Uitnodiging rondetafelgesprekken

18 mei 2016

Praat mee over de ontwikkelingen in het sociaal domein!

Enschede maakt zich sterk voor een samenleving waar iedereen optimaal kan deelnemen ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond of beperkingen. Waar mensen elkaar kennen, ontmoeten en helpen waar nodig. De samenleving kan oplossingen bieden voor belemmeringen die mensen ervaren in het dagelijkse leven. Met basisvoorzieningen die op orde zijn, zodat inwoners op eigen kracht kunnen meedoen. Soms is ondersteuning nodig om weer in de eigen kracht te komen, voor korte of langere tijd. Die ondersteuning wordt geboden, passend bij de situatie van degene die het nodig heeft.

Om invulling te geven aan vernieuwing binnen dit sociaal domein organiseert de gemeente, mede in het kader van het landelijke Festival der Verantwoording, twee rondetafelgesprekken:

  • 26 mei (13-16 uur) de aftrap voor het “Nieuw Enschedees Welzijn”
  • 30 mei (14-17 uur) het thema “SocialLab053 – sociale innovaties”

Nieuw Enschedees Welzijn

Met ‘Nieuw Enschedees Welzijn’ stimuleert, ondersteunt en versterkt de gemeente de inzet van inwoners op hun eigen woon- en leefomgeving. Dit doen we door meer ruimte te bieden aan inwoners en partners/professionals op het gebied van welzijnsvraagstukken. De komende jaren streven we naar een zo breed mogelijk flexibel budget. Op basis hiervan wordt ondersteuning vraaggericht en per stadsdeel ingekocht. De gemeente maakt op deze manier een omslag mogelijk naar een integrale aanpak van werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Dit willen we in partnerschap doen, met maatschappelijke partners/professionals, wijkraden en inwoners. Daarom gaan we graag met u in gesprek over ‘Nieuw Enschedees Welzijn’. Uw input en ideeën gebruiken we bij de verdere invulling van onze aanpak.

SociaalLab053 – sociale innovaties

De afgelopen periode zijn allerlei taken van het rijk overgegaan naar lokaal niveau, vanuit de gedachte dat “met minder geld betere zorg en ondersteuning kan worden geboden”. Werken vanuit dit uitgangspunt  kunnen we en willen we als gemeente niet alleen. Deze opgave vraagt om een gezamenlijke aanpak. Daarvoor hebben we de naam  “SociaalLab053” bedacht.
SociaalLab053 is een vernieuwingsproces waarin we met elkaar een fundamentele vernieuwing realiseren die de ondersteuning aan inwoners beter, effectiever en eenvoudiger maakt.

Komt u ook?

We nodigen u van harte uit om deze bijeenkomsten bij te wonen.
Voor meer informatie en aanmelden:

Deze bijeenkomsten passen binnen het “Festival der Verantwoording” in Enschede. Tijdens dit festival van 18 mei tot 3 juni 2016 zijn er in diverse Nederlandse gemeenten openbare gesprekken over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Om samen te leren en te reflecteren.
Leden van de gemeenteraad, van de Tweede Kamer, inwoners van Enschede en andere belangstellenden (bijvoorbeeld van andere gemeenten) zijn van harte welkom bij het gesprek. De exacte locatie hoort u van ons, na aanmelding.
Kijk voor informatie over het festival op de website van Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD): www.ndsd.nl/activiteiten/festival-der-verantwoording.