Herschikking onderwijshuisvesting

Om de leegstand terug te dringen wordt een aantal scholen samengevoegd.

In Enschede staat circa 10% van de lokalen leeg en dat is relatief veel. De schoolbesturen KOE, Consent en VCO en gemeente Enschede hebben daarom gezamenlijk een herschikkingsonderzoek laten doen naar een meer efficiënte benutting van de onderwijsgebouwen. Op basis van de uitkomsten hiervan is het gelukt te komen tot een integraal huisvestingsplan 2025. Om de leegstand terug te dringen wordt een aantal scholen samengevoegd, een huursituatie beëindigd en noodlokalen verwijderd.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is effectief omgaan met middelen en het beleid met betrekking tot de Integrale Kindcentra (IKC’s) zoveel mogelijk te respecteren.

De onderwijsbesturen St. KOE, Consent en VCO en de gemeente Enschede hebben een intensief traject doorlopen om de (on)mogelijkheden voor herschikking van de onderwijshuisvesting in kaart te brengen en daar een verantwoorde keuze in te maken. Zij hebben daarbij zorgvuldig gekeken naar  wat zij verantwoord vinden in het kader van de spreiding van onderwijslocaties en de instandhouding van de IKC’s.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De onderwijsbesturen en gemeente voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de tekorten als gevolg van de motie Haersma-Buma. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2015 de gemeente van het Rijk circa 2,5 miljoen euro minder ontvangt voor onderwijshuisvesting. Een gedeelte van dit geld gaat nu rechtstreeks naar scholen. Reden daarvoor is dat het Rijk van mening is dat gemeenten minder aan onderwijshuisvesting uitgeven dan dat zij ontvangen.

Met de herstructureringsoperatie speelt de gemeente 23 lokalen vrij met een vloeroppervlakte van ca.  2.510 m2. De opbrengst daarvan is op korte termijn € 181.553 structureel. De maatregelen op langere termijn kunnen nog eens jaarlijks € 311.600 opleveren. Om de verhuisbewegingen mogelijk te maken zijn schoolbesturen en de gemeente overeengekomen de Raad voor te stellen een eenmalig frictiebudget van € 440.696 beschikbaar te stellen.

Locaties

In het onderstaande overzicht gaat het om het opheffen van locaties. Dat wil zeggen dat scholen accommodaties/adressen verlaten en hun intrek nemen in een andere locatie.

  • Beëindiging huurcontract Menkotoren (Bonifatiusschool). Verhuist naar locatie Toermalijn.
  • Verwijderen noodlokaal Prinseschool, Staringstraat.
  • Verwijderen drie noodlokalen De Prinseschool (IST), Daalweg. IST verhuist naar St. Jan/Veldkampplantsoen. De St. Janschool/Veldkampplantsoen verhuist naar St. Janschool Haaksbergerstraat.
  • Verhuizen De Helmerhoek. Opvangen leerlingen in de Averbeke en de Willem van Oranjeschool.
  • Daarnaast komt er een nieuw instroompuntpunt voor het montessori onderwijs in de Paus Joannesschool en wordt de locatie Het Zeggelt Meeuwenstraat opgeknapt.

Basis voor samenwerking

De schoolbesturen en gemeente zijn tevreden met de behaalde resultaten. Het is een goede basis voor verdere toekomstige samenwerking. Daarbij staat steeds het realiseren van ruimte voor leerlingen voorop en wordt het beleid met betrekking tot Integrale Kindcentra zoveel mogelijk gerespecteerd. Daarin hebben de verschillende partijen met elkaar een grote stap gezet.