein Twente is een samenwerking van gemeenten en het UWV en de ondersteuning sluit dan ook aan bij de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak.

Werkplein Twente heeft een strategisch partnerschap met werkgevers en opleiders in Twente. Iedere sector of bedrijf heeft een accounthouder die het eerste aanspreekpunt voor werkgevers is. Alle accounthouders maken gebruik van hetzelfde aanbod aan instrumenten. De inzet is gericht op met name de kansrijke sectoren.

Crisisdienstverlening corona

Door de corona-crisis zullen meer mensen werkloos raken. Het is dan ook nodig meer ondersteuning te bieden. Regionale mobiliteitsteams gaan dat doen. Ze maken zoveel mogelijk gebruik van alle middelen die er zijn, zonder te kijken in welk hokje het formeel hoort. In de praktijk betekent dit dat er meer ondersteuners kunnen worden aangesteld binnen het Werkplein en dat er meer geld is voor scholing.

Ook doelgroepen die nog geen recht hadden op ondersteuning, omdat ze niet onder de doelgroep van het Werkplein vielen, kunnen wel gebruik maken van de dienstverlening van het Werkplein. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die (nog) niet werkloos zijn geworden of schoolverlaters mét diploma, maar zonder goede baankansen

Toekomst onzeker

De komende periode zal pittig worden. De werkloosheid zal op gaan lopen en het is duidelijk hoelang het duurt voordat de economie weer aantrekt. Met de nieuwe uitvoeringsplannen hebben de gemeente Enschede en Werkplein Twente zich goed voorbereid op de komende periode.

Wethouder Arjan Kampman: “Enschede heeft de laatste jaren goed gepresteerd als het gaat om de ontwikkeling van banen en het terugdringen van werkloosheid. De toekomst is echter onzeker. We weten nagenoeg zeker dat de werkloosheidscijfers op zullen lopen, maar hoeveel is nog niet te zeggen. Door het huidige financiële voordeel, de relatief positieve signalen over de economische structuur en de instroom in de WW, hopen we als gemeente goed door de crisis te komen. Het blijft echter zaak om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden en waar nodig bij te sturen. We zetten eropin om onze inwoners zo goed mogelijk te begeleiden en nieuwe kansen te bieden.”