Structuurvisie ‘Energievisie’

Poster Energievisie met link naar PDF
12 januari 2022

Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Nu en in de toekomst.

Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening- de structuurvisie ‘Energievisie’ vastgesteld. Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Nu en in de toekomst.

Naar duurzame vormen van energie

We maken ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. Dit betekent onder meer een overstap van fossiele naar duurzame vormen van energie, de ‘energietransitie’. Deze transitie is niet alleen noodzakelijk om de opwarming van de aarde te beperken. Het biedt ook allerlei kansen! Zoals een verbetering van de luchtkwaliteit, op meer comfortabele en zuiniger woningen, op werkgelegenheid en kansen voor onze bedrijven.

In de Energievisie staat maatregelen die resulteren in:

  • energiebesparing;
  • de overschakeling van fossiele naar duurzame bronnen van energie;
  • de opslag en vastlegging van CO2 in de bodem en gewassen.

De keuzes die we in Enschede maken bij het opwekken van zonne- en windenergie zijn uitgewerkt in beleidsregels voor zonne- en windenergie. Deze beleidsregels kunt in de bijlage bij de Energievisie vinden. De gemeenteraad stelde op 21 december ook de Beleidsregels voor zonne-energie en de artikelen 6, 7 en 8 van de Beleidsregels voor windenergie vast. Deze beleidsregels worden gebruikt bij de beoordeling van aanvragen voor de aanleg van zonnevelden en de plaatsing van kleine windturbines (tiphoogte maximaal 35 meter).

In de periode dat de Energievisie in ontwerp ter inzage lag, hebben veel inwoners hun zorgen geuit. Zorgen over de impact van de voorgestelde maatregelen op de volksgezondheid, het woongenot, het landschap en de flora en fauna. Veel reacties waren in het bijzonder gericht tegen de aanwijzing van 2 zoekgebieden voor windenergie langs de N18.

Plaatsing grote windturbines uitgesteld

De gemeenteraad besloot op 21 december het besluit over de toelaatbaarheid van de plaatsing van grote windturbines (tiphoogte tot 230 meter) langs de N18 uit te stellen. De Raad wacht eerst de uitkomst af van:

  • een lopend onderzoek van GGD en RIVM naar de afstandsnormen voor windturbines en de achtergrond daarvan, zoals die in het buitenland gehanteerd worden;
  • het milieuonderzoek (milieueffectrapportage) dat het Rijk heeft ingezet naar de aanvaardbaarheid van onze nationale windturbinenormen.

Tegen de hiervoor genoemde besluiten van de gemeenteraad kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Inzien structuurvisie

De Energievisie ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 13 januari 2022 voor iedereen ter inzage. De structuurvisie kunt u digitaal of op papier inzien. Digitaal via de websites:

Wilt u de (bron)bestanden zelf hebben? Hiervoor kunt u terecht op de webpagina http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/. Wilt u liever de papieren versie van de structuurvisie inzien? Dan krijgt u het bestand toegestuurd. Heeft u behoefte aan meer toelichting? Onder het bovenstaande kopje ‘Ruimtelijke plannen Algemeen, Inzien/afspraak maken’ staan daarvoor de mogelijkheden.

Op de hoogte blijven van duurzame nieuwtjes

Binnenkort brengen we de eerste editie uit van de Nieuwsbrief Duurzaam053. Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste duurzame nieuws en in actie komen voor een gezonde en duurzame stad? Meld u dan aan via www.enschede.nl/nieuwsbrief-duurzaam053.