Hengelosestraat herinrichting tot HOV

Eind februari start TWW Wegenbouw uit Oldenzaal de uitvoering van de herinrichting aan de Hengelosestraat tussen de Uranusstraat en de Goolkatenweg. Hiermee wordt het laatste gedeelte van het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tracé van Enschede naar Hengelo gerealiseerd.

Bij de herinrichting van de Hengelosestaat tussen de Uranusstraat en de Goolkatenweg wordt het wegprofiel over de gehele lengte aangepast. Vanaf de Alleeweg richting het kruispunt met de Goolkatenweg maakt het openbaar vervoer, na de reconstructie, stadinwaarts gebruik van een verhoogde busbaan. De wegconstructie wordt vervangen door rijbanen met aanliggende fietsstroken, parkeervakken aan de noordzijde en groenvakken met bomen aan de zuidzijde. Tijdens de werkzaamheden kan al het verkeer, zei het met hinder, in beide richtingen doorgang vinden. Verkeer vanuit de richting Hengelo naar het Roessingh wordt omgeleid.

Planning van de werkzaamheden

Om de verkeershinder te beperken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd.
Fase 1 - Reconstructie noordzijde: Maandag 29 februari t/m eind april
Fase 2 - Reconstructie busbaan Toekomststraat/Goolkatenweg: Eind april t/m medio mei
Fase 3 - Reconstructie zuidzijde: Medio mei t/m 21 juni
Fase 4 - Aanpassen middenberm als groenstrook: 22 juni t/m 1 juli

Tijdelijke maatregelen

De werkzaamheden gedurende de fases hebben gevolgen voor het verkeer.
- Bedrijvenpark ’t Sander is bereikbaar via de Slagmanweg;
- Voetgangers en fietsers kunnen ten alle tijden door;
- Pijlhovestraat, Alleeweg en Het Sander worden bij de aansluiting met de Hengelosestraat afgesloten voor al het doorgaand verkeer, de Toekomststraat alleen voor gemotoriseerd verkeer;
- Verkeer vanuit de richting Hengelo wordt omgeleid via de Uranusstraat, GJ van Heekstraat en de Goolkatenweg.

Ter plaatse worden weggebruikers geïnformeerd over omleidingen, afzettingen en de bereikbaarheid van aanliggende percelen. Direct omwonenden zijn inmiddels door aannemer geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen tijdens de uitvoering. Nadere informatie en de laatste stand van zaken vindt u ook op de website www.tww.nl/projecten.