Gemeente Enschede stevent af op tekort sociaal domein

03 mei 2017

De gemeente Enschede verwacht de komende jaren een fors tekort op de uitgaven in het sociaal domein.

De grootste tekorten worden over dit jaar verwacht. Er is sprake van een tekort van circa 14,4 miljoen euro op het rijksbudget dat de gemeente voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgt. De gemeente Enschede neemt tijdens de Zomernota 2017 bijsturingsmaatregelen. De continuïteit van de zorg voor mensen die het nodig hebben wordt daarbij gewaarborgd.

Oorzaken

Op basis van de huidige prognoses heeft de gemeente Enschede in 2017 een tekort van ongeveer 14,4 miljoen euro. De financiële opgave loopt de komende jaren op tot 20 miljoen euro. De belangrijkste factoren die bijdragen aan dit tekort zijn de herziening van de huishoudelijke hulp, de extra budgetkortingen van het rijk en hogere uitgaven op de Jeugdhulp en WMO Begeleiding en een tekort op de Algemene Bijstand. Opvallend is dat ongeveer 90% van het tekort gerelateerd is aan externe, landelijke ontwikkelingen. Tot aan het eerste kwartaal van 2017 was er nog geen helderheid over de financiële impact van deze ontwikkelingen en had de gemeente een financieel solide uitgangspositie, die ook zichtbaar was in de sluitende Programmabegroting 2017-2020. Dit nadat de gemeente vanaf 2010 bijna 100 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen heeft moeten doorvoeren.

Transformatie sociaal domein

In 2015 heeft de decentralisatie van verantwoordelijkheden in het sociaal domein naar gemeenten plaatsgevonden. Deze transformatie is een grote opgave, mede door de complexiteit van het zorgdomein. De bezuinigingen op de omvang en het tempo van de veranderopgave binnen het Sociaal Domein zijn voor veel gemeenten te snel gegaan. Dit blijkt zeker op te gaan voor gemeente, zoals Enschede, waar sprake is van een lage sociaaleconomische status en een hoge zorgconsumptie.   

Financiële opgave 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede neemt op korte termijn maatregelen om op het tekort bij te sturen. Bij de Zomernota 2017 wordt inzichtelijk gemaakt welke bijsturingsmaatregelen dit zijn en wat de verwachte opbrengst van deze maatregelen is. Voorop blijft staan dat iedere inwoner van Enschede de zorg moet kunnen blijven ontvangen die hij of zij nodig heeft.

stadskantoor enschede