Kunstgras: update 16 februari 2017

16 februari 2017

Donderdag 15 februari 2017 ging televisieprogramma Zembla, onder de titel ‘Gevaarlijk spel – Het vervolg’, opnieuw in op de eventuele gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden. De uitzending ging onder andere over een onderzoek dat verricht is door de Vrije Universiteit (VU) met zebravissen embryo’s. Wij begrijpen dat dit tot onrust kan leiden.

Reactie RIVM op onderzoek VU

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer van de VU heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De Vrije Universiteit maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. Het RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. De resultaten komen overeen met resultaten uit het onderzoek van het RIVM.

Het RIVM heeft onderzocht welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdierstudies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.

Europees en Amerikaans onderzoek

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij verwachten de resultaten daarvan in maart 2017.  Het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker en dan in het bijzonder bij keepers is zeer recent gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal verband te leggen valt, wat leidt tot de aanbeveling om te blijven voetballen op rubbergranulaat.

Standpunt gemeente

Het college vindt het belangrijk dat bewoners veilig en gezond kunnen sporten en volgt hierbij de lijn van het RIVM, VSG en de GGD dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is. Wij volgen met Sportaal de ontwikkelingen nauwgezet en als vanuit vervolgonderzoek mocht blijken dat dit niet (meer) zo is dan zullen wij gepaste maatregelen nemen. Momenteel zien wij daar geen aanleiding toe.

Meer informatie

Hebt u specifieke vragen voor Enschede, bel dan met Sportaal telefoon 053 - 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl

Bekijk hier onze eerdere nieuwsberichten over kunstgras.