Gemeente wil structurele steun geven aan IJsbaan Twente

27 juni 2017

Om IJsbaan Twente een gezonde toekomst te geven, stelt het college van B&W in de zomernota aan de gemeenteraad voor jaarlijks onder voorwaarden € 100.000,- te verstrekken aan de ijsbaan.

Eind 2016 deed de gemeente nog een incidentele bijdrage van € 100.000, - voor het schaatsseizoen 2016/2017. Het afgelopen half jaar is gebruikt om nader onderzoek te doen naar de toekomst van de ijsbaan. Structurele financiële steun blijkt nodig.

Voor heel Twente

“Als de gemeente Enschede niet bijspringt, gaat de IJsbaan Twente op basis daarvan dicht”, licht wethouder Sport Jurgen van Houdt toe. “Dat zou jammer zijn, want de maatschappelijke waarde van de ijsbaan is groot voor de stad Enschede en voor de regio. Duizenden bewoners en diverse ijssportverenigingen maken op allerlei manieren gebruik van de ijsbaan. Deze breedtesportactiviteiten willen wij als gemeente blijven stimuleren. Schaatsen is leuk en sinds 2008 bereikbaar voor heel Twente. Als de ijsbaan stopt, zou dit de gemeente ook veel meer geld kosten, omdat er dan een gebouw overblijft waar we weinig mee kunnen. Bovendien lopen we dan de huurinkomsten mis.”

Achtergronden

De ijsbaan trok de afgelopen jaren tussen de 140.000 en 180.000 bezoekers per jaar. “Dit is heel mooi, maar lager dan de prognose die eerder is gemaakt toen besloten werd tot ontwikkeling van de ijsbaan”, aldus wethouder Van Houdt. De ijsbaan heeft verschillende functies: verenigingsgebruik (schaats- en ijshockeyverenigingen), recreatief schaatsen, topsport (KNSB), schaatsevenementen, schoolschaatsen en ondersteunend detailhandel en horeca. In Nederland ontvangen 10 van de 11 onderzochte ijsbanen ook een bijdrage van gemeenten.

Onderzoeken

Om tot een goede afweging te komen zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd.

Vergelijking andere ijsbanen door bureau BMC

IJsbaan Twente doet het vergeleken met andere ijsbanen niet slecht. Het bezoekersaantal zit, hoewel landelijk een dalende trend waarneembaar is, op het gemiddelde. Vrijwel alle andere onderzochte ijsbanen ontvangen een overheidsbijdrage voor de exploitatie (soms naast een investeringsbijdrage). De exploitatie van de IJsbaan Twente is vergelijkbaar met die van andere ijsbanen en de verwachting is dat deze niet veel verbeterd kan worden.

Onderzoek IJsbaan Twente

Het grootste deel van de bezoekers komt uit Enschede en de nabije omgeving. IJsbaan Twente ziet kansen om de maatschappelijke waarde verder te vergroten, waarbij de exploitatie niet zal verbeteren maar wel het gebruik van de ijsbaan toeneemt.

Onderzoek andere invulling gebouw door Snelder Zijlstra

Uit een quickscan naar de mogelijkheden voor een andere invulling van het gebouw komt naar voren dat het gebouw lastig in te zetten is voor andere functies.

Voorwaarden

Het voorstel van het college is om de structurele bijdrage enkel te doen onder drie voorwaarden. Ten eerste moet IJsbaan Twente de maatschappelijke waarde van de ijsbaan verhogen door meer activiteiten te organiseren voor de Enschedese inwoners, zoals schaatsen voor ouderen, verdere uitbreiding van schoolschaatsen en andere nevenactiviteiten. En deze jaarlijks verantwoorden in een activiteitenoverzicht met bezoekersaantallen. Ten tweede moet IJsbaan Twente zich maximaal inzetten om de exploitatie van de ijsbaan waar mogelijk te verbeteren en jaarlijks laten zien welke activiteiten zij heeft ondernomen. Ten derde geeft IJsbaan Twente jaarlijks inzicht in de jaarrekening aan de gemeente. Bij een verbetering van de exploitatie wordt de bijdrage van € 100.000,- verlaagd.