Onderwijsinspectie: vroegschoolse educatie in Enschede een voorbeeld voor anderen

02 december 2016

Gemeente Enschede investeert ook komend jaar in kwaliteitsverbetering.

De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Enschede in beeld gebracht en concludeert dat de kwaliteit volledig op orde is en op veel onderdelen een voorbeeld is voor anderen. Wethouder Eelco Eerenberg is trots op het positieve oordeel van de Inspectie. “De afgelopen jaren hebben kinderopvang, scholen en gemeente hard gewerkt om de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie op een hoger plan te tillen. Het rapport van de Inspectie laat zien dat we daarin ook slagen. De kwaliteit was al goed en het lukt ons verder door te groeien en daar profiteren uiteindelijk de kinderen van. Dat is een compliment aan alle organisaties en mensen die daaraan hebben bijgedragen”, aldus Eerenberg. De Inspectie keek onder meer naar de afstemming tussen ondersteuning thuis en op voor- en vroegschool, de doorgaande leer- en ontwikkellijn en het beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid.

Goede rapportcijfers

De Inspectie heeft de kwaliteit van het beleid en de uitvoering op 12 indicatoren beoordeeld. Het gemiddelde van de waardering op de diverse indicatoren is gestegen van 3,25 in 2011 naar 3,69 in 2016 (op een schaal van 1 tot en met 4).

In 2017 verdere investeringen

De gemeente zal in 2017 een bedrag van 8,5 miljoen euro investeren in peuter- en vve-activiteiten. De gemeente heeft hiervoor middelen gekregen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid en aanvullende bestuursafspraken met het rijk. Met deze middelen wordt geïnvesteerd in opleiding en coaching van pedagogisch medewerkers, verdere versterking van ouderbetrokkenheid, de doorgaande leer- en ontwikkellijn en ook subsidie voor het gebruik van vve-plaatsen. Ook zijn er middelen gereserveerd om de samenwerking in IKC-verband (Integrale Kindcentra) verder te bevorderen.

Eerenberg: “Samen met kinderopvang en koepelorganisaties van het primair onderwijs hebben we een plan gemaakt hoe we de middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten. In die samenwerking schuilt ook onze kracht.” De gemeente houdt er rekening mee dat vanaf 2018 de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid teruglopen. Het ministerie heeft aangekondigd de verdeling van de middelen te willen herzien.