Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

24 juni 2020

De Rijksoverheid en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

Wat is de omgevingswet?

Alle regels over onze leefomgeving komen samen in 1 heldere wet: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet is gericht op duidelijkere regels, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken. Dit doet een gemeente aan de hand van een Omgevingsplan. Dit omgevingsplan bevat alle informatie over de fysieke leefomgeving. Hierbij kunt u denken aan regels voor evenementen, het kappen van bomen en regels op het gebied van duurzaamheid en milieu.

In onderstaande video van het Ministerie van Infrastructuur wordt precies uitgelegd wat er in een omgevingsplan staat.

Waarom een omgevingswet?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en 75 ministeriele regelingen samengebracht in 1 wet, 4 AMvB’s en 1 ministeriele regeling. Het doel hiervan is het omgevingsrecht meer inzichtelijk te maken voor overheden en inwoners. De leefomgeving wordt nog meer centraal gesteld, er ontstaat meer ruimte voor maatwerk en besluitvorming zal in de toekomst beter en sneller zijn.

Wat gaat er veranderen?

Op korte termijn verandert er voor u niets. In de toekomst betekent de invoering van de Omgevingswet dat u meer ruimte krijgt voor ideeën, plannen en initiatieven. Voor nu is de gemeente aan zet. De gemeente Enschede werkt hard aan de implementatie van de omgevingswet. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een omgevingsvisie, omgevingsplan, nieuwe werkprocessen en nieuwe ICT-software, zodat u in de toekomst nog beter geholpen wordt. Zodra de plannen meer vorm krijgen en er bijvoorbeeld inspraak- en/of participatiemogelijkheden zijn, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.