Samenwerking Menzis en Enschede voor betere gezondheid

10 juni 2016

Eerst mensen, dan regels.

Op woensdag 8 juni hebben Ruben Wenselaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis en Jurgen van Houdt, wethouder Zorg, Welzijn, Sport en Integratie van de gemeente Enschede de Lokale Werkagenda 2016 – 2020: Gezond meedoen ondertekend. De samenwerking wordt met vier jaar verlengd. Jurgen van Houdt: “De unieke samenwerking met Menzis heeft al mooie resultaten opgeleverd. Door samen de middelen zo effectief mogelijk in te zetten, werken we aan een betere gezondheid voor zo veel mogelijk inwoners van onze stad”. Ruben Wenselaar: “De afgelopen vier jaar stond de transitie centraal. Nu gaan we ons sterk maken voor de echte veranderingen, bijvoorbeeld in de wijk. Lokaal betere zorg organiseren, de leefkracht van inwoners vergroten en drempels hiervoor wegnemen.”

Voortzetting samenwerking

De gemeente Enschede en zorgverzekeraar Menzis hebben van 2011 tot 2016 samengewerkt in een lokaal convenant. Onder dit convenant zijn een aantal pilots en projecten uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de situatie van kwetsbaren in de samenleving. Zo hebben ze de Collectieve Zorgverzekering Menzis (de Gemeentepolis) doorontwikkeld en zorgen ze er gezamenlijk voor dat inwoners met financiële problemen een goede zorgverzekering hebben. Samen met partners in de stad investeren ze preventief in de gezondheid van jongeren bijv. FC Twente Scoren in de wijk. Daarnaast hebben ze een goede samenwerking opgezet tussen het zorgloket van de gemeente en zorgadvisering van Menzis. Beide partijen zetten deze samenwerking graag voort, en hebben hiervoor afspraken gemaakt in de 'Lokale Werkagenda 2016 - 2020'.

In deze werkagenda spreken Menzis en de gemeente Enschede af samen te werken op drie thema's:

  1. Inclusieve samenleving: iedereen doet mee; verder ontwikkelen van de gemeentepolis, om zo bewoners in een kwetsbare positie een betaalbare zorgverzekering aan te kunnen bieden. Verder werken ze  aan een programma voor bijstandsgerechtigden met een betalingsachterstand
  2. In beweging voor een gezonde leefstijl; sporten op recept (stimuleren gezonde leefstijl voor iedereen – ouderen, kinderen, mensen met een beperking en minima)
  3. Effectieve samenwerking in de wijk; populatiemanagement (integrale aanpak voor zowel WMO als ZVW binnen een wijkteam om efficiënter te kunnen werken en beter maatwerk te kunnen leveren.) en ‘kassabon’(analyse naar effectieve inzet van middelen vanuit WMO, ZVW en Wlz op wijkniveau))