Ondersteuning bij huishouden duidelijker omschreven

16 februari 2017

Alle cliënten krijgen opnieuw persoonlijk gesprek

De gemeente Enschede past haar beleid Ondersteuning bij het Huishouden aan. In het nieuwe beleid worden de regels voor Ondersteuning bij het Huishouden uitgebreider beschreven en kunnen cliënten beter zien welke ondersteuning ze krijgen. Inwoners met ondersteuning bij het huishouden ontvangen allemaal vanaf april een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. De gemeenteraad beslist naar verwachting 13 maart over dit voorstel van het college van B&W. De WMO-raad is om advies gevraagd.

Wat, waar en hoe vaak

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep moeten gemeenten de regels over de ondersteuning bij het huishouden aanpassen. Gemeenten mogen nog steeds het begrip ‘schoon en leefbaar huis’ gebruiken, maar moeten duidelijker aangeven wat er gedaan wordt en hoe vaak. Wijkteams Enschede beoordeelt dat en de gemeente stelt het vast. Hoe lang een zorgaanbieder over het werk doet, zal niet worden vastgelegd.

Basismodule en aanvullende modules

De Twentse gemeenten hebben een basismodule en vijf aanvullende modules ontwikkeld. Wethouder Jurgen van Houdt: “Voor zowel onze inwoners als zorgaanbieders is nu helder welk resultaat behaald moet worden, hoe vaak de hulp welke werkzaamheden verricht en in welke ruimtes van de woning. Vooraf krijgt elke cliënt een persoonlijk gesprek over de nodige huishoudelijke ondersteuning.”

“Preciezer voor de cliënt”

Het college kiest er niet voor om aanvullend hierop een tijdsindicatie af te geven. “Het gaat immers om het resultaat”, legt wethouder Van Houdt uit. “Wij willen ervoor zorgen dat wanneer iemand niet meer zelf of met hulp uit zijn omgeving het huishouden kan doen, we als gemeente de hulp kunnen bieden die de cliënt nodig heeft. Eerder lieten we het aan de zorgaanbieder en inwoner over om in onderling overleg te bepalen hoe het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ behaald werd, nu geven we aan welke ruimten, welke taken en hoe vaak. De cliënt weet dan precies wat hij van zijn hulp kan verwachten.” Op wijkteamsenschede.nl staat meer informatie hierover.

Invoeringsdatum

De invoeringsdatum van de nieuwe regels is 1 april 2017, mits de gemeenteraad ook zo besluit. Voor nieuwe cliënten gelden dan direct de nieuwe regels. Voor bestaande cliënten gaan de nieuwe regels in na het gesprek met de wijkteamconsulent. Voor 1 januari 2018 is de aanpassing voor iedereen afgerond.

Stevige lobby

De nieuwe regels leiden voor de gemeenten wel tot hogere kosten. Dit komt doordat er met meer modules wordt gewerkt en de tarieven zijn gestegen. Daarom start de gemeente met de G32 en de VNG een stevige lobby richting het Rijk om meer geld te krijgen voor de nieuwe werkwijze. Wethouder Van Houdt: "Bij de overheveling in 2015 is door het Rijk een korting van 40% toegepast. Omdat gemeenten met hun kennis van de lokale situatie de zorg doelmatiger kunnen leveren met minder bureaucratie. Maar vervolgens leggen datzelfde Rijk en de rechter nieuwe regels en een AMvB op. Zo hebben wij geen ruimte en geen geld meer om ons beleid en onze uitvoering vorm te geven. En dit leidt niet per se tot meer hulp, maar wel tot meer uitvoeringskosten en tot meer bureaucratie. We geven zo een paar miljoen per jaar meer uit dan we ervoor krijgen, dus worden straks gedwongen tot bezuinigingen ergens anders in de zorg en dat is onacceptabel."

Wat verandert er?

Oude systeem

Nieuwe systeem

Basispakket
(schoon en leefbaar huis, was- en/ of maaltijdverzorging)

Basismodule

Pluspakket
(regie en/ of zorg voor minderjarige kinderen)

Module Extra hygiëne

Module Wasverzorging

Module Regie

Module Maaltijdverzorging

Module Zorg voor minderjarige kinderen

Bijlagen:

PDFraadsvoorstel-ondersteuning-bij-het-huishouden-1.5.pdf

PDFbeleidsregels-ondersteuning-bij-het-huishouden-versie.pdf