Samen bouwen aan verbinding

24 november 2016

Een terugblik op de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke stromingen uit Enschede.

Op 23 november 2016 vond een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van religieuze- en levensbeschouwelijke stromingen. De aanleiding van deze bijeenkomst was de behoefte om met elkaar in gesprek te treden over de wereldwijde problematiek en de daaruit voortvloeiende spanningen die zich momenteel voordoen en de eventuele weerslag daarvan op het samenleven in Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen heeft hieraan gevolg gegeven door iedereen uit te nodigen om elkaar te ontmoeten in het stadhuis.

De bijeenkomst had een informeel karakter en stond in het teken van kennismaken. De avond werd gezien als een goede start van iets nieuws. De start van verbinding tussen personen aan tafel, maar ook tussen iedereen die men aan tafel vertegenwoordigt. Men onderschrijft dat het belangrijk is om te investeren in elkaar, in kleine ontmoetingen onderling. Om elkaars gebruiken te respecteren en elkaars verschillen te accepteren. Door zelf het voorbeeld te geven als voorbeeld voor anderen. De partners aan tafel benadrukten het belang om hierin de jeugd een belangrijke plek te geven. Er werd afgesproken dat deze bijeenkomst een structureel vervolg krijgt om de daadwerkelijke verbinding te verankeren.

Een terugblik van een aantal deelnemers

Ellen Sonneveld; Dominee Protestantse Gemeente Enschede:
“Ik was erg blij met de bijeenkomst van gisteren. Verbinding is belangrijk, juist in deze tijd. Ik vond het heel zinvol om naar elkaar te kijken en te luisteren; om elkaar te leren kennen, om van elkaar te leren. Het lijkt nog een kleine stap, deze bijeenkomst, maar deze ontmoeting is juist heel waardevol. Het voelt alsof de vijgenboom begint uit te lopen. Het begin van een nieuwe tijd.”

Rashid Mathey: Islamitische Vereniging Enschede en Omstreken (Allah’s huis voor moslims):
“Ik vond het heel bijzonder dat er zoveel verschillende gezindten bij elkaar aan tafel zaten met allemaal hetzelfde doel. Met elkaar samen werken aan een mooie, leefbare en vredige samenleving in Enschede. We zaten daar allemaal als vertegenwoordigers van onze achterban. In het vervolg is het belangrijk dat we met elkaar bespreken hoe we onze achterban betrekken en hoe we onderling de verbinding maken.”

Z.E. Mor Polycarpus Augin Aydin, Bisschop Syrisch Ortodoxe Kerk:
“Het was de eerste keer dat we in dit gezelschap bij elkaar zaten. Een bijzondere en unieke gebeurtenis. De foto die gemaakt is laat een eenheid in verschillen zien. We zijn samen gestart aan een reis waarin we met elkaar werken aan een veilige en vredige stad voor alle burgers. Met een samenleving waarin we onze verschillen vieren.“

Burgemeester Onno van Veldhuizen:
“De avond stond in het teken van kennismaken, van vrede en ontmoeting. Om van elkaar te leren en elkaar weten te vinden op momenten dat dat nodig is.  Het was mooi om te zien dat iedereen aan tafel zich daar sterk voor wil maken. We hebben met elkaar afgesproken dat dit een eerste gesprek in een cyclus is waarin we met elkaar in dialoog zijn over alles wat er speelt in onze Enschedese samenleving.”

Bruggen Bouwen

Voor deze eerste bijeenkomst is zo breed mogelijk uitgenodigd. Het project Bruggen Bouwen, een initiatief van de Raad voor Levensbeschouwing en Geloven (GIS), heeft daarvoor een zorgvuldige inventarisatie gedaan voor de gesprekspartners aan het gesprek. De samenstelling was niet uitputtend.