Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen aangescherpt

12 juli 2019

Het college heeft een gewijzigde subsidieverordening vastgesteld voor opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners.

Om ongewenste situaties te voorkomen, wordt alleen subsidie verleend aan stichtingen of verenigingen die kunnen waarborgen dat zorggeld daadwerkelijk wordt besteed aan zorg en niet aan andere zaken. De gemeenteraad beslist in september 2019 over dit voorstel.

Bij de inwerkingtreding van de Wmo 2015 is beschermd wonen een nieuwe taak van de gemeente Enschede, als centrumgemeente, geworden. Toen heeft de gemeenteraad de huidige Subsidieverordening vastgesteld voor opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers.

Zorgaanbieders eens

De huidige subsidie ontvangende zorgaanbieders die nu subsidie krijgen op basis van deze verordening zijn meegenomen in deze veranderingen. Allen zijn het erover eens dat zorggelden moeten worden besteed aan zorg. De bestaande aanbieders, (kern)partners en regiogemeenten, die behoren tot de centrumgemeente Enschede zijn geïnformeerd.

Nadat de raad de verordening heeft vastgesteld, zal de subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019 met terugwerkende kracht vanaf 12 juli in werking treden.