Programmabegroting 2017

06 oktober 2016

Duurzaam, Samen Sterker: de kracht van de stad.

Enschede heeft de koers omhoog weer ingeslagen. De gemeente presenteert een sluitende begroting waarbij haar financiële positie na jaren van bezuinigingen verbetert. Het versterken van het profiel van Enschede als een duurzame stad krijgt veel aandacht in 2017. Ook wil de gemeente haar rol als verbinder van partijen en initiatieven verder vormgeven. Samen met inwoners en bedrijven werkt de gemeente aan een duurzame toekomst van Enschede.

Duurzaam versterken van het profiel van Enschede

Door duurzaamheid te stimuleren, bevorderen we het goede leven voor de huidige én de toekomstige inwoners van Enschede. Het college heeft ambitie op het gebied van duurzaamheid en wil versnellen. De nadruk in 2017 ligt daarbij vooral op het duurzaam opwekken van energie, een afvalloos Twente en het beperken van de milieubelasting door de bebouwde omgeving.

Langzamerhand zien we een duurzamere stad ontstaan. In de Bothoven bijvoorbeeld zijn we met onze partners op nationaal niveau innovatief bezig. We gaan hier het grootste ‘slimme electriciteitsnetwerk’ van Nederland realiseren. Hierdoor maken we het voor mensen met een laag inkomen mogelijk om energie te besparen en zo hun energierekening te laten dalen.

Een ander mooi voorbeeld is de “Enschede Wekt Op” campagne die inmiddels van start is gegaan. Samen met inwoners en partners gaan we op zoek naar de meest geschikte plekken voor het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Het doel is minimaal 12% hernieuwbare energie realiseren in 2030.

Ook heeft Enschede dit jaar de “groene leges” ingevoerd, waarbij particulieren met duurzame bouwplannen lagere of geen leges betalen voor de benodigde vergunning. Met dit experiment lopen we in Nederland voorop. In 2017 maakt de gemeente 400.000 euro vrij, zodat de proef doorgezet kan worden.

Op zoek naar een nieuwe rol in verbindingen

We zien een beweging in de maatschappij die polariseert. In die context is het relevant om als overheid op zoek te gaan naar elementen die verbinden. Door vanuit het perspectief ván de samenleving náár de samenleving te kijken, zien we dat we onze aanpak voortdurend moeten aanpassen aan de veranderende situatie.

De gemeente maakt in 2017 1,6 miljoen euro vrij om de bezuiniging op armoedebestrijding te verlichten en om meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans te geven om deel te nemen aan activiteiten. Bijvoorbeeld door meer middelen aan Stichting Leergeld beschikbaar te stellen. Daarmee wordt de motie “herstel (on)balans” ingevuld.

Ook introduceert de gemeente vouchers voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit minimagezinnen. We willen ieder kind, ongeacht de thuissituatie, de beste kans op onderwijs bieden.

Om mee te gaan in het digitale tijdperk digitaliseert de gemeente Enschede haar dienstverlening zoveel mogelijk. De gemeente biedt de mensen die daar hulp bij nodig hebben, cursussen aan om ze digitaal vaardiger te maken.

Enschede heeft een jarenlange lobby gevoerd voor een eerlijke verdeling van de rijksbudgetten. Mede dankzij deze inspanning ontvangt de gemeente vanaf 2017 meer middelen van het Rijk voor het beroep van inwoners op de bijstand. Helaas blijven de uitgaven aan bijstand nog steeds hoger dan de middelen die de gemeente van het Rijk krijgt. Dit is nog steeds van grote invloed op de gemeentelijke begroting. Wel is de bijstandsontwikkeling, mede door de genomen maatregelen, aanzienlijk gunstiger dan in vergelijkbare steden.

Investeren in economische verbindingen

De gemeente Enschede faciliteert ondernemers met plannen die het vestigingsklimaat aantrekkelijker maken. Het college is verheugd met de investeerders in de binnenstad, op Kennispark Twente en op Technology Base Twente. Er wordt kritisch gekeken naar de manier waarop de dienstverlening aan bezoekers en ondernemers is ingericht. Alleen met optimale afstemming heeft die maximaal bereik.

In 2017 wordt de groei van bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid (inter)nationaal verder gestimuleerd. Om dat te bereiken wordt het internationale profiel van Enschede versterkt, in nauwe samenwerking met partners uit het onderwijs en bedrijven. Een belangrijk aspect voor vestiging is bereikbaarheid. De verbindingen over weg en spoor richting Zwolle, Arnhem en Duitsland zijn daarbij cruciaal. En ook in de relatie blijft Enschede de kansen zien die Duitsland ons biedt; we weten elkaar steeds beter te vinden en zijn hard bezig met het vullen van de Duitsland-agenda.

Een sluitende begroting in 2017

Dit college is ruim 2,5 jaar onderweg en trad aan op een moment dat de financiële crisis nog in volle gang was. Door het aantrekken van de economie en het maken van afgewogen keuzes zien we dat er langzamerhand lucht komt om in de toekomst te kunnen investeren: de kracht van de stad. Met deze programmabegroting laat het college zien dat in een sluitende programmabegroting tegelijkertijd bezuinigd en geïnvesteerd kan worden. Om investeringen in 2017 mogelijk te maken heeft het college binnen de begroting 8,2 miljoen euro opnieuw bestemd.

Doordat het kabinet in de Miljoenennota extra uitgaven doet, ontvangen gemeenten meer middelen via het Gemeentefonds. Het gaat om een meevaller die oploopt naar circa 5 miljoen euro vanaf 2020. Hier tegenover staat echter de verwachting dat het nieuwe kabinet de middelen weer gedeeltelijk zal afromen. Door dit risico en vanwege de coalitieafspraak om het weerstandsvermogen op peil te brengen na de beoogde afboeking van 22 miljoen euro door andere keuzes in grondexploitaties, wordt deze meevaller in de Programmabegroting aan de algemene reserve toegevoegd.

Financiële cyclus

De site koers053.nl legt de Programmabegroting op een eenvoudige manier uit. Op 7 november vergadert de Stedelijke Commissie van de gemeenteraad over de begroting. De gemeenteraad stelt de programmabegroting vervolgens op 14 november formeel vast.