Nieuwe fase in groene en landelijke woonlocatie Leuriks Oost

Groen Leurik Oost Plannen
16 februari 2021

Bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan ter visie

Gemeente Enschede wil het plangebied Leuriks Oost - gelegen tussen de Gronausestraat, de Oostweg en de Keppelerdijk - ontwikkelen tot een woongebied waarin afwisseling en individualiteit centraal staan en dat tegelijkertijd de sfeer uitstraalt van landelijk wonen. De nadruk ligt op het bestaande groene landschap en de bosstructuur. Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan tegelijkertijd ter visie te leggen. Daarmee zet  gemeente Enschede een volgende stap naar invulling van de behoefte aan groenstedelijk wonen op ruime locaties in Enschede.

Leuriks Oost als woonlocatie voor vasthouden en aantrekken van ‘talent’

Een belangrijke doelstelling van de woonvisie Enschede is het vasthouden en aantrekken van talent. Gemeente Enschede heeft met het ministerie van BZK en provincie Overijssel een pilot gestart die gericht is op het aanbieden van aantrekkelijke woningen en woonmilieus om ‘talent’ aan te trekken en vast te houden. Leuriks Oost is daarbij aangewezen als een van de woningbouwlocaties die in de komende jaren versneld wordt ontwikkeld. De behoefte aan kavels van rond de 500 m2, die omgeven zijn door groen en toch dichtbij de stad liggen, is groot.

Groene kavels binnen bestaande bosstructuren

Met de Leuriks Oost wil de gemeente een woonwijk met 74 vrijstaande woningen realiseren, gelegen tussen bestaande bospercelen, het landelijke gebied en de Gronausestraat. Door de aanwezigheid van bestaande bospercelen en houtwallen, vormt de omgeving een lommerrijk en aantrekkelijk woonklimaat voor de nieuw te bouwen woningen. De robuuste groenstructuur legt relaties tussen het bos en de nieuwe kavels om zo de landschappelijke kwaliteiten in het gebied te versterken. Daarnaast is de waterstructuur en het water in de bodem een belangrijke opgave. Met de realisatie van een solide waterstructuur wordt wateroverlast tot een minimum beperkt. Dit heeft samen met de groenstructuur de inrichting van de woongebieden en de kavels bepaald. Het vormt daarmee de basis voor een groene, klimaatadaptieve en duurzame woonwijk.

Realiseren eigen ontwerp en zo duurzaam mogelijk

In de Leuriks Oost kan elke kaveleigenaar kiezen voor een eigen ontwerp, met daarbij de stimulans om een zo duurzaam mogelijke woning te realiseren. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt daar ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Groene geluidsschermen voor betere akoestiek

Uit geluidsonderzoek blijkt dat op meerdere locaties in het noordelijk deel van Leuriks Oost de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Dit komt door het wegverkeer op de Gronausestraat en/of de Oostweg. Daarom moet voor 33 woningen een hogere waarde worden aangevraagd. Dat gebeurt gelijktijdig met de procedure voor het bestemmingsplan. Aan de woningen moeten extra geluidsvoorzieningen worden toegevoegd, zoals geluidswerende roosters. Om ook een aangenaam buitenklimaat te realiseren plaatsen we absorberende groene geluidsschermen. 

Plannen zes weken ter visie

De ontwerpplannen liggen gedurende zes weken ter visie. Na afloop van deze periode worden de binnengekomen reacties verwerkt, waarna de gemeenteraad de plannen definitief moet vaststellen.