Sportbedrijf biedt maatwerk aan sportend Enschede

Het college van B&W stelt de Gemeenteraad voor een Sportbedrijf op te richten.

Vanuit de visie op sport en de veranderende rol van de gemeente is er behoefte aan een andere aanpak en stroomlijning van activiteiten rondom sport in de stad. Daarom wordt het Sportbedrijf een centraal punt waar alles dat betrekking heeft op sporten in Enschede bij elkaar komt.

Meerwaarde sportbedrijf

Voor de sport zijn veel sportorganisaties actief. Door meer samen te werken, slimme verbindingen te leggen en een betere ondersteuning van de sportverenigingen, kan er meer aangesloten worden bij de Enschedese sporter. “Het Sportbedrijf moet hèt centrale punt zijn waar alles samenkomt. Een punt dat laagdrempelig, herkenbaar en vindbaar is en dat de taal van de sport spreekt.  Heel sportend Enschede kan hier terecht met vragen, ideeën en nieuwe initiatieven.”, aldus Jurgen van Houdt, wethouder Sport.
Daarnaast krijgt het Sportbedrijf de taak om de inwoners te stimuleren te blijven bewegen of te gaan bewegen en beheert het Sportbedrijf de sport- en zwemaccommodaties in Enschede.

De gemeente streeft naar een compacte en flexibele organisatie. Met het op afstand zetten van de uitvoering rondom sport, kan de gemeente zich meer richten op de regie en kan efficiënter gewerkt worden. De NV Enschedese Zwembaden wordt omgevormd tot een B.V sportbedrijf.

Sportaccommodaties

In het verleden is er onvoldoende geld gereserveerd voor onderhoud en vervanging van een aantal zwembaden en sportaccommodaties. Om de huidige accommodaties goed te kunnen onderhouden moet er jaarlijks € 990.000 extra worden gereserveerd. Het Sportbedrijf kan door een andere manier van werken helpen om dit financiële tekort te verlagen met € 200.000,-. Daarnaast zijn er te veel accommodaties waar te weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarom gaat de gemeente Enschede onderzoeken of de huidige sport- en zwemvoorzieningen nog aansluiten bij de behoefte vanuit de stad en hoe het gebruik ervan gestimuleerd kan worden. Hierbij moeten er in de komende twee jaar keuzes gemaakt worden of de huidige voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Voor 2016 en 2017 vormen we een voorziening, zodat het benodigde onderhoud in die jaren wel kan plaatsvinden.

Start Sportbedrijf

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel dan start het Sportbedrijf met ingang van het nieuwe schooljaar, dus per 1 september 2016. De maanden daarvoor worden de benodigde voorbereidingen getroffen en kansen waar nodig aangegrepen om al op de nieuwe manier te gaan werken. Het personeel van de gemeente wordt in eerste instantie gedetacheerd. In twee jaar wordt gezorgd voor een gezonde exploitatie van de sportvoorzieningen. Dan kan per 1 januari 2018 het Sportbedrijf verder verzelfstandigd worden.

Sportnota

De oprichting van het Sportbedrijf is een uitgewerkt actiepunt uit de Sportnota ‘Sportief werken aan je gezondheid’, die op 22 juni van dit jaar is vastgesteld door de Raad.