Jaarrekening 2015: Enschede op koers

02 juni 2016

De jaarrekening over 2015 laat zien dat de gemeente Enschede op koers ligt. De doelstellingen zijn behaald en dankzij strak financieel beleid sluit de gemeente Enschede het boekjaar 2015 financieel positief af.

Het weerstandsvermogen is versterkt naar een adequaat niveau door het toevoegen van 2,8 miljoen aan de algemene reserve. Dat is nodig om toekomstige risico’s en onzekerheden op te kunnen vangen en is een belangrijke afspraak uit het coalitieakkoord.

Resultaten en Investeringen

In 2015 zijn goede ontwikkelingen te zien op het gebied van arbeidsparticipatie, economische en stedelijke ontwikkeling. Het was het eerste volledige jaar dat de decentralisaties een feit waren en in 2015 heeft Enschede verder ingezet op samenlevingsgericht werken. Naast het verhogen van het weerstandvermogen zet de gemeente het positieve resultaat van 5,1 miljoen in voor verdere investeringen en intensiveringen in 2016.

Op koers met uitvoering coalitieakkoord

Het college constateert dat halverwege de bestuursperiode de uitvoering van de afspraken uit het coalitieakkoord op koers ligt. Er zijn al veel resultaten voor de stad bereikt en met diverse andere trajecten is een voortvarende start gemaakt. Het op peil brengen van de financiële reserves is slechts één van de ambities uit het coalitieakkoord ‘samen, duurzaam, sterker’.

Handhaving financieel beleid

De wethouder Financiën, Eelco Eerenberg, is positief over de jaarcijfers 2015 van de gemeente Enschede, maar hij heeft tegelijkertijd een duidelijke boodschap: "Het resultaat is weliswaar positief, maar we moeten ons niet rijk rekenen. We zullen deze scherpe financiële koers moeten handhaven in de jaren die komen. Het positieve saldo van de jaarrekening is dus zeker geen aanleiding om het huidige financiële beleid te wijzigen. "We moeten en willen de behoedzame en strakke koers, zoals ingezet in het coalitieakkoord, continueren", aldus wethouder Eerenberg.

Lees de Jaarrekening 2015:PDFgemeenterekening-2015-1600047746.pdf