Gemeente gevraagd een herzien bestemmingsplan Vliegbasis Twenthe – Midden te maken

Uitzicht op Twents Landschap
08 juli 2020

Op vrijdag 3 juli heeft het bestuur van GR-TB (Technology Base) aan de gemeente gevraagd om een herzien  bestemmingsplan voor de Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden te gaan maken.

Dit bestemmingsplan omvat onder meer het evenemententerrein van 50 hectare (VTE) en het deelgebied ‘nieuwe natuur’ van 130 hectare. Een herziening van het bestemmingsplan is nodig omdat de Raad van State in juli 2019 het oude bestemmingsplan heeft vernietigd vanwege de koppeling van dit bestemmingsplan met de PAS (Programma Aanpak Stikstof). 

De gemeente denkt dat het mogelijk is om het herziene bestemmingsplan eind 2020 als ontwerpplan ter visie te leggen. Deze termijn lijkt haalbaar omdat de gemeentelijke en provinciale kaders niet zijn veranderd. De belangrijkste opgave ligt in een grondige onderbouwing van het stikstof vraagstuk.
De gemeente gaat uit van een zorgvuldig proces dat recht doet aan de belangen van VTE, de natuur en de omwonenden.