Hoe bevalt het internationale studenten in Enschede?

24 november 2021

English version below Dutch

Carithea Richards

Masterstudente Industrial Design Engineering, Universiteit Twente. Hiervoor heeft ze de bachelor Industrial and Product Design gedaan, ook aan de Universiteit Twente.

 

Waar kom je vandaan en waarom ben je in Enschede gaan studeren?

Ik kom uit Jamaica en ben half Jamaicaans en half Brits. Als je net als ik opgroeit op een eiland wil je weten wat er daarbuiten te beleven valt, je wilt zien wat er nog meer is in de wereld. Daarom maakte ik graag een stap over de grens. Ik ben in Enschede gaan studeren omdat ik graag iets wilde doen met industrieel design. Ik onderzocht waar ik een studie in deze richting kan doen. Zo ben ik bij de UT uitgekomen. Ik ben hier dus echt naartoe verhuisd voor deze studie.

 

Hoe bevalt Enschede? Welke culturele verschillen heb je ervaren?

Ik woon op de campus met 14 huisgenoten. Dat is erg fijn, omdat er altijd wel iemand is om even mee te kletsen. Want ik kan natuurlijk niet zoals de Nederlandse studenten ieder weekend naar mijn familie. Wat ik een groot voordeel vind aan Enschede is dat je overal met de fiets naartoe kunt. Het geeft zoveel vrijheid! En Nederland is een perfect land om te fietsen: het is vlak en het is niet zo warm als bijvoorbeeld in Jamaica. Ik ga niet zo heel vaak naar het centrum van de stad, omdat we op de campus alles hebben. Maar als ik naar de stad ga, ga ik graag naar de markt. Daar haal ik dan bijvoorbeeld kibbeling.

 

Heb jij tips voor andere internationale studenten in Enschede of mensen die de stap over de grens nog willen zetten?

Als je naar een ander land verhuist voor je studie, zal het in het begin lastig zijn. Ik ervaarde dat ook in Enschede. In het begin was het voor mij niet helemaal duidelijk waar de feestjes en activiteiten waren. Later kwam ik erachter dat je daarvoor op Facebook moet kijken, of dat je je het best kunt aansluiten bij een vereniging. Wat ik in het begin deed, was veel ‘ja’ zeggen op uitnodigingen. En ik sloot me aan bij organisaties. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje bij AIESEC gewerkt. Daar heb ik veel vrienden leren kennen.

 

Als je ervan droomt om over de grens te studeren: ga er dan voor! Het is hierbij belangrijk om in het begin open te staan voor de nieuwe cultuur. Veel mensen die net nieuw zijn in het land, praten het liefst veel over hun thuis. Omdat ze het missen. Maar probeer juist eerst meer te leren over die nieuwe cultuur en praat daarna pas over je eigen thuis. Anders kan je de indruk wekken dat je het in het nieuwe land maar niks vindt. En praktisch: bekijk bijvoorbeeld ook wat voor temperatuurverschillen er zijn tussen je thuisland en – in mijn geval – Enschede. Het is hier veel kouder en ik heb goed moeten kijken wat voor kleding ik hier moet dragen.

 

Naast je studie werk je aan een diversiteitsproject bij de organisatie Fraunhofer Project Center Expertise Student Team (FEST). Waar zet je je precies voor in?

Met het project proberen we met een soort ‘tool’/gids bedrijven in Oost-Nederland te stimuleren om meer open te staan voor mensen met diverse achtergronden, dus ook internationals. Als je talent in deze regio wilt houden, dan is het voor bedrijven goed om ook open te staan voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Er is veel internationaal talent op de UT! Ik pak mezelf er even als voorbeeld bij. Als een jonge vrouw met een Jamaicaanse achtergrond ben ik misschien niet wat mensen hier direct verwachten in de ‘engineering world’. Terwijl het juist helemaal mijn ding is! Als ik mijn plek in deze wereld vind en laat zien wat ik kan, helpt dat ook weer de weg vrij te maken voor alle ‘diverse’ studenten die na mij komen.

 

[English]

 

Carithea Richards

Master student of Industrial Design Engineering, University of Twente. She previously completed a bachelor’s in Industrial and Product Design, also at University of Twente.

 

Where do you come from and why did you come to study in Enschede?

I come from Jamaica and am half Jamaican, half British. When you grow up on an island like I did, you long to find out what is out there, what experiences are waiting for you beyond the horizon. That is why I was very happy to cross borders. I started studying in Enschede because I wanted to do something with industrial design. I researched where I could best study this subject. And that’s how I ended up at UT. So I really moved here for this study.

 

Do you enjoy being in Enschede? What are the most notable cultural differences you’ve experienced?

I live on campus with 14 housemates. And that’s really great as there’s always someone to have a little chat with. Because I can’t exactly pop home to my family every weekend like the Dutch students. One major benefit of Enschede is that you can go everywhere by bike. It gives you so much freedom! Thanks to being so flat, the Netherlands is a perfect country for cycling, and it’s definitely not as hot as Jamaica. I don’t go to the city centre very often because we have everything on campus. But when I do go to town, I like to go to the market. One thing I love buying there is kibbeling.

 

Do you have any tips for other international students in Enschede or people looking to take that step across international borders?

If you move to another country for your studies, it can be difficult at first. I also experienced this in Enschede. In the beginning, it was not entirely clear to me where the parties and activities were. Later I found out that you have to look on Facebook for that or join a club. What I did in the beginning was to say ‘yes’ a lot to invitations. And I joined organisations. I worked at AIESEC for a while, for example. I met many friends there.

 

If you dream of studying across borders: go for it! It is important to be open to the new culture in the beginning. Many people who are new to the country like to talk a lot about their home because they miss it. But try to learn more about the new culture first and only then talk about your own home. Otherwise, you may give the impression that you do not like it in the new country. And I’ve got one practical tip: check what the temperature differences are between your home country and – in my case – Enschede. It is much colder here and I had to look carefully at what kind of clothes I should wear.

 

In addition to your studies, you work at a diversity project with the Fraunhofer Project Center Expertise Student Team (FEST). What exactly are you involved in?

With the project, we are trying to stimulate companies in the eastern Netherlands to be more open to people with various backgrounds, including internationals, using a kind of ‘tool’/guide. If you want to keep talent in this region, it is good for companies to also be open to people with a non-Dutch background. There is a lot of international talent at UT! Like me, for example. As a young woman with a Jamaican background, I may not be exactly what people here first expect in the ‘engineering world’. And yet it’s totally my thing! If I find my place in this world and show what I can do, it will also help pave the way for all the ‘diverse’ students who come after me.